Program rada OV za 2013.godinu

posted in: Program rada | 0

P R O G R A M     R A D A

 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLJUČ ZA 2013. GODINU

O B R A Đ I V A Č

Služba za podršku upravi

S E K R E T A R  O V

 

Nevres Mešić, dipl. pravnik

R E F E R E N T

 

Amra Duranović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 23. Statuta općine Ključ ( „Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11 ) i člana 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Ključ ( „Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 10/08, 2/09 i  5/10 ), Općinsko vijeće općine Ključ, na svojoj II sjednici, održanoj dana _______ 2012. godine, d o n i j e l o    j e

 

 

PROGRAM RADA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLJUČ ZA 2013.GODINU

 

I – UVODNI DIO

 

            (1) Članom 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Ključ propisano je da Vijeće donosi program rada za narednu godinu najkasnije do kraja tekuće godine. Nadalje, istim odredbama propisano je da se programom rada utvrđuju poslovi i zadaci Vijeća, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo izvršenje.

 

(2) Prema tome, Programom rada Općinskog vijeća općine Ključ utvrđuju se poslovi i zadaci Vijeća, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo izvršenje. Osnovni ciljevi, djelovanja, aktivnosti, zadaci i pitanja, koja su utvrđena ovim Programom  proizilaze iz Ustava, zakona, Statuta, Poslovnika i drugih akata Općine.

           

(3) Programom rada Vijeća za 2013. godinu utvrđeni su jednogodišnji poslovi i zadaci Općinskog vijeća.

 

(4) U pripremi i izradi ovog Programa predsjedavajući Vijeća, uz stručnu pomoć sekretara Vijeća, pribavio je prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba tretirati programom rada Vijeća od svih relevantnih subjekata, koji učestvuju u pripremi i realizaciji sjednica Vijeća, te se, na osnovu naprijed navedenog, pripremio Program rada Vijeća za 2013. godinu kakav se predlaže Vijeću na usvajanje.

 

(5) Pored pitanja utvrđenih ovim Programom Vijeće će razmatrati i druga pitanja, za koja se utvrdi da je neophodno da se razmatraju na sjednici Vijeća, iako nisu predviđena ovim Programom.

Pored tematskih pitanja, tretiranih ovim Programom, Vijeće će, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Vijeća, razmatrati, odnosno delegirati pitanja, koja su propisana kao stalne tačke dnevnog reda, kao što su: usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, odgovori na vijećnička pitanja sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodnih sjednica.

 

(6) U ostvarivanju, odnosno realizaciji ovog Programa svoje zadatke i poslove izvršavat će svi nadležni subjekti, uz posebnu ulogu Sekretara Vijeća, službi za upravu i radnih tijela Vijeća.

 

(7) Vijeće će, kao  predstavničko tijelo građana općine Ključ, svoj rad u 2013. godini održavati  redovne,  po potrebi tematske i svečane sjednice, kao i, eventualno, vanredne sjednice, na kojima će razmatrati planirana pitanja i donositi odgovarajuće odluke iz djelokruga svoje nadležnosti.

 

(8) Općinsko vijeće će, u toku 2013. godine, najmanje jednom mjesečno održavati redovne sjednice, u terminima koje utvrdi Kolegij Općinskog vijeća.

Vijeće, ako ne bude posebne i hitne potrebe, neće održati sjednicu u mjesecu julu 2013. godine, zbog planirane ljetne pauze u radu Vijeća.

 

(9) Svi organi, organizacije i pojedinci, na čiji se djelokrug rada odnosi Program rada Vijeća dužni su da u svoja programska dokumenta preuzmu planirane aktivnosti na čijoj realizaciji, u skladu sa svojim nadležnostima, trebaju raditi kako bi time doprinijeli neposrednoj i potpunijoj realizaciji ovog Programa.

 

(10) Svi učesnici u realizaciji ovog Programa dužni su da blagovremeno i sa najvišim stepenom profesionalnosti poduzimaju aktivnosti na realizaciji istog, te da redovno ažuriraju njegovo izvršenje po svim pitanjima iz svoje nadležnosti i informišu Vijeće o realizaciji Programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – TEMATSKA PITANJA

 

 

J A N U A R    2 0 1 3.    G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

       1.

Izvještaj o izvršenje odluka Vijeća sa prethodne  sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

     2.

Vijećnička pitanja

 

3.

Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2012.godinu

Općinski načelnik – Služba za podršku upravi općine Ključ

4.

 

Program rada Općinskog načelnika za 2013.godinu

Služba za podršku upravi općine Ključ

5.

Odluka o utvrđivanju visine naknade po osnovu prirodne pogodnosti – rente na području općine Ključ za 2013. godinu

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko –  pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ

6.

Odluka o visini naknade za nepriznato uzurpirano zemljište na području općine Ključ u 2013.godini

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko –  pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ

7.

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ključ za 2013.godinu

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko –  pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ

8.

Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m²  korisne stambene površine na području općine Ključ u 2012. godini

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko –  pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ

9.

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Općinske izborne komisije Ključ  za 2012. godinu

Općinska izborna komisija Ključ

10.

Informacija o stanju i problemima u oblasti boračko –  invalidske  zaštite na području općine Ključ

Odjeljenje boračko invalidske zaštite Ključ

11.

Informacija o problemu pasa lutalica

JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ Ključ

      12.

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ključ za decembar 2012. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

F E B R U A R   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

1.    

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

2.    

Vijećnička pitanja

 

3.    

Nacrt Odluke o davanju u zakup stanova i garaža na kojima pravo raspolaganja ima općina Ključ

Služba za prostorno uređenje, stambeno – komunalne, imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ

4.    

Izvještaj o radu Općinskog vijeća i radnih tijela općinskog vijeća za 2012. godinu

Sekretar Općinskog vijeća – Služba za podršku upravi općine

5.    

Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2012. godinu

Komisija za procjenu

prometne vrijednosti nekretnina

6.    

Izvještaj mjesnih zajednica o prikupljenim sredstvima građana i grantovima iz budžeta koja su utrošena u infrastrukturu i stanju i problemima u mjesnim zajednicama na području općine Ključ u 2012. godini

1. Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ,

 2. Služba za društvene djelatnosti i opću upravu općine Ključ.

 

 

7.    

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2012. godinu JU „Općinski fond za komunalnu djelatnosti i infrastrukturu“ Ključ

U.O. JU „Općinski fond

za komunalne djelatnosti

i infrastrukturu“ Ključ

8.    

Program gradske higijene u općini Ključ za 2013. godinu

1. JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu i

2. JKP „RAD“ Ključ

9.

Plan rada sa finansijskim planom za 2013. godinu „ JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ Ključ

U.O. JU „Općinski fond

za komunalne djelatnosti

i infrastrukturu“ Ključ

10.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju

JP „Radio Ključ“ Ključ za 2012. godinu

Skupština JP „Radio Ključ“

11.

Plan rada i finansijskog poslovanja

JP „Radio Ključ“ Ključ za 2013.godinu

Skupština JP „Radio Ključ“

12.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju

JP „UKUS“ Ključ za 2012.godinu

Skupština JP „UKUS“ Ključ

13.

Plan rada i finansijskog poslovanja

JP „UKUS“ Ključ za 2013. godinu

Skupština JP „UKUS“ Ključ

14.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju

JKP „RAD“ Ključ za 2012.godinu

Skupština JKP „RAD“ Ključ

15.

Plan rada i finansijskog poslovanja

JKP „RAD“ Ključ za 2013.godinu

Skupština JKP „RAD“ Ključ

16.

Informacija o stanju sigurnosti

na području općine Ključ za januar 2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

M A R T   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

 1.  

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

 1.  

Vijećnička pitanja

 

3.

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ za 2012.godinu

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

4.

Izvještaj o korištenju tekuće rezerve za 2012. godinu

 

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

5.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju

JP „Veterinarska stanica“, d.o.o. Ključ za 2012. god.

Skupština JP „Veterinarska stanica“, d.o.o. Ključ

6.

Plan rada

JP„Veterinarska stanica“, d.o.o. Ključ za 2013. god.

Skupština JP „Veterinarska stanica“, d.o.o. Ključ

7.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ za 2012. godinu

Upravni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ

8.

Plan rada JU  „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ za 2013.godinu

Upravni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ

9.

Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva općine Ključ za 2012. godinu

Općinsko pravobranilaštvo općine Ključ

10.

Izvještaj o realiziranim projektima iz oblasti infrastrukture na području općine Ključ

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko –  pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ

11.

Godišnji Program uređenja i održavanja voda

 i vodotoka  II kategorije na području općine Ključ

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko –  pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ

 

12.

