18. 11. 2021.

O B A V J E Š T E NJ E

SA METODOLOGIJOM DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 (“Službene novine Federacije BiH”, br. 87/21 i 89/21 isp).

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Preliminarna lista korisnika finansijske pomoći će se objaviti na internet stranicama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH dana 10.11.2021.godine, gdje su dostupni podaci o svim obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima koji ispunjavaju, kao i onim koji ne ispunjavanju uslove za dobivanje finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, a sve na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

U roku od 15 dana od dana objave Preliminarne liste korisnika, obrti i ostale samostalne djelatnosti, koji nisu saglasni sa objavljenim podacima mogu se obratiti Poreznoj upravi Federacije BiH zbog eventualnih provjera, korekcija i konačnog ažuriranja podataka. Također, obrti i ostale samostalne djelatnosti koji ne žele da prime finansijsku pomoć u skladu sa gore navedenom Uredbom, imaju mogućnost da pismeno obavijeste Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u roku od 15 dana o istom.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će nakon isteka roka od 15 dana objaviti Potencijalnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, na osnovu ažuriranih podataka iz službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH.

Protekom roka za podnošenje prigovora od 8 dana od dana objave Potencijalne liste korisnika, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će objaviti Konačnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom.

Isplata sredstava finansijske pomoći izvršiti će se najkasnije do 31.01.2022.godine.

UREDBA O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Pandemija COVID-19 predstavlja najozbiljniju prijetnju ekonomiji Bosne i Hercegovine nakon globalne finansijske krize. Zbog svih negativnih posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19, Vlada Federacije BiH je usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka za period 2020-2021. godina, u kojem je, osim analize efekata, navela ključne ciljeve, te načine i mjere, kojima bi se ti ciljevi ostvarili.

Uvažavajući ograničenja makroekonomske politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovom uredbom pokušava ublažiti negativne ekonomske posljedice za obrte i ostale samostalne djelatnosti u okolnostima pandemije COVID-19.

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 60.000.000 KM.

Uredbu kao i detalje mjera možete pronači na linku:

Uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima:

Finansijska pomoć koja se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će se dodijeliti korisnicima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, a koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH
 • Imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na dan 31.07.2021.godine i na dan 30.11.2021. godine
 • Imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i korisnici koji imaju zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga i koji uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.07.2021. godine;
 • Čiji su glavni transakcijski računi aktivni na dan 30.11.2021.godine;
 • Koji su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim pojmom se misli na korisnike koji ispunjavaju jedan od dva sljedeća uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći:
  1. na dan 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na dan 31.07.2021. godine ili
  2. prosječan broj zaposlenih u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine je isti ili veći od prosječnog broja zaposlenih u periodu od 01.08.2020 godine do 31.07.2021. godine;

Detalje ovih uslova kao i detalje korisnika koji ne ispunjavaju uslove možete pronaći u Uredbi.

Da biste provjerili da li se nalazite na spisku za dodjelu pomoći, morate upisati svoj JIB na linku ispod:

https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/#/public/pretrage/

05. 11. 2021.

04. 11. 2021.

OBAVIJEST za poljoprivredne proizvođače

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijave plana proizvodnje za narednu 2022.godinu, shodno odredbama člana 6., stav (1) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  54/21).   

Klijent prijavlјuje Plan proizvodnje za narednu godinu kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede – putem općinskih službi do 15. 11. tekuće godine, na Obrascu PPP.

Za više informacija pogledajte u prilogu ispod:

Dokumenti

07. 06. 2021.

OBAVIJEST o održavanju Javne rasprave o nacrtu Odluke o utvrđivanju radnog vremena

Općina Ključ organizira javnu raspravu o Nacrtu  Odluke o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti , trgovinskoj djelatnosti, igara za zabavu i igara na sreću na području općine Ključ

Javna rasprava će biti održana 14.06.2021. godine sa početkom u 18 sati u Sali vijeća općine Ključ.

