Javni poziv – Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize:

posted in: Arhiva, Nekategorisano | 0

Općina Ključ obavještava zainteresirana fizička lica iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.

Pod uvjetima utvrđenim ovim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:

  1. Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.
  2. Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).
  3. Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinskoinvalidsko osiguranje (531,86 KM) i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.
  4. Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

Samo navedene kategorije, koje su određene i propisane Odlukom Vlade FBiH („Sl. Novine FBiH“ broj: 46/23), mogu predati i ostvariti pomoć koju dodjeljuje Vlada FBiH putem općina.

Potrebna dokumentacija:

  1. Čitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Općine Ključ, www.općina-kljuc.ba i u šalter sali Općine Ključ
  2. CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog domaćinstva/kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta.
  3. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva (kućna lista) koja treba biti ovjerena od strane općinskog organa uprave.
  4. Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom kao i broj računa (kopija).
  5. Pored navedene dokumentacije, podnositelji prijave samo iz kategorije 4 domaćinstava/kućanstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem trebaju priložiti i dokaz o ovim činjenicama (smrtni list drugog roditelja ili rodni list djeteta u kojemu je upisana činjenica nepoznatog identiteta drugog roditelja).

Prijavni obrazac sa popratnom dokumentacijom predaje se u šalter sali Općine Ključ svakim radnim danom od 07:30h do 15:00h od 23.10.2023. godine do 10.11.2023. godine.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od šest mjeseci, a dostavlja se u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Trajanje javnog poziva

  • Javni poziv je otvoren od 23.10.2023. godine (ponedjeljak) do 10.11.2023. godine (petak) i samo u tom periodu će biti moguće predati prijavne obrasce za dodjeljivanje pomoći.