Informacija o stanju imovine iz nadležnosti viših nivoa vlasti koja se nalazi na području općine Ključ

 

 

 

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ ( nakon pribavljenih informacija od svih relevantnih subjekata sa viših nivoa vlasti )

13.

Informacija o stanju sigurnosti

na području općine Ključ za februar  2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

 

 

 

 

 

A P R I L   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

1.

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

2.

Vijećnička pitanja

 

3.

Izvještaj o stanju i vrijednosti imovine u vlasništvu opčine Ključ

1. Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko –  pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ,

2. Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ i

3. Općinsko pravobranilaštvo općine Ključ.

4.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Ključ za 2012. godinu

Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“ Ključ

5.

Plan rada JU „Centar za socijalni rad“ Ključ za 2013. godinu

Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“ Ključ

6.

Izvještaj o provođenju Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ključ i  Odluke o provođenju Prostornog plana općine Ključ

Služba za prostorno uređenje, stambeno – komunalne, imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina

7.

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ  za period 01.01.-31.03.2013. godine

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

8.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Crvenog križa općine Ključ za 2012.godinu

Crveni križ općine Ključ

9.

Plan rada i finansijskog poslovanja

 Crvenog križa općine Ključ za 2013.godinu

Crveni križ općine Ključ

10.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju  Sportskog saveza općine Ključ za 2012. godinu

Sportski savez općine Ključ

11.

Plan rada i finansijskog poslovanja Sportskog saveza općine Ključ za 2013. godinu

Sportski savez općine Ključ

12.

Informacija o stanju privrede i poljoprivrede na području općine Ključ za 2012.godinu

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

13.

Informacija o radu JU "Služba za zapošljavanje USK – Biro rada Ključ" i zaposlenosti na području općine Ključ za 2012. godinu

Biro rada Ključ

14.

Informacija o stanju sigurnosti

na području općine Ključ za mart 2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

 

M A J   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

 1.  

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

 

 1.  

Vijećnička pitanja

 

 1.  

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju udruženja građana za 2012. godinu

Služba za društvene djelatnosti i opću upravu općine Ključ

4.

Informacija o zloupotrebama opojnih droga i borbi protiv narkomanije na području općine Ključ u 2012. godini

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

5.

Informacija o stanju i problemu u oblasti zdravstvene zaštite na području općine Ključ  u 2012. godini

ZU Dom zdravlja Ključ

 

 

6.

Informacija o stanju vodosnabdijevanja na području općine Ključ u 2012. godini

Služba za prostorno uređenje, stambeno – komunalne, imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ključ

7.

Informacija o materijalnom položaju penzionera na području općine Ključ

Udruženje penzionera Ključ

8.

Informacija o radu javnih zvaničnika, izabranih ili imenovanih sa područja općine Ključ, u zakonodavnim i izvršnim organima viših nivoa vlasti

Izabrani javni zvaničnici sa područja općine Ključ u zakonodavnim i izvršnim organima viših nivoa vlasti

9.

Informacija o stanju sigurnosti

na području općine Ključ za april 2013.godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

J U N I   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

 1.  

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

 1.  

Vijećnička pitanja

 

 1.  

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2013. godinu

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

 1.  

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju MDD  "Merhamet" Ključ za 2012. godinu

MDD „Merhamet“ Ključ

 

5.

 

Informacija o radu ŠPD "USK šume – Podružnica Šumarija Ključ“ za 2012. godinu

ŠPD "USK šume – Podružnica Šumarija Ključ“

6.

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ključ za maj 2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

 

J U L I   2 0 1 3.   G O D I N E – Godišnji odmor – ljetna pauza u radu Vijeća

 

 

A U G U S T   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

 1.  

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

 1.  

Vijećnička pitanja

 
 1.  

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ

za period 01.01.- 30.06.2013. godine

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve

za period 01.01.- 30.06.2013. godine

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ključ za juni i juli 2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

 

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLJUČ – 15. septembar 2013. GODINE

ODRŽAVA SE POVODOM DANA OPĆINE KLJUČ – DAN OSLOBOĐENJA OPĆINE KLJUČ

PROTOKOL SVEČANE SJEDNICE UTVRĐUJE KOLEGIJ OPĆINSKOG VIJEĆA

 

S E P T E M B A R   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

 1.  

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

 1.  

Vijećnička pitanja

 
 1.  