Cilj i svrha javne rasprave jeste prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga predmetnog dokumenta.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje eventualne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine odredbe Nacrta Odluke, uz jasna i precizna obrazloženja.

Svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge možete dostaviti putem e-maila: opckljuc@bih.net.ba putem protokola općine Ključ do 14.06.2021. godine ili direktno na Javnoj raspravi.

Tekst Odluke možete preuzeti na web stranici općine Ključ:

http://www.opcina-kljuc.ba

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/06/NACRT-odluke-o-radnom-vremenu-2021.pdf

S poštovanjem!

Dokumenti

19. 08. 2020.

01. 04. 2020.

23. 03. 2020.

Aktivnosti na provođenju mjera u vezi sa pandemijom COVID-19

U općini Ključ danas je zasjedao Općinski  štab civilne zaštite na kojoj su prisustvovali Komandant te članovi štaba gdje su realizirane usvojene mjere i preporuke u vezi sa pandemijom Corona virusa (COVID 19) na području općine Ključ.

Jedna od mjera koju je štab izdao na prethodnoj sjednici  bila je kontrola građana kojima je određena izolacija. Ovu mjeru  svakodnevno provode pripadnici PU Ključ i  inspektor Fahrudin Ćemal.

Inspektor  i  član OŠCZ  Ćemal kazao je da se postupa po rješenjima Federalne uprave  inspekcijskih poslova te da se na području naše općine nadziru 104 osobe koje se nalaze u samoizolaciji po rješenju.

Sva lica koja su kontrolisana dana, 22.03.2020. godine poštovala su mjere samoizolacije.

PU Ključ provodi i praćenje zabrane kretanja maloljetnih lica i lica preko 65 godina starosti, rada ugostiteljskih objekata i prostora u skladu sa naredbama Kantonalnog štaba CZ,  zabranu javnog prevoza (autobusi, taxi, kombi vozila), zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima te kretanje migranata izvan privremenih prihvatnih centara.

Izvršen je obilazk svih ugostiteljskih objekata na području naše općine, ćevabdžinica, pizzerija, slastičarni,  frizerskih salona, kladionica. teretana i nije bilo kršenja naredbi, mjere su se ozbiljno prihvatile.

Na osnovu naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite, komadant Štaba CZ općine Ključ Nedžad Zukanović, imenovao je članove štabova mjesnih zajednica  koji imaju obavezu da uz jasno uspostavljene procedure djelovanja upućene od strane općinskih štabova civilne zaštite, nadziru osobe kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19..

Na osnovu naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite USK-a  o Zabrani kretanja građanima na području Unsko-sanskog kantona u vremenskom periodu od 18:00 do 05:00 sati, kršenje  Zakona o javnom redu i miru, odnosno naredbe o zabrani kretanja na području općine Ključ nije bilo.

Iz PU Ključ apeluju na sve građane da se pridržavaju izdatih naredbi u suprotnom poduzimaće se mjere u skladu sa Zakonon o javnom redu i miru gdje najniža kazna iznosi 500,00 KM.

Na području naše općine sa današnjim danom  nema oboljelih od koronavirusa (COVID 19).

Uspostavljen je operativni centar Civilne zaštite koji radi 24 sata.

121 – prijava kretanja lica kojima je određena samoizolacija

037/661-100 –  najugroženija lica mogu prijaviti nedostatak hrane

ČUVANJEM SEBE – ČUVAMO DRUGE

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a Sulejman Kulenović, dr.vet.med. u dogovoru sa Premijerom i Vladom USK-a, planiraju da se u Budžetu 2020. obezbijede sredstva zbog novonastale situacije za pokriće troškova za sjetvu dodatnih poljoprivrednih površina. Te su tražili od ovog Ministarstva da se obavijeste poljoprivredni proizvođači na vašoj općini/gradu, da će Vlada USK-a finansirati troškove nastale pri sjetvi dodatnih poljoprivrednih površina poljoprivrednim proizvođačima, koji zasiju dodatne površine u proljetnoj sjetvi kukuruz- zrno i silažni kukuruz, a u jesenjoj sjetvi strna žita.

