JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ

posted in: Arhiva | 0

Javni konkurs

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERECEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 06-49-1231/18

Ključ, 09.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 40. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Ključ“, br. 3/10 i 3/11), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ 

 

I – PREDMET JAVNOG OGLASA

 

 1. Direktor JP „Veterinarska stanica“ doo Ključ …1

 

 1. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo
  • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
  • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

 

 1. Upravni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“
 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
 • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
 • član (iz reda zaposlenih)………………. 1

 

 1. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“
  • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača) …………..1
  • član (iz reda zaposlenika) …………….. 1

 

 1. Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“
 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
 • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
 • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

 

 1. Nadzorni odbor JU „Centar za socijalni rad“
 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
 • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
 • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

 

II –  OPIS POZICIJA

 1. 1. Direktor JP „Veterinarska stanica“ doo Ključ
 1. organizuje i rukovodi radom preduzeća,
 2. zastupa preduzeće u okviru djelatnosti,
 3. izvještava Nadzorni odbor preduzeća,
 4. izrađuje i realizuje planove poslovanja,
 5. priprema prijedloge o raspodjeli dobiti,
 6. odgovoran je za zakonitost rada preduzeća.

II.2. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo i

 1. nadzire rad i poslovanje Preduzeća,
 2. priprema poslovnike i druge opće akte iz nadležnosti Skupštine i predlaže ih Skupštini,
 3. priprema Statut, njegove izmjene i dopune i predlaže ih Skupštini,
 4. razmatra provedbene propise za postupak nabavke,
 5. usvaja izvještaje o poslovanju Preduzeća.

 II.3. Upravni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ i

II.5. Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“   

 1. donosi Pravila Ustanove,
 2. imenuje i razrješava direktora,
 3. utvrđuje planove rada i razvoja,
 4. donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
 5. odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovan, ako posebnim zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ.

II.4. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“,

II.6. Nadzorni odbor JU „Centar za socijalni rad“ i

 1. analizira izvještaje o poslovanju Ustanove,
 2. u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rada, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,
 3. pregleda i ovjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,
 4. izvještava Osnivača, Upravni odbor i Direktora o rezultatima izvršenog nadzora,
 5. izvršava i druge poslove u skladu sa općim aktima Ustanove.

III – MANDAT

Direktor, predsjednik i članovi upravnog i predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.

 

IV – OPĆI USLOVI

Svi kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od 18, a najviše 65 godina života,
 3. da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava BiH);
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojive sa dužnošću u reguliranom organu pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 6. da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju su se kandidirali;
 7. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima;
 8. da nisu članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 70/08.);
 9. da nemaju privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju.

 

V – POSEBNI USLOVI

 Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

 V.1. Za direktora JP „Veterinarska stanica“ može biti imenovana osoba koja ima najmanje visoku stručnu spremu – smjer veterina i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 V.2. Za predsjednika i članove nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ može biti imenovana osoba koja posjeduje visoku, višu ili srednju stručnu spremu i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

 V.3. i V.4. Za predsjednika upravnog ili nadzornog odbora JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ može biti imenovana osoba koja posjeduje VI stepen stručne spreme i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, a za članove upravnog ili nadzornog odbora mogu biti imenovane osobe koje posjeduju SSS-IV stepen stručne spreme i najmanje 1 godinu radnog iskustva.

 V.5. i V.6. Za predsjednika upravnog ili nadzornog odbora JU „Centar za socijalni rad“ može biti imenovana osoba koja posjeduje VI ili VII stepen stručne spreme i najmanje 3 godine radnog iskustva, a za članove upravnog ili nadzornog odbora mogu biti imenovane osobe koje posjeduju SSS-IV stepen stručne spreme i najmanje 1 godinu radnog iskustva.

 

VI – POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijava na javni oglas sa naznakom za koju poziciju se kandidiraju,
 2. Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
 3. Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične karte,
 4. Uvjerenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti u reguliranom organu (ne starije od 3 mjeseca),
 5. Diploma o stečenoj školskoj spremi ili ovjerenu kopiju,
 6. Uvjerenje o radnom iskustvu,
 7. Potpisanu i ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje:
  • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
  • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava BiH),
  • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandidira,
  • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima,
  • da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 70/08.),
  • da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira.

 

VII – Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju pred Komisiju za izbor koju je imenovao Općinski načelnik općine Ključ. Nakon obavljenog intervjua, Komisija će sačiniti Rang listu najboljih kandidata i istu dostaviti nadležnom organu za konačno imenovanje.

Prije intervjua, kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja.

 VIII – Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a objaviće se u „Službenim novinama FBiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, oglasnoj tabli općine Ključ, JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“, JU „Centar za socijalni rad“, JP „Veterinarska stanica“, Web stranici općine Ključ. Rok za podnošenje prijava računa se od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenim novinama FBiH“.

 IX – Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično (putem protokola Općine) ili putem pošte na adresu – OPĆINA KLJUČ, Ul. Branilaca BiH 78, 79280 KLJUČ, Komisija za izbor/na ruke Predsjednika, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ“  (Obavezno navesti za koju poziciju !)

Na poleđini navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

X – Prijave podnesene poslije isteka navedenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                       Nedžad Zukanović, prof.