Usvojen prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana grada Ključa za period 2011-2031

posted in: Dijaspora | 0

Općinsko vijeće općine Ključ je na svojoj XXV redovnoj sjednici, između ostalog, usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana grada Ključ za period 2011.-2031. godina, sa Odlukom o provođenju Urbanističkog plana grada Ključ uz određene zaključke. Ovo je veoma značajan razvojni dokument općine Ključ, a novim urbanističkim planom riješena je namjena mnogo lokacija i nedefinisanih prostora na području gradskog naselja Ključ.

Planom je konačno riješena nova trasa gradske zaobilaznice sa usvojene dvije varijante; lokacija novog gradskog mezarja (na lokaciji Huskića); zatim, utvrđena je namjena prostora Šehići uz tranzit, odnosno Kalajdžića potok u oba smjera (i prema Egrlićima i prema Šehićima). Potom, okvirno je utvrđena namjena pilane Ključ za koju se priprema izrada regulacionog plana koji će definisati namjenu prostora i riješiti interne saobraćajnice. Planom je predviđeno i da se objekti komunalnih preduzeća izmjeste van grada, a na predmetnoj lokaciji predviđena je izgradnja stambenih i poslovnih objekata. Od važnijih objekata za grad i općinu Ključ planirani i riješeni su objekti kao što su dom za stara i iznemogla lica, nedovršeni objekt poslovne škole Ključ u Rejzovićima, do kraja neizgrađeni prostor pijace, u čijoj namjeni je izgradnja dva stambeno-poslovna objekta kolektivne izgradnje. Adaptacija i izgradnja hotela Ključ, saobraćajnica preko Ižnice, dogradnja fiskulturne sale MSŠ Ključ uz ulicu Kulina bana, novi stambeno-poslovni objekti na više lokacija, potom, lokacija za novu sportsku dvoranu, dječiji vrtić na prostoru Hanlovskog vrela, lokacija za izgradnju javnog gradskog skloništa, više lokacija za uređenje javnih gradskih parkinga, mogućnost za rješenje skupina garaža u krugu stambenog objekta kolektivnog stanovanja. Nova namjena dijela prostora Autocentra Ključ (radi se o namjeni prizemnih objekata za dogradnju i proširenje), te niz drugih pojedinačnih objekata.