17. 03. 2020.

Preporuke građanima općine Ključ povodom Korona virusa (COVID19)

Ovim putem preporučujemo  građanima da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, nepotrebna okupljanja i izlaske te da ne dolaze na rutinske kontrole i odlaske kod ljekara porodične medicine ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita.

Svim učenicima, dok traje obustava nastave preporučuje se da  izbjegavaju nepotrebna kretanja i zadržavanja na mjestima javnog okupljanja kao što su: igrališta, igraonice, teretane, kafići, nargila barovi, kladionice i dr. Za provođene ove preporuke za maloljetne učenike odgovorni su roditelji, a za punoljetne učenike i studente vrijedi lična odgovornost.

Poslodavcima se preporučuje da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada omogućava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

Preporučuje se vlasnicima nargila barova da obustave upotrebu i posluživnje istih u cilju sprečavanja širenja virusa u protivnom će se morati donijeti odluka o zatvaranju istih.

I na kraju, Općina Ključ, apeluje na građane općine da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici.  U ovom momentu potrebna je maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija na svim nivoima vlasti, medija, tako i svakog građanina pojedinačno.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

Na osnovu članova:  58. – 66. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/09) , Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 78/09)  i  Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 31/18) te Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku 2020. godinu na području Unsko-sanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona objavljuje

                                                           JAVNI POZIV

za iskaz interesa za korištenja pašnjaka  u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

PREDMET JAVNOG POZIVA

1.  Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava zainteresiranih za korištenje pašnjaka u državnom           vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona u 2020.godini da apliciraju na Javni poziv za zakup pašnjaka za ispašu: goveda, konja, ovaca, koza i pčela.

 • Predmet Javnog poziva ne mogu biti parcele koje nisu dovoljno identificirane na terenu kako bi se budući korisnik bez problema mogao uvesti u posjed, odnosno parcele kod kojih nije riješeno predhodno pitanje (identifikacija,uzurpacija,utvrđivanja boniteta i kulture zemljišta i parcele za koje postoje nerješeni imovinsko pravni odnosi).                          
 • Početna cijena za zakup pašnjaka iznosi 80 KM/hektar.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u općinskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i čije je sjedište ili prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.  

KRITERIJI ZA DODJELU PAŠNJAKA

Opći kriteriji:

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata,
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni izvadak, a za područja koja nemaju zemljišno knjižne podataka priložiti ovjeren posjedovni list) za katastarske čestice kao dokaz da se radi o državnom vlasništvu,
 • Zapisnik općinskih službi za poljoprivredu i katastar da su parcele dovoljno identifikovane na terenu u prisustvu potencijalnog korisnika pašnjaka sa opisom stanja parcela, da je kod istih riješeno predhodno pitanje, kako bi se budući korisnik mogao bez problema uvesti u posjed od strane općinskih službi za poljoprivredu i katastar,                      
 • Dokaz da je stado obilježeno i da su životinje pod stalnim  nadzorom veterinarske organizacije,
 • Izvod od iz jedinstvenog registra domaćih životinja izdatog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar                    
 • Minimalna pašnjačka površina iznosi 0,6 hektara po uslovnom grlu (uslovno grlo iznosi 500 kg žive vage).

Posebni kriteriji:

Pored navedenih općih kriterija na osnovu posebnih kriterija Komisija će izvršiti bodovanje i rangiranje potencijalnih korisnika pašnjaka kako slijedi:

1. Iskustvo u bavljenju stočarskom proizvodnjom (u godinama) . Za svaku godinu po 5 bodova, maksimalan broj bodova je 25. (dokaz:  ovjerena izjava)

2. Veličina stada – Za svakih 10 uslovnih grla dodjeljuju se dva (2) boda. Najniži razred je 5 do 10 uslovnih grla pa do razreda od 90, 1 do 100 uslovnih grla  koji se boduje sa 20 bodova i preko 100 uslovnih grla dodjeljuje se maksimalan iznos bodova 25.  Za držaoce ovaca i koza potrebno je dostaviti ažurirani izvod i/ili potvrdu o upisu u registar za novoobilježene životinje u 2020.godini Agromediteranskog zavoda Mostar (oba dokumenta datirana u 2020.godini), za goveda i konje obrazac A1 ili pasoš za držaoce pčela. Izjavu od općinskog udruženja pčelara o broju aktivnih pčelinjih društava za fizička lica datiranu u 2020.godini, za pravna lica Zapisnik Uzgojno selekcijske službe Unsko-sanskog kantona o broju aktivnih pčelinjih društava datiran u 2020.godini.                       

3. Mjesto prebivališta u odnosu na lokaciju pašnjaka – domicilni poljoprivredni proizvođač boduje se sa 5 bodova (dokaz: CIPS).

4.  Korisnik koji je u prethodnom periodu koristio pašnjak  boduje se sa 5 bodova (dokaz: ugovor).

5. Vlastito transportno sredstvo–kamion, boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerena kopija važeće saobraćajne dozvole).

6. Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije (traktor, balirka, kosačica)-boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerene kopija važeće saobraćajne dozvole za traktor, zapisnik općinske službe za poljoprivredu i izjava vlasnika o posjedovanju balirke i kosačice).

7. Dokaz da je stado obilježeno i potvrda da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije- boduje se sa 10 bodova.

8. Izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja ovjerenog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar- boduje se sa 5 bodova

9. Ponuda veća od minimalne naknade (80 KM/ha) za svaku ponudu veću od 10%, donosi 1 bod, a maksimalan broj bodova iznosi 10.