Odluka o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Ključ za školsku 2013/2014. godinu

Služba za društvene djelatnosti i opću upravu općine Ključ

 

 1.  

Informacija o stanju zaštite i unapređenja životne sredine

Služba za prostorno uređenje, stambeno – komunalne, imovinsko – pravne i geodetske poslove  i katastar nekretnina općine Ključ

 1.  

Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola  na području općine Ključ i problemima u školstvu

1. Služba za društvene djelatnosti i opću upravu općine Ključ,

2. Osnovna škola Ključ,

3. Osnovna škola Velagići,

4. Osnovna škola Sanica

6.

Informacija o uspjehu i vladanju učenika srednje škole na području općine Ključ i problemima u školstvu

1. Služba za društvene djelatnosti i opću upravu općine Ključ,

2. Mješovita srednja škola Ključ

7.

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ključ za august 2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

O K T O B A R   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

 1.  

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

 1.  

Vijećnička pitanja

 
 1.  

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ za period  01.01.- 30.09.2013. godine

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Nacrt Budžeta općine Ključ

 za 2014.godinu

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ključ za 2014. godinu

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ključ za septembar 2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

 

N O V E M B A R   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

 1.  

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

 1.  

Vijećnička pitanja

 
 1.  

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta općine Ključ za 2013. godinu ( rebalans Budžeta )

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Informacija o stepenu realizacije Strategije razvoja općine Ključ za period 2007. – 2013. godine

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Informacija o stanju sigurnosti

na području općine Ključ za oktobar 2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

 

D E C E M B A R   2 0 1 3.   G O D I N E

 

 

R/B

 

NAZIV PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

O B R A Đ I V A Č

 1.  

Izvještaj o izvršenju odluka Vijeća sa prethodne sjednice

Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ

 1.  

Vijećnička pitanja

 
 1.  

Prijedlog Budžeta općine Ključ za  2014. godinu

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ključ

za  2014. godinu

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 1.  

Odluka o utvrđivanju broja taksi vozila na području općine Ključ za 2014. godinu

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ

 

 

 1.  

Program rada Općinskog vijeća općine Ključ

za 2014. godinu

1. Sekretar Općinskog vijeća općine Ključ,

2. Služba za podršku upravi općine Ključ

 1.  

Informacija o stanju sigurnosti

na području općine Ključ za novembar 2013. godine

Treća Policijska uprava – Policijska stanica  Ključ

 

 

 

III – ZAVRŠNI DIO

 

 

            (1) Programom rada Općinskog vijeća općine Ključ za 2013. godinu obuhvaćena su pitanja, odnosno prijedlozi, koji su pribavljeni od službi Općinskog organa uprave, javnih ustanova i javnih preduzeća, te drugih organa, organizacija i institucija, a koja su od općeg interesa za građane općine Ključ, odnosno od svih subjekata, koji su direktno relevantni za ostvarivanje ciljeva i zadataka Općinskog vijeća, a sve u skladu sa odredbama člana 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Ključ.

 

            (2) Pored Programom utvrđenih poslova i zadataka Općinsko vijeće će obavljati i druge poslove iz svoje nadležnosti.

 

            (3) Obrađivači materijala koji su predviđeni ovim Programom dužni su pridržavati se rokova iz Programa i rokova koje im odredi Općinski načelnik, kao i procedure izrade i donošenja akata Vijeća propisane Poslovnikom Općinskog vijeća općine Ključ.

           

            (4) Obrađivači materijala koji se trebaju razmatrati na sjednici Vijeća dužni su iste dostaviti Sekretaru Općinskog vijeća u printanoj i elektronskoj formi najkasnije 15 dana prije datuma planiranog za održavanje sjednice Vijeća.

 

            (5) U pripremi propisa i akata obrađivači se moraju u cijelosti pridržavati utvrđenog postupka izrade istih uz obavezno izvršavanje odredaba Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Ključ.

 

            (6) Za izvršenje Programa rada Općinskog vijeća općine Ključ za 2013. godinu zadužen je Sekretar Općinskog vijeća i Kolegij Općinskog vijeća općine Ključ. Na prijedlog Kolegija Općinsko vijeće će periodično razmatrati ostvarivanje Programa rada i poduzimati potrebne mjere za njegovo ostvarivanje.

 

            (7) Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Ključ“.

 

 

 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Fahrudin Ćemal, dipl. ing.