J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021.godine“

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05) i Odluke o odobravanju realizacije Programa pomoći održivog povratka „Program pomoći zapošljavanju/ samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020 i 2021. godine“ broj:03-36-2-334/19 od 01.11.2019. godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021.godine

1. Predmet javnog poziva

Podnošenje prijava fizičkih licapovratnika radi pružanja pomoći u zapošljavanju/samozapošljavanju

u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine, za sljedeće namjene/programe:

 1. Dodjela poljoprivrednih mašina, mehanizacije i priključaka;
 2. Dodjela plastenika;
 3. Dodjela opreme za proizvodnju u poljoprivredi (oprema za pčelarstvo, mljekarstvo, tov pilića/brojlera, tov koka nosilja, sistemi za navodnjavanje i sl.);
 4. Dodjela građevinskog materijala za obnovu i izgradnju stajskih objekata tipskog modela;
 5. Dodjela građevinskog materijala za obnovu i izgradnju gospodarskih objekata;
 6. Dodjela sadnica drvenastog i jagodičastog voća (zasad na minimalno 2 dunuma);
 7. Dodjela finansijskih sredstava za realiazciju samostalnog projekta u iznosu do 5.000,00 KM, uključujući: Nabavka sitne i krupne stoke; Nabavka pčelinjih društava; Nabavka mašina, opreme i alata za održivost poljoprivrednog gazdinstva; i sl, kao i za druge namjene u poljoprivredi koje nisu obuhvaćene programima 1) – 6) ovog javnog poziva;

Fizička lica – povratnici mogu aplicirati samo za jedan od navedenih programa.

2. Pravo učešća

Prijavu na Javni poziv mogu  podnijeti:

 • povratnici (fizička lica) na prostoru Bosne i Hercegovine koja izraze spremnost za lično učešće u sufinansiranju projekta, i to:
 • manjinski povratnici u entitet Republika Srspka
 • manjinski povratnici u entitet Federacija Bosne i Hercegovine
 • raseljena lica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su se vratila u mjesta povratka u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Povratnici u Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

3. Učešće u sufinansiranju projekta se primjenjuje prema sljedećem obrascu:

 1. za program/namjenu pod rednim brojem 1), 2), i 3):
  1. Ako je ukupna vrijednost projekta do 30.000,00 KM, lično sufinansiranje je u iznosu od 30%;
  1. Ako je ukupna vrijednost projekta od 30.001,00 KM do 50.000,00 KM, lično sufinansiranje je u iznosu od 40%;
  1. Ako je ukupna vrijednost projekta preko 50.000,00 lično sufinansiranje je u iznosu od 50%;
 2. Za program/namjenu pod rednim brojem 4):

Ako aplikant aplicira za dodjelu građevinskog materijala za obnovu i izgradnju stajskog objekta tipskog modela (4×5 ili 6×5), lično sufinansiranje je u iznosu od  0 %, jer se ugradnja građevinskog materijala smatra ličnim učešćem aplikanta;

 • Za program/namjenu pod rednim brojem 5):
  • Ako je ukupna vrijednost projekta do 50.000,00 KM, i ako aplikant aplicira za dodjelu građevinskog materijala za obnovu i izgradnju gospodarskog objekta, lično sufinansiranje je u iznosu od  40 %;
  • Ako je ukupna vrijednost projekta preko 50.000,00 KM, i ako aplikant aplicira za dodjelu građevinskog materijala za obnovu i izgradnju gospodarskog objekta, lično sufinansiranje je u iznosu od 50 %;
 • Za program program/namjenu pod rednim brojem 6):

Ako je aplikant aplicirao za dodjelu sadnica, lično sufinansiranje je u iznosu od 0%, jer se priprema zemljišta, sadnja i dr.mjere smatraju ličnim učešćem;

