Služba za civilnu zaštitu i zaštitu od požara

v.d. Šef službe za civilnu zaštitu i zaštitu od požara i zajedničke poslove:

Armin Čahut, dipl.ing.poljoprivrede
Telefon: +387(0) 37 661-100 (centrala)
Tel/fax +387(0) 661-293 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 
b) kraći opis poslova Službe 
- organiziranje, priprema i provođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine, 
- izrada procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini, 
- priprema programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, 
- predlaganje plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, 
- praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite, 
- organiziranje, izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
- organiziranje i koordiniranje provođenje mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
- predlaganje programa samostalnih vježbi i izrada elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini, 
- stara se o rasporedu namjenskih sredstava civilne zaštite u skladu sa zakonom i godišnjim planom potrošnje tih sredstava, 
- vršenje popune ljudstvom jedinica civilne zaštite i određivanje povjerenika civilne zaštite, te organiziranje, izvođenje i praćenje realizacije njihove obuke,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Općinski štab civilne zaštite, 
- vođenje skladišta kancelarijskog i potrošnog materijala za rad, 
- obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, 
- obavljanje stručnih poslova na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti općine, 
- obavljanje stručnih poslova organizovanja i rada Centra za osmatranje i uzbunjivanje u općini u skladu sa zakonom, 
- priprema projekata iz djelokruga rada Službe, 
- neposredno provodi intervencije gašenja požara i vodi propisane evidencije o požarima, 
- obavlja kontrolno mjerenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži na zahtjev korisnika usluga, 
- vrši kontrolno ispitivanje i servisiranje protupožarnih aparata, 
- obučava zaposlenike pravnih lica iz oblasti zaštite od požara, 
- vrši poslove srodne vatrogasnoj djelatnosti ( doturanje pitke vode građanima, ispumpavanje bunara i prirodnih akumulacija vode, pranje ulica auto-cisternom, pročišćavanje kanalizacije pritiskom vode i sl.),
- investiciono i tekuće održavanje općinske zgrade, instalacija i sl.,
- organizovanje i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Službe, za potrebe svih općinskih službi i odjeljenja za upravu, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, 
- osiguranje imovine i objekta općine, umnožavanje materijala, telekomunikacijsko opsluživanje, fizičko obezbjeđenje zgrade i prostorija i zagrijavanje radnih prostorija),
- vođenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima, 
- pripremanje informacija, izvještaja i statističkih podataka iz djelokruga rada Službe, 
- ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta, 
- pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode, 
- vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost.