J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ključ za 2022. godinu

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Broj: 02-02-1402/22

Datum: 06.06.2022.godine

            Na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Ključ („Službeni glasnik općine Ključ“, broj:12/13) Općinsko vijeće općine Ključ – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja o b j a v l j u j e

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu

 javnih priznanja općine Ključ za 2022.godinu

I

 • Radi odavanja priznanja za posebna postignuća,doprinos od posebnog značaja i

rad ili djela koja zaslužuju opće priznanje i isticanje, Općinsko vijeće općine Ključ – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja poziva sve ovlaštene subjekte za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ključ za 2022. godinu.

 • Pod ovlaštenim subjektima iz stava (1) smatraju se Općinski načelnik, vijećnici u

Općinskom vijeću općine Ključ, članovi radnih tijela Vijeća, ostali članovi Stručnog kolegija Općinskog načelnika općine Ključ, državne institucije i njihovi organi, politički subjekti i udruženja građana.

II

 • Javna priznanja općine Ključ dodjeljuju se povodom 15. septembra – Dana

oslobođenja općine Ključ, a dodjeljuju se sljedeća javna priznanja:

 1. Počasni građanin Općine, kao posebno počasno priznanje
 2. Plaketa „15. septembar“, kao najveće priznanje općine Ključ
 3. Zahvalnica i
 4. Pohvala.
 • Javna priznanja „Počasni građanin općine Ključ“ i „Plaketa 15. Septembar“ mogu

biti dodijeljena po jednom licu u toku jedne godine iz reda predloženih kandidata, ako takvo lice ispunjava uslove propisane Odlukom o javnim priznanjima općine Ključ.

 • Javna priznanja „Zahvalnica“ i „Pohvala“ mogu biti dodijeljena za najviše po tri lica

u toku jedne godine iz reda predloženih kandidata, ako takva lica ispunjavaju uslove propisane Odlukom o javnim priznanjima općine Ključ.

III

 • Javno priznanje „Počasni građanin Općine“ dodjeljuje se fizičkim licima koja

nemaju prebivalište na području općine Ključ, niti potječu sa područja općine Ključ, za izuzetne usluge u odbrani i oslobađanju, obnovi, izgradnji i razvoju Bosne i Hercegovine, a posebno općine Ključ. Javno priznanje „Počasni građanin Općine“ može se dodijeliti i za doprinos u razvoju nauke, kulture i sporta, unapređenju međunarodne saradnje, očuvanju mira i druge zasluge od posebnog značaja za Općinu. Licima koji nisu državljani Bosne i Hercegovine Javno priznanje „Počasni građanin Općine“ može se dodijeliti i za doprinos u pružanju podrške u borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije od 1992.godine do 1995.godine, organizovanju i pružanju humanitarne pomoći općini, razvoju demokratičnosti, humanosti, solidarnosti i toleranciji među ljudima.

 • Plaketa „15. septembar“ dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima sa područja općine

Ključ za zasluge stečene u odbrani i oslobađanju Općine, te zasluge stečene u oblasti privrednog, obrazovnog, naučnog, zdravstvenog, sportskog i drugih oblika razvoja Općine.

 • Javna priznanja „Zahvalnica“ i „Pohvala“ mogu se dodijeliti pravnim i fizičkim licima

za zasluge stečene na odbrambeno-oslobodilačkom angažmanu u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 – 1995. godine, humanitoranom, kulturnom, privrednom, obrazovnom, naučnom, zdravstvenom, sportskom i drugim oblicima razvoja Općine. Javno priznanje „Pohvala“ dodjeljuje se za djela koja zaslužuju javnu pohvalu.

 • Javna priznanja općine Ključ mogu se dodjeljivati i posthumno.
 • Javna priznanja Općine ne mogu biti dodijeljena licima koja su svojim

aktivnostima u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. – 1995. godine djelovala protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i koja su na bilo koji način učestvoala u agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

IV

            Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine podnosi se pisanim putem, a sadrži sljedeće elemente:

 1. ime i prezime ili naziv predlagača,
 2. ime i prezime ili naziv i adresu ili sjedište lica koje se predlaže za dodjelu javnog priznanja Općine i njegovu biografiju,
 3. konkretan prijedlog sa nazivom javnog priznanja za dodjelu licu koje se predlaže za dodjelu,
 4. obrazloženje prijedloga sa navođenjem razloga na kojima se zasniva prijedlog,
 5. po potrebi konkretne dokaze iz kojih se mogu nedvosmisleno utvrditi navodi iz prijedloga i drugi relevantni podaci,
 6. datum sačinjavanj prijedloga i
 7. potpis predlagača

V

            Postupak do donošenja Odluke o dodjeli općinskih priznanja, uključujući i sačinjavanje prijedloga Odluke, uz stručnu pomoć sekretara Vijeća, provodi Komisija za odlikovanja i općinska priznanja Općinskog vijeća općine Ključ.

VI

            Ako više kandidata ispunjavaju uslove za isto priznanje u smislu uslova propisanih odredbama Odluke o javnim priznanjima općine Ključ, Komisija odlučuje, primjenjujući kriterije iz Odluke, kojeg će kandidata predložiti za dodjelu javnog priznanja.

VII

            Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ključ za 2022. godinu otvoren je do 07.07.2022. godine, a prijedlozi kandidata dostavljaju se na adresu:

Općina Ključ – Općinsko vijeće – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Ulica Branilaca BiH broj 78, 79280 Ključ.

VIII

            Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Komisija neće razmatrati.

                                                                            P R E D S J E D N I C A

                                                                            Emina Velić