 • Za program/namjenu pod rednim brojem 7):
  • Ako je aplikant aplicirao za dodjelu finansijskih sredstava za realiazciju samostalnog projekta u poljoprivredi, lično sufinansiranje je u iznosu od 0%;
 • Lično učešće u sufinansiranju projekta se računa kao  finansijsko učešće korisnika u procentu od ukupne vrijednosti projekta za jednog korisnika, tj. od ukupne zbirne vrijednosti predmetne namjene za korisnika: mašine, priključka, opreme, plastenika, potrebnog građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu gospodarskog objekta, i koje se dobavljaču robe/usluge/radova uplaćuje avansno.
 • Izuzetno, za program/namjenu pod rednim brojem 5) lično učešće u sufinansiranju projekta se može smatrati i ranije ulaganje korisnika u predmeni objekat, u procentu koji se utvrdi na osnovu  predočenih dokaza: fakture, fiskalni računi , izvodi iz banke o plaćenim računima/fakturama ili izveštaj o procjeni vlastitog ulaganja sačinjen od strane stručnjaka/vještaka građevinske struke koja uključuje specifikaciju ugrađenih građevinskih materijala/radova sa pojedinačnim tržišnim cijenama.
 • Maksimalno učešće (sufinansiranje) Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica po jednom korisniku je:

  50.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 1, 2 i 3).,

    7.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 4).,

100.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 5).,

    5.000,00 KM  za program/namjenu pod brojem 6 i 7) .

 • Korisnici programa pod rednim brojem 7) koji budu odabrani Odlukom ministra, prilikom potpisivanja ugovora dužni su predočiti predračun o namjeri kupovine predmetne donacije, a po utrošku sredstava dužni su ministarstvu opravdati donaciju fiskalnim računom o kupljenoj robi koja je predmet donacije. U slučaju da nisu u mogućnosti obezbjediti predračun o namjeri kupovine predmetne donacije, korisnici koji budu odabrani će prilikom potpisivanja ugovora priložiti kupoprodajni ugovor o kupovini predmetne donacije za koju je korisnik aplicirao,  obostrano potpisan i ovjeren kod notara ili druge nadležne službe.

                3.  Opći Kriteriji

Prijava treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1). OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV

     čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo;

2). OBAVJEŠTENJE O EVIDENCIJI PREBIVALIŠTA ZA PODNOSIOCA PRIJAVE ( CIPS obrazac PBA-3)

     Izdato u općini/opštini povratka od nadležnog organa (MUP-a), ne starija od tri mjeseca od dana podnošenja prijave po ovom javnom pozivu (original ili ovjerena fotokopija);

        3). UVJERENJE/ POTVRDU O OSTVARENOM POVRATKU

            izdato od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka (original ili ovjerena kopija). Uvjerenja se priznaju ako su izdata u jednoj od sljedećih institucija: Grad/Općina, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Vlade RS, Vlada Brčko Distrikta BiH.

             Izuzetno ukoliko navedeni nadležni organi ne izdaju predmetna uvjerenja, priznat će se i uvjerenje izdato od strane Mjesne zajednice uz priloženi dokaz od navedenih nadležnih institucija da više ne izdaju predmetna uvjerenja;

  4). IZJAVU O SPREMNOSTI SUFINANSIRANJA

U izjavi podnosilac prijave navodi da je spreman sufinansirati projekat prema uslovima iz javnog poziva, shodno ukupnoj vrijednosti projekta za koji je aplicirao. Izjava mora biti ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara.

Aplikanti koji apliciraju za program/namjenu pod rednim brojem 4, 6 i 7 nisu dužni dostavljati predmetnu izjavu.

   5). POSJEDOVNI LIST ILI ZK IZVADAK

Posjedovni list/ ZK izvadak mora biti izdat na:

– podnosioca prijave na javni poziv ili

– člana uže porodice uz obavezno dostavljanje dokaza o srodstvu, ili

– drugog vlasnika uz obavezno dostavljanje ugovora o zakupu ili korištenju zemljišta/posjeda (ugovor mora biti ovjeren kod nadleže institucije za ovjeru ugovora) kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim posjedom.

 Dokumenti koji se prilažu moraju biti original ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od jedne godine od dana prijave na javni poziv.