Pravo prvenstva ispaše stoke na pašnjacima imaju pod jednakim uslovima fizička i pravna lica koja su ranije koristila pašnjak i lica koja imaju sjedište ili prebivalište u brdsko-planinskim područjima Unsko-sanskog kantona, a bave se poljoprivrednom djelatnošću

Komisija Ministarstva će na osnovu broja bodova napraviti rang listu i sa onim poljoprivrednim proizvođačem koji ima najveći broj bodova Ministar Ministarstva će potpisati ugovor o korištenju  pašnjaka na period od pet (5) godina s pravom produžetka ugovora za još jedan period od pet (5) godina.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja,obrazac zahtjeva se nalazi na stranici www. vladausk.ba.

Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom  poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Ulica Alije Đerzeleza broj 6, 77 000 BIHAĆ

sa naznakom: Prijava na Javni poziv ( zakup pašnjaka) – NE OTVARAJ!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kontakt osoba je Haris Redžić,dipl.ing.  telefon: 037-316-142.

                                                                                                                                              M I N I S T A R

_________________________                                                                                     Sulejman Kulenović,dr.vet.med.

Broj:08-20-1822 – 3 /2020

Bihać:24.02.2020.godine

16. 03. 2020.

OBAVIJEST GRAĐANIMA O RADU OPĆINE KLJUČ USLIJED PREVENCIJE POJAVE KORONAVIRUSA (COVID19)

Sa ciljem prevencije širenja koronavirusa obavještavaju se penzioneri, starije osobe i hronični bolesnici da u periodu od 16.03.-01.04.2020. godine usluge iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ mogu zahtijevati putem telefona ili e-maila. Prilikom obraćanja telefonom ili e-mailom građani trebaju ukratko obrazložiti svoj zahtjev kojom prilikom će biti obaviješteni o načinu izvršenja usluge, dostavljanju tražene isprave i plaćanju takse. Nakon obrade zahtjeva dokument/akt će istima biti dostavljen na kućnu adresu.

Građani se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona i e-mail adrese:

 • za usluge iz matičnog ureda:

telefon: 037 316 349

e-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

 • za usluge ovjeravanja:

telefon 037 316 373

e- mail:  drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

 • za usluge katastra:

telefon: 037 661 140; 037 316 344; 037 316 348.

e-mail: sl.prostorno@gmail.com; katastar.kljuc@gmail.com

 • za ostale informacije iz djelokruga rada Službe za razvoj, privredu i civilne poslove:

telefon 037 316 230,  

e-mail: czopcinekljuc@gmail.com  

 • za sve ostale informacije iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa općine Ključ građani se mogu obratiti na brojeve telefona i e-mail adrese resornih službi koje se nalaze na web stranici općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba) u rubrici Općinske službe. Građani se mogu obratiti i putem fax telefona:  037 661 100; Fax: 037 661 104.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

13. 03. 2020.

10. 03. 2020.

JAVNI POZIV omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja općine Ključ

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području općine Ključ da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja općine Ključ.

Kompletan tekst javnog poziva možete pogledati na linku ispod te također preuzeti Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja:

Dokumenti

06. 03. 2020.

05. 03. 2020.

USAID Diaspora Invest objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava

Projekat će osigurati grant sredstva za mala i srednja preduzeća koja su u procesu osnivanja ili su osnovana u posljednje tri godine (datum registracije nakon 27.2.2017.) te koja imaju dokazivu poslovnu vezu sa ili su u (su)vlasništvu člana/ice bosanskohercegovačke dijaspore.

Grant podrška se fokusira na sektore poljoprivrede, energetike, turizma, metaloprerađivačog sektora, drvnoprerađivačkog sektora i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Javni poziv za aplikacije će biti otvoren u periodu od 27.2.2020. do 31.3.2020. godine.

Javni poziv za aplikacije će biti otvoren u periodu od 27.02.2020. do 01.04.2020. godine. Online aplikaciji možete pristupiti na www.grant.diasporainvest.ba ili online aplikaciji možete pristupiti na OVOJ STRANICI 

Inovativnim poslovnim subjektima dostupno još 750.000 EUR bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva u iznosu od 750.000 EUR iz Challenge fonda ponovo su na raspolaganju privrednim subjektima sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama iz Bosne i Hercegovine i Švedske. Peti javni poziv za dodjelu grant sredstva raspisan je danas i biće otvoren do 24. marta 2020. godine do 16.00 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 EUR, dok korisnici iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 EUR. Aplikanti moraju obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može trajati duže od godinu dana.

Sve pristigle prijave biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija – inovativnost, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist.

Prijave na ovaj poziv moraju biti podnesene isključivo u elektronskoj formi na web sajtu www.c2c.ba  u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Vodič/Smjernice za aplikante. Ovaj dokument je sastavni dio Aplikacionog paketa kojeg možete preuzeti na ovom linku.  

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to Change koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju /Sida/, a provode ga, kroz četiri godine, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske (RARS). Partner u projektu je i region Ostergotland, Istočna Švedska.

Ovo je posljednji poziv planiran u okviru projekta. U okviru prethodna 4 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda prijavila su se 2.074 aplikanta. Do sada je ugovoreno 110 korisnika, a vrijednost dodijeljenog granta je 2.500.866 EUR. U toku je potpisivanje ugovora sa još 38 korisnika kojima će biti dodijeljeno oko 844.000 EUR bespovratnih sredstava.