SLUŽBA ZA RAZVOJ, PRIVREDU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

SLUŽBA ZA RAZVOJ, PRIVREDU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
 
 
o U Službi za razvoj, privredu i zajedničke poslove obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, te operativno-tehnički poslovi iz oblasti privrede, razvoja i poduzetništva i to:
 
o vođenje prvostepenog upravnog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,       
o provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova (javnih nabavki),
o vođenje evidencija dobavljača, odnosno ponuđača s kojima Općina ima saradnju u okviru nabavki,
o ostvarivanje saradnje sa pravnim i fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama iz djelokruga službe,
o vršenje poslova u oblasti unapređenja turizma na području Općine,
o izrada nacrta propisa, ugovora i drugih akata koja donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, 
o davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni, organi Kantona i  Federacije iz oblasti za koju je osnovana
o učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/ planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije i izrada odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz Strategije razvoja,
o prikupljanje i obradu drugih statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine,
o praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti,  
o savjetodavni rad u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje koji se ogleda kroz edukaciju poljoprivrednih proizvođača (postavljanje demonstracionih ogleda, organizovanje stručnih predavanja, davanje stručnih savjeta, rad na terenu i sl.),                 
o izrada projektnih prijedloga za poljoprivredne proizvođače,
o prijem i obrada zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,
o u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i dr., identifikuje i predlaže prioritetne općinske programe za njihovu realizaciju,
o izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova i opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom,
o ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
o uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada Službe,  
o investiciono i tekuće održavanje općinske zgrade, instalacija, motornih vozila i zagrijavanje radnih prostorija,,
o dostavljanja-otpremanja službenih akata na području općine Ključ,
o pripremanje i posluživanje napitaka u kafe kuhinji,
o organizovanje i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Službe, za potrebe svih općinskih službi za upravu, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća (prevoz za službene potrebe, održavanje čistoće u radnim prostorijama, servisiranje računarske opreme),
o statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe po Programu statističkih istraživanja od interesa za FBiH (obračun dodatne vrijednosti poljoprivrednog privatnog sektora, godišnji izvještaj o stočarstvu-individualni sektor, zasijanim površinama, prinosima, slatkovodnom ribarstvu, distributivne trgovine i ugostiteljstva za obrtnike, turistima i noćenju turista),
o pripremanje informacija, izvještaja i statističkih podataka iz djelokruga rada Službe,
o ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
o priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
o vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost.
o vrši i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.