Javna rasprava – poziv

posted in: Arhiva | 0
Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa investitorom općina Ključ i  JKP „RAD“ d.o.o. Ključ, poziva  zainteresirane subjekte u općini Ključ, MZ i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ  RASPRAVI o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku  izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada ”Peći” u općini Ključ, investitora općine Ključ i operatera  JKP ”RAD” d.o.o.Ključ. Javna rasprava će se održati  u Sali općinskog vijeća općina Ključ, dana 12.06.2015. godine sa početkom u 11.00 sati.

 
Dnevni red:
 
1.Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
 
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš 
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.
Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br.2, Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okolišne dozvole/javne rasprave.