Minimalna zasijana površina je  2 ha  po jednom proizvođaču.

Obevezan je svaki zainteresirani poljoprivredni proizvođač da izvrši prijavu proizvodnje kod općinskih/gradskih službi, da obavezno sačuva sve fiskalne račune o kupnji repromaterijala, jer troškove proizvodnje neće moći pravdati bez istih.

Realizacija za navedeno će početi nakon usvajanja Budžeta za 2020. godinu. Ovu obavijest nezvanično dostavljamo iz razloga što Budžet nije još usvojen i nadamo se da će isti biti donešen od strane Skupštine USK-a sa ovim prijedlogom do kraja marta.

Napomena !

Poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ključ koji su zainteresovani za sjetvu dodatnih površina u proljetnoj sjetvi kukuruz-zrno i silažni kukuruz, a u jesenjoj sjetvi strna žita za minimalnu površinu od 2 ha po jednom proizvođaču mogu izvršiti prijavu u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu svakim radnom danom u vremenskom periodu  od 0900 – 1300 sati na broj telefona:

– 037/661-126 i

– 037/316-232.

Ključ, 23.03.2020.godine                 Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

17. 03. 2020.

Preporuke građanima općine Ključ povodom Korona virusa (COVID19)

Ovim putem preporučujemo  građanima da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, nepotrebna okupljanja i izlaske te da ne dolaze na rutinske kontrole i odlaske kod ljekara porodične medicine ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita.

Svim učenicima, dok traje obustava nastave preporučuje se da  izbjegavaju nepotrebna kretanja i zadržavanja na mjestima javnog okupljanja kao što su: igrališta, igraonice, teretane, kafići, nargila barovi, kladionice i dr. Za provođene ove preporuke za maloljetne učenike odgovorni su roditelji, a za punoljetne učenike i studente vrijedi lična odgovornost.

Poslodavcima se preporučuje da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada omogućava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

Preporučuje se vlasnicima nargila barova da obustave upotrebu i posluživnje istih u cilju sprečavanja širenja virusa u protivnom će se morati donijeti odluka o zatvaranju istih.

I na kraju, Općina Ključ, apeluje na građane općine da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici.  U ovom momentu potrebna je maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija na svim nivoima vlasti, medija, tako i svakog građanina pojedinačno.

16. 03. 2020.

OBAVIJEST GRAĐANIMA O RADU OPĆINE KLJUČ USLIJED PREVENCIJE POJAVE KORONAVIRUSA (COVID19)

Sa ciljem prevencije širenja koronavirusa obavještavaju se penzioneri, starije osobe i hronični bolesnici da u periodu od 16.03.-01.04.2020. godine usluge iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ mogu zahtijevati putem telefona ili e-maila. Prilikom obraćanja telefonom ili e-mailom građani trebaju ukratko obrazložiti svoj zahtjev kojom prilikom će biti obaviješteni o načinu izvršenja usluge, dostavljanju tražene isprave i plaćanju takse. Nakon obrade zahtjeva dokument/akt će istima biti dostavljen na kućnu adresu.

Građani se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona i e-mail adrese:

 • za usluge iz matičnog ureda:

telefon: 037 316 349

e-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

 • za usluge ovjeravanja:

telefon 037 316 373

e- mail:  drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

 • za usluge katastra:

telefon: 037 661 140; 037 316 344; 037 316 348.

e-mail: sl.prostorno@gmail.com; katastar.kljuc@gmail.com

 • za ostale informacije iz djelokruga rada Službe za razvoj, privredu i civilne poslove:

telefon 037 316 230,  

e-mail: czopcinekljuc@gmail.com  

 • za sve ostale informacije iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa općine Ključ građani se mogu obratiti na brojeve telefona i e-mail adrese resornih službi koje se nalaze na web stranici općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba) u rubrici Općinske službe. Građani se mogu obratiti i putem fax telefona:  037 661 100; Fax: 037 661 104.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.