29. 11. 2022.

29. 09. 2022.

12. 09. 2022.

06. 09. 2022.

22. 03. 2022.

Obavještenje o raspisanim Javnim pozivima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Obavještavamo Vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva.

S tim u vezi, molimo Vas da ovu informaciju podijelite na Vašoj internet stranici/ oglasnoj ploči, kako bi ova informacija došla do što većeg broja poslodavaca koji žele zaposliti osobe sa minimalno 60% invaliditeta, te osoba sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem/samozapošljavanjem.

–              Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti ovdje:      https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini/

–              Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini, možete preuzeti ovdje:    https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini/

21. 02. 2022.

Potpisan Memorandum o saradnji između Općine Ključ i Fondacije Mozaik

16. i 17. februara organizovana je Godišnja konferencija Fondacije Mozaik na kojoj su se okupili mladi ljudi iz 51 opštine, općine i grada, kao i predstavnici javnog, poslovnog i razvojnog sektora. Ovom Konferencijom, koja je organizovana u skladu sa epidemiološkim mjerama, gdje su prije samog događaja svi učesnici testirani na COVID19, Fondacija Mozaik je obilježila 20 godina rada.

Na Konferenciji su svečano potpisani Memorandumi o saradnji sa 18 općina, opština i gradova koje su zajedno sa Fondacijom Mozaik osigurale fond od 1,2 miliona KM bespovratnih sredstava za osobe iz dijaspore koje žele investirati u biznise u pomenutim općinama, opštinama i gradovima u kojima suvlasništvo imaju i osobe iz dijaspore.

Memorandum o saradnji je potpisao u ime Općine Ključ Općinski načelnik Nedžad Zukanović čime se potvrđuje da će partnerski doprinijeti razvoju Dijaspora programa Općine Ključ kroz kreiranje zajedničkog Fonda sredstava za dijasporu Općine Ključ, za aktivnosti podrške i finansiranje biznisa u narednom periodu.

Općina Ključ je izdvojila u svom Budžetu za ovu priliku 42.000 KM.

Više informacija  zainteresovani će dobiti putem javnog poziva koji će uskoro biti objavljen.

25. 01. 2022.

18. 11. 2021.

O B A V J E Š T E NJ E

SA METODOLOGIJOM DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 (“Službene novine Federacije BiH”, br. 87/21 i 89/21 isp).

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Preliminarna lista korisnika finansijske pomoći će se objaviti na internet stranicama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH dana 10.11.2021.godine, gdje su dostupni podaci o svim obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima koji ispunjavaju, kao i onim koji ne ispunjavanju uslove za dobivanje finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, a sve na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

U roku od 15 dana od dana objave Preliminarne liste korisnika, obrti i ostale samostalne djelatnosti, koji nisu saglasni sa objavljenim podacima mogu se obratiti Poreznoj upravi Federacije BiH zbog eventualnih provjera, korekcija i konačnog ažuriranja podataka. Također, obrti i ostale samostalne djelatnosti koji ne žele da prime finansijsku pomoć u skladu sa gore navedenom Uredbom, imaju mogućnost da pismeno obavijeste Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u roku od 15 dana o istom.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će nakon isteka roka od 15 dana objaviti Potencijalnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, na osnovu ažuriranih podataka iz službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH.

Protekom roka za podnošenje prigovora od 8 dana od dana objave Potencijalne liste korisnika, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će objaviti Konačnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom.

Isplata sredstava finansijske pomoći izvršiti će se najkasnije do 31.01.2022.godine.

UREDBA O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Pandemija COVID-19 predstavlja najozbiljniju prijetnju ekonomiji Bosne i Hercegovine nakon globalne finansijske krize. Zbog svih negativnih posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19, Vlada Federacije BiH je usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka za period 2020-2021. godina, u kojem je, osim analize efekata, navela ključne ciljeve, te načine i mjere, kojima bi se ti ciljevi ostvarili.

Uvažavajući ograničenja makroekonomske politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovom uredbom pokušava ublažiti negativne ekonomske posljedice za obrte i ostale samostalne djelatnosti u okolnostima pandemije COVID-19.

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 60.000.000 KM.

Uredbu kao i detalje mjera možete pronači na linku:

Uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima:

Finansijska pomoć koja se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će se dodijeliti korisnicima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, a koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH
  • Imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na dan 31.07.2021.godine i na dan 30.11.2021. godine
  • Imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i korisnici koji imaju zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga i koji uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.07.2021. godine;
  • Čiji su glavni transakcijski računi aktivni na dan 30.11.2021.godine;
  • Koji su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim pojmom se misli na korisnike koji ispunjavaju jedan od dva sljedeća uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći:
    1. na dan 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na dan 31.07.2021. godine ili
    2. prosječan broj zaposlenih u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine je isti ili veći od prosječnog broja zaposlenih u periodu od 01.08.2020 godine do 31.07.2021. godine;

Detalje ovih uslova kao i detalje korisnika koji ne ispunjavaju uslove možete pronaći u Uredbi.

Da biste provjerili da li se nalazite na spisku za dodjelu pomoći, morate upisati svoj JIB na linku ispod:

https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/#/public/pretrage/

05. 11. 2021.

04. 11. 2021.

OBAVIJEST za poljoprivredne proizvođače

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijave plana proizvodnje za narednu 2022.godinu, shodno odredbama člana 6., stav (1) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  54/21).   

Klijent prijavlјuje Plan proizvodnje za narednu godinu kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede – putem općinskih službi do 15. 11. tekuće godine, na Obrascu PPP.

Za više informacija pogledajte u prilogu ispod:

Dokumenti