SLUŽBA ZA FINANSIJE I TREZOR

o U Službi za finansije i trezor obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, te operativno-tehnički poslovi iz oblasti finansija i to:
 
o izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
o izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa,
o učešće na javnim raspravama o nacrtu budžeta i nacrta odluke o budžetu,
o priprema budžetskog kalendara i izrada dokumenata okvirnog budžeta (DOB),
o vođenje trezorskih poslova u skladu sa zakonom,
o izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta,
o vođenje evidencija, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika o ostvarenim prihodima i rashodima,
o predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
o izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka i naredbi za isplatu, prijenos ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
o plaćanje i prijenos sredstava sa transakcijskih računa,
o provodi politiku i smjernice javnih financija,
o sistemsko i ažurno evidentiranje svih budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
o knjiženje svih finansijskih promjena po dokumentima u glavnoj i pomoćnim knjigama te vođenje drugih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
o hronološko arhiviranje i čuvanje knjigovodstvene dokumentacije,
o vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava,
o analitičko praćenje pojedinačnih nabavki i utroška materijala po vrsti roba i po korisnicima za potrebe općinskog organa uprave,
o praćenje realizacije ugovora o nabavkama,
o izdavanje narudžbenica za nabavke,
o obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice,
o vršenje obračuna plaća i drugih primanja,
o obavljanje poslova fakturiranja i likvidature,
o vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa, blagajničkog poslovanja, 
o priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
o izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,       
o ostvarivanje saradnje sa pravnim i fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama iz djelokruga službe,
o priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
o izrada nacrta propisa, ugovora iz oblasti finansija i drugih akata koja donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, 
o davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni, organi Kantona i  Federacije iz oblasti za koju je osnovana,
o učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/ planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije i izrada odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz Strategije razvoja,
o prikupljanje i obradu statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine,
o u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i dr., identifikuje i predlaže prioritetne općinske programe za njihovu realizaciju,
o ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
o uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada Službe,  
o vrši i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.