Podnosilac prijave treba dostaviti dokaz o posjedovanju, odnosno pravu raspolaganja i korištenja adekvatnim zemljišnim posjedom minimalno za 5 dunuma, a  ako aplicira za poljoprivrednu mašinu „Traktor”, onda treba navedeni dokaz dostaviti minimalno za 20 dunuma.

                  6). KUĆNU LISTU

                        Izdatu u općini povratka nakon objave ovog Javnog poziva. Kućna lista treba biti original ili ovjerena kopija.

Svi punoljetni članovi domaćinsta trebaju imati priznat status povratnika.

 7).  IZJAVU O RANIJE KORIŠTENIM/ NEKORIŠTENIM SREDSTVIMA

U izjavi podnosilac prijave obavezno izjavljuje da li je on ili neko od prijavljenih na kućnoj listi bio ili nije bio korisnik finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održiv povratak od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ili od neke druge institucije ili organizacije. Ukoliko je neko bio korisnik, obavezno u izjavi navodi koju vrstu pomoći je dobio, za koje namjene i koje ukupne vrijednosti u KM.

Izjava mora biti ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara.

Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u slučaju da se utvrdi da je data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva, ili je data lažna izjava, Ministarstvo zadržava pravo da aplikanta/ podnosioca prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva.

8) OBRAZAC – PROJEKTNI PRIJEDLOG/ IDEJA

     čitko popunjen i potpisan projektni prijedlog/ideja, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo;

Uz prijavu na javni poziv aplikant obavezno prilaže narativni opis projekta ili projektnu ideju, koji treba da sadrži minimalno: vrstu i količinu donacije za koju aplicira, opis programa(donacije), procjenjenu vrijednost donacije (paušalno ili na osnovu predračuna), razlog zbog kojeg se prijavio na javni poziv, opis potrebe za navedenom donacijom, izvori finansiranja projekta (vlastita sredstva i ulaganja iz drugih izvora), mogući broj radno angažovanih lica nakon realizacije donacije, da li je već započet projekat ili je samo ideja i predviđeni finansijski efekti projekta. U projektu navesti transakcioni račun na koji će se sredstva doznačiti u slučaju da se ista odobre i naziv i adresu banke kod koje je isti otvoren. Uz projekat priložiti izvod/ugovor iz banke o otvorenom transakcijdkom računu podnosioca aplikacije.

               Dodatno će bodovati dokazi iz općih kriterija pod tačkom 7. i 8.

4. Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se na osnovu istih izvršiti bodovanje prijava:

 1. UVJERENJE/ POTVRDA O PRIPADNOSTI RANJIVIM KATEGORIJAMA

Podnosilac prijave uz prijavu podnosi original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja ili Potvrde izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da on ili drugo lice sa prijavljene kućne liste pripada odeđenoj ranjivoj kategoriji.

Ranjive kategorije koje će se bodovati su: šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, demobilisani borci, porodice nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom, porodice u kojima je žena nosioc domaćinstva.

 • DOKAZI O SOCIJALNOM STATUSU

Podnosilac prijave uz prijavu podnosi dokaze o radnom ili drugom statusu za sve čalnove sa kućne liste. Bodovat će se porodice koje su u stanju socijalne potrebe i koje imaju ispod prosječna primanja, i ako dostave dokaze za sve članove sa kućne liste  ( samo za one članove koje komisija verifkuje u općim kriterijima). Kao dokaz će se uzimati:

 • za lica koja su nezaposlena dostavlja se Uvjerenje nadležne općinske službe da se isti nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba u općini povratka, ne starije od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv;
 • Za lica koja su penzioneri dostavlja se Uvjerenje o visini penzije ili ček od penzije (ne stariji od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv);
 • Za zaposlena lica dostavlja se Uvjerenje/Potvrda poslodavca o prosječnoj plaći u zadnja tri mjeseca od dana prijave na javni poziv.;
 • Za lica koja su u stanju socijalne potrebe i koja primaju neki od vidova socijalne pomoći dostavlja se Uvjerenje/ Potvrda nadležne općinske službe o visini mjesečnih primanja, ne starije od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv;
 • Za starije osobe iznad 65 godina, i za lica koja nisu niti na jednoj evidenciji, a nemaju primanja, dostavlja se Izjava podnosioca na javni poziv sa naznakom o kome se radi sa kućne liste i u kojem je trenutno statusu (domaćica, poljoprivrednik i sl.). Izjava mora biti ovjerena od nadležnog općinskog organa nakon objave javnog poziva;
 • Za djecu i učenike sa kućne liste (maloljetnike) uzima se dokaz: rodni listovi za predškolsku djecu, odnosno Uvjerenje/ potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata od nadležne ustanove.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi dokaze za sve članove sa kućne liste po ovom posebnom kriteriju, aplikacija neće biti bodovana.

Dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.

 • KUĆNA LISTA /MLADI I OBRAZOVANI

Bodovat će se samo članovi domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi i za koje se dostavi  obavezna dokumentacija ( samo za one članove koje komisija verifkuje u općim kriterijima):

 • za sve punoljetne članove sa kućne liste treba dostaviti Obavještenje o evidenciji prebivališta (CIPS obrazac PBA-3) izdato od nadležnog MUP-a u općini povratka, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave na javni poziv;
 • rodni listovi za predškolsku djecu,  odnosno Uvjerenje/potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata od nadležne ustanove;
 • za članove domaćinstva koji imaju minimalno VSS treba dostaviti ovjerenu kopiju diplome.

Dokumenta trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

 •  DOKAZ O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTA

Uz prijavu na javni poziv aplikant prilaže dokaz:

Uvjerenje/potvrda izdata od nadležnog organa o registarciji komercijalnog ili nekomercijalnog (porodičnog) poljoprivrednog gazdinstva, original ili ovjerena kopija. Uvjerenje/Potvrda se vrednuje samo ako je izdata na podnosioca prijave ili na člana porodice sa kućne liste i ako je registarcija gazdinstva vezana za općinu povratka.

5. Način izbora korisnika

Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa Procedurama koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.

Dostavljanje prijava se  vrši preporučeno poštom na adresu:

Federalno  ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Hamdije Čemerlića 2, 71000  Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni poziv za za podnošenje prijava za program „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi

u periodu 2020. i 2021.godine“

 (Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i broj telefona)

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv ostaje otvoren 45. dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na ponuđene vrste pomoći neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/205-543 g-din Nermin Lepenica.

Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj javni poziv.

NAPOMENA

Prijave potencijalnih korisnika koji se nalaze na utvrđenim rang listama potencijalnih korisnika pomoći proisteklih iz predhodnog Javnog poziva iz programa održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u peridou 2018 i 2019 godina“ se neće nastaviti rješavati nakon objavljivanja konačnih rang listi po ovom Javnom pozivu, odnosno sve navedene prijave će se smatrati nevažećim.

POSEBNA NAPOMENA

Svi aplikanti sa liste potencijalnih korisnika koji su ispunili uslove iz  Javnog poziva , koji se nalaze na Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju konačne rang liste potencijalnih korisnika za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godineFBIH i Brčko Distrikt broj: Broj: 03-36-2-371-6786-2/17 od 08.10.2018.godine i na Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju konačne rang liste potencijalnih korisnika za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godine“ Republika Srpska Broj: 03-36-2-371-6787-2/17 od 08.10.2018.godine, čiji zahtjevi nisu realizovani, imaju mogućnost prijave po ovom javnom pozivu na sljedeći način:

obavezni su samo dostaviti slijedeći dokument:

1). OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV

     čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo;

     U slučaju da su međuvremenu promjenje okolnosti po nekom od kriterija iz ovog Javnog poziva, istu mogu dokazati dostavljanjem novog dokumenta uz Prijavu na javni poziv, što će biti uzeto u razmatranje prilikom bodovanja.

                                                              M I N I S T A R

                                                              dr. sci. Edin Ramić

Broj: 03-36-2-334-1/19

Sarajevo, 09.12.2019. godine

Kompletan tekst Javnog poziva sa neophodnim obrascima možete preuzeti ispod na datim linkovima.