Javni oglas

posted in: Nekategorisano | 0

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-30-1068-1/21

Ključ, 04.06.2021. godine 

Na osnovu člana 74. i 75. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK“, broj: 14/17 i 15/20), a u skladu sa članom 14. tačka 14. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ, broj: 05-49-527/19 i 05-49-527-6/19, Općinski načelnik općine Ključ objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u

Jedinstveni općinski organ uprave općine Ključ

A) NAZIV RADNOG MJESTA

Viši referent sekretar Mjesne zajednice Velagići …………………. 1 izvršilac

B) OPISI POSLOVA

 1. obavlja administrativno-tehničke poslove za organe mjesne zajednice,
 2. osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice,
 3. prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice,
 4. na terenu prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za službe Općinskog organa uprave,
 5. planirane aktivnosti realizuje blagovremeno,
 6. predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja mjesne zajednice,
 7. učestvuje u izradi projekata od značaja za mjesnu zajednicu,
 8. izvještava šefa službe o svim pitanjima iz djelokruga rada mjesne zajednice,
 9. odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova,
 10. podnosi mjesečne a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe,
 11. odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli,
 12. učestvuje u izradi i implementaciji strategije razvoja i planova Općine,
 13. po potrebi obavlja i druge stručne poslove, a prema zahtjevu i uputama šefa službe,
 14. za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe,
 15. obavlja i druge administrativno-tehničke i informaciono-dokumentacione poslove iz nadležnosti službe, a po uputama šefa službe ili Općinskog načelnika.

C) OPĆI USLOVI

U radni odnos u organ državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljeno lice koje ispunjava sljedeće opće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je starije od 18 godina;
 3. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
 4. da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;
 5. da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

D) POSEBNI USLOVI

– Srednja stručna sprema / IV stepen,

– Najmanje deset (10) mjeseci radnog iskustva u struci,

– Položen stručni ispit za namještenike, 

– Poznavanje rada na računaru.

E) POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od 3 mjeseca) sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu sa kraćom biografijom i kontakt podacima,
 2. Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične karte (ne starije od 6 mjeseci),
 3. Diploma o stečenoj školskoj spremi,
 4. Uvjerenje o radnom iskustvu,
 5. Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike,
 7. Ovjerenu izjavu:
 • da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine;
 1. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)

Kandidat koji bude izabran, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će prije stupanja na rad, a o čemu će biti obaviješten.

NAPOMENA: Pravo prijave imaju i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za namještenika ali su ga dužni, u skladu sa članom 80. stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službene novine USK“, broj 14/17 i 15/20), položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

F) – PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni oglas objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Ključ i ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja na internet stranici.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili lično na protokol Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ.

OPĆINA KLJUČ

Ul. Branilaca BiH br. 78 – 79 280 Ključ 

sa naznakom:

„Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u 

Jedinstveni općinski organ uprave općine Ključ“

– NE OTVARAJ !

Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune i neuredne će biti odbačene. 

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

Zukanović Nedžad, prof.

Dostavljeno:   

1. Oglasne ploče općine Ključ (2x), 

2. WEB stranica općine Ključ,                                                          

3. A/a.-