04. 02. 2019.

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

 

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Ukupna sredstva za finansiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinansiranje podnosioca prijave i 60% sufinansiranje kroz mjeru podrške). Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Smjernice i dokumentaciju za ovaj Javni poziv možete preuzeti ispod:

SMJERNICE za Javni poziv primarna proizvodnja EU4Business

Prilog 1 – Obrazac za prijavu na javni poziv

Prilog 2 – Obrazac poslovnog plana

Prilog 2.a – Poslovni plan – tabele

Prilog 3 – Pismo namjere za sufinansiranje projekta

Prilog 4 – Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju te ruralni razvoj.

06. 07. 2018.

08. 06. 2018.

JAVNI POZIV ZA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU O NACRTU “PROSTORNOG PLANA USK-a ZA PERIOD OD 20 GODINA”

1

 

Odluka o provođenju PP USK-a_Nacrt _XII_2017 PPUSK_Nacrt_ Skraceni tekst

Kompletnu dokumentaciju za javnu raspravu možete pogledati u Službi za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove ili na linku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša: http://mgpuzo.org/javni-poziv-za-javni-uvid-i-javnu-raspravu-o-nacrtu-prostornog-plana-unsko-sanskog-kantona-za-period-od-20-godina/

Dokumenti

05. 04. 2018.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za „Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“

Javni poziv

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), član  30. stav (1). i član 37. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 05/18) Odluke Vlade Federacije BiH V. broj:203/2018.godine od 22.02.2018. godine, o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“, utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, V.broj:05/2018 od 24.01.2018.godine, ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,  o b j a v l j u j e :

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva  za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava  za „Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“ utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

 

 

I

 

Predmet Javnog poziva je odobravanje pomoći za sufinansiranje zadrugara, zadruga i saveza po Odluci Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“, utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, V.broj:05/2018 od 24.01.2018.godine, iz sredstava-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:05/18), Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, utvrđenog u razdjelu 32 – ekonomski kod 614200, u iznosu od 2.000.000,00 KM.

 

II

 

(1) Pravo sudjelovanja u raspodjeli sredstava ostvaruju pojedinci ili zadruge koji okupljaju boračku/braniteljsku populaciju (članovi njihove uže porodice) koje su registrovane za obavljanje djelatnosti (poslove) koji se odnose na  zapošljavanje branilačke populacije, a registrovane u Bosni i Hercegovini, sa razrađenim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva programa po Odluci o usvajanju programa utroška sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“ za 2018. godinu.

(2) U cilju odobravanja sufinansiranja projekata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Javni poziv, na koji imaju pravo aplicirati:

 

a)pojedinci–zadrugari putem zadruga, kojima će odobrena sredstva biti osnov za samozapošljavanje, zapošljavanje nekog od pripadnika boračke populacije ili članova njihove obitelji, odnosno osnov za upis u registar samostalnih poljoprivrednih proizvođača ukoliko je riječ o poljoprivrednoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: pojedinci zadrugari-putem zadruga),

b)boračke zadruge i zadruge koje u svom sastavu okupljaju najmanje 70 % zadrugara iz boračke populacije,

c)savez boračkih zadruga Federacije Bosne i Hercegovine.

Po donošenju odluke najmanje svaka tri mjeseca (kvartalno) vrši se doznaka sredstava pojedincima ili zadrugama do iznosa raspoloživih sredstava od ukupno predviđenih sredstva u budžetu.

 

III

 

Odobravanje sredstava iz tačke I ovog poziva vršiti će se u skladu sa općim kriterijima i podkriterijima i posebnim kriterijima sa podkriterijima. Nastavite čitati »

30. 11. 2017.

J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

Javni poziv

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora. Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom.

Više informacija kao i o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sljedećem linku:

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/2017/obtazac/Javni%20poziv%20za%20podno%C5%A1enje%20prijava%20za%20obnovu%20%20i%20rekonstrukciju%20stambenih___fedeara_.pdf

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: Prijavavni obrazac-2017

NAPOMENA: Prijava se vrši isključivo prema uputama i prema Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

Dokumenti

13. 10. 2017.

08. 08. 2017.

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

Diaspora for development
S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima koji imaju za cilj da kroz produktivne poslovne veze s dijasporom, doprinesu uvođenju novih tehnologija, unapređenju konkurentnosti, rastu tržišta, poslovnoj ekspanziji, povećanju investicija u BiH te stvaranju novih radnih mjesta.
Pravo na prijavu imaju zakonski registrirane organizacije/preduzeća u BIH koje mogu biti komercijalne i/ili profitne, neprofitne/NVO, privatne i javne obrazovne institucije, regionalne ili gradske razvojne agencije, privredne komore, tehnološki parkovi itd. Direktni korisnici u okviru ovog javnog poziva su isključivo privatni privredni subjekti koji posluju u BiH. Prioritet imaju direktni korisnici projekta koji posluju u okviru jednog od sljedećih konkuretnih sektora: prerađivačka industrija (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena proizvodnja i dr.), poljoprivreda, informacione tehnologije i turizam. Nastavite čitati »

Dokumenti

02. 06. 2017.

Javni poziv za općinska priznanja za 2017. godinu

Javni poziv

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Broj: 05-02-1319/17
Ključ,01.06.2017. godine

Na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Ključ ( „Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 12/13 ) Općinsko vijeće općine Ključ – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja o b j a v l j u j e

J A V N I P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu
javnih priznanja općine Ključ za 2017. godinu

Više informacija možete pogledati na linku ispod:

JAVNI POZIV ZA OPĆINSKA PRIZNANJA ZA 2017.

Dokumenti

14. 03. 2017.

Javni poziv-Investicije i Javni poziv-Start up

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je na svojoj web stranici www.fmroi.gov.ba objavilo dva javna poziva. Prvi Javni poziv se odnosi na Program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika. Drugi Javni poziv se odnosi na Podrška razvoja Start up biznisa.  Više informacija kao i prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linkovima:

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/0903/JAVNI%20POZIV%20Investicije%202017-.pdf 

i  

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/0903/Program-%20start%20up%202017-.pdf

 

23. 02. 2017.

Javni poziv za korištenje pašnjaka


 

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj:52/09) raspisalo i objavilo Javni poziv za iskazani interes za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona.

Javni poziv je objavljen u Unsko-sanskim novinama „KRAJINA“ u petak, 17.02.2017.godine.

Tekst Javnog poziva možete  preuzeti OVDJE.

 

 

 

Ključ, 23.02.2017.godine                                      Služba za razvoj, privredu  i zajedničke poslove