JAVNI OGLAS za prodaju vozila u vlasništvu Općine Ključ putem postupka licitacije

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu Odluke o prodaji vozila u vlasništvu općine Ključ  broj: 05-02-747/15 od 31.03.2015. godine raspisuje se JAVNI OGLAS za prodaju vozila u vlasništvu Općine Ključ putem postupka licitacije

I PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je pojedinačna prodaja korištenih motornih vozila koja se nalaze u vlasništvu Općine Ključ

 
II PODACI O VOZILIMA                                                                                                                                  
tabela I

R.br

Vrsta i tip vozila

 

 

Godina proizvodnje

Broj šasije

Stanje vozila

Početna vrjednost vozila (KM)

1.

FAP 1314

N3-teretno vozilo

1977

77862

Neispravno

2.700,00

2.

Nissan E24

N1-putnički automobil

1991

JN1VJGE24U0010792

Neispravno

1.200,00

3.

YAMASAKI YM 50QT-6A

L1-moped

2008

LANTAB1B80000178

Ispravno

400,00

 
 
III NAČIN PRODAJE 
Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. 
Vozila iz tačke II ovog poziva prodaju se pojedinačno i to ponuđaču koji dostavi najvišu pojedinačnu cijenu za određeno vozilo za koje se ponuda dostavlja ili za više njih za koje dostavlja ponudu za kupovinu  na obrascu koji se može dobiti u šalter sali Općine Ključ
Vozila se nalaze  kod Vatrogasnog doma Ključ
 
IV USLOVI PRODAJE 
Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica. 
Ponude se dostavljaju na datom obrascu, s tim da: 
-pravne osobe dostavljaju ponudu s pečatom i potpisom ovlaštene osobe, 
-fizička lica dostavljaju ponudu uz prilog kopije lične karte i CIPS  prijava prebivališta.
Svi ponuđači su dužni na dan licitacije na depozitni račun Općine Ključ otvoren kod Sparkasse bank broj:1990440002050484, vrsta prihoda -721239 šifra općine 048, položiti kaparu u iznosu od:
270,00 KM za vozilo – FAP 1314 N3-teretno vozilo
120,00 KM za vozilo – Nissan E24 N1-putnički automobil
40,00 KM za vozilo – YAMASAKI YM 50QT-6A L1-moped
 
U slučaju da ponuđač koji kupi vozilo odustane od kupnje, uplaćeni iznos se ne vraća i služi za troškove ponovnog oglašavanja. 
Učesnicima na licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, izvršit će se povrat uplaćenog depozita u roku od 7 dana od dana završene licitacije, a ponuđačima čije ponude budu prihvaćene, kaucija će biti vraćena po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene. 
Odabrani kupac će u roku od 7 dana od dana odabira uplatiti kupoprodajnu cijenu na depozitni račun Općine Ključ otvoren kod Sparkasse bank broj:1990440002050484, vrsta prihoda -721239 šifra općine 048
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, poštom ili direktno na adresu Općine Ključ ulica Branilaca BiH br.78 
Na prednjoj strani koverte mora biti navedeno: adresa Općine Ključ  sa naznakom „ NE OTVARAJ – ZA KOMISIJU – Prijava na javni oglas za prodaju vozila u vlasništvu Općine Ključ putem postupka licitacije – za vozilo / vozila pod rednim brojem _____. Na zadnjoj strani koverte, u gornjem lijevom uglu ponuđač je obavezan navesti sljedeće: Naziv, adresu i broj telefona ponuđača. 
 
V DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE 
Rok za dostavu ponuda je 06.07.2015.godine do  12 sati  u šalter Sali općine Ključ ili poštom na adresu Općine Ključ ulica Branilaca BiH br.78 , a javno otvaranje ponuda i postupak licitacije će se održati istog dana 06.07.2015.godine u 13,00 sati u zgradi općine Ključ, I sprat, kancelarija broj 25 – sala za sastanke
Svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda. 
Ponude koje pristignu polslje naznačenog datuma i vremena neće se uzeti u razmatranje. 
Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za svako vozilo pojedinačno stim da ponuđena cijena ne može niti u jednom slučaju  biti manja od početne cjene naznačene u oglasu, a u slučaju da je ponuđeno više istih cijena za jedno vozilo, prednost ima ponuđač koji je ranije predao ponudu za javni oglas u šalter Sali općine Ključ.
 
 
DODATNE INFORMACIJE 
Sve eventualne dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za civilnu zaštitu i zaštitu od požara, broj telefona 037/661-293.
 
                                                                                                                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                                                                                                                                       Nedžad Zukanović, prof