Usvojena Strategija razvoja općine Ključ 2014 – 2023. godina (Revidirana za period 2019 – 2023.)

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

Na juče održanoj XXVIII sjednici Općinskog vijeća općine Ključ, između ostalih tačaka, razmatrane su i dvije tačke vezane za strateško planiranje i razvoj – Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Ključ za 2018. godinu i realizaciji ostalih projekata na području općine Ključ za 2018. godinu i Strategija razvoja općine Ključ 2014 – 2023. godina (Revidirana za period 2019 – 2023.).

Svrha Informacije o realizaciji Strategije razvoja općine Ključ za 2018. godinu i realizaciji ostalih projekata na području općine Ključ za 2018. godinujeste da ukaže na aspekte operativnog nivoa realizacije i implementacije programa, odnosno projekata. U dosadašnjim Strategijama operativni dio se pokazao kao kritična tačka iz razloga neblagovremenog uključivanja zacrtanih projekata iz Strategije u Budžet općine. Također je cilj Informacije da se širi krug zaposlenih i izabranih zvaničnika u relevantnim strukturama Općine upozna sa dosadašnjim aktivnostima u procesu ostvarivanja vizije i principa realizacije lokalnog integrisanog razvoja.

Od ukupno 38 projekata planiranih u 2018. godini nije implementirano 19 projekata, 17 projekata je implementirano ili je implementacija u toku, a 2 projekta nisu obuhvaćena Planom implementacije. Također je implementirano 30 projekata koji nisu bili predviđeni Strategijom. Razlog zašto projekti nisu implementirani, kod većeg broja projekata je to slučaj, jeste nedostatak finansijskih sredstava. Za jedan dio projekata koji nisu implementirani, pripremljeni su projektni prijedlozi i poslani na raspisane javne pozive, ali sredstva nisu odobrena. Bitno je napomenuti da je dio predviđenih projekata za 2018. godinu implementiran u ranijim godinama, jer smo za iste uspjeli putem javnih poziva obezbijediti sredstva.

Revidirana strategija razvoja općine Ključ za period 2019-2023. godine je ključni strateško-planski dokument općine Ključ koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Revidirana strategija obuhvata ekonomsku, društvenu i sferu zaštite okoliša, a izrađena je kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Kao takva, Revidirana strategija je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti.

Revidirana strategija informiše sveukupnu javnost i investitore o razvojnom putu općine, predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka te ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

Bitno je naglasiti da Revidirana strategija razvoja općine Ključ 2019-2023. godine obuhvata listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju ostvarenje postavljenih ciljeva putem provođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, prioritetni programi i projekti nisu samo osnova za korištenje općinskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava, poput IPA programa Evropske unije, ali i drugih programa podrške u Bosni i Hercegovini.

Preduslov kvalitetne i pravovremene implementacije Revidirane strategije jeste prepoznavanje njenog značaja od strane sveukupne lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, ali i uspostava Revidiranom strategijom predviđenih mehanizama za njenu implementaciju, izvještavanje, ažuriranje i sveukupnu operacionalizaciju, a što je zadatak koji Općini, ali i svim drugim akterima u lokalnoj zajednici, predstoji u narednom periodu.

Obje tačke su jednoglasno usvojene od strane Općinskog vijeća općine Ključ.