O D L U K A o dodjeli novčane pomoći za troškove školovanja studenata za akademsku 2017/2018.godinu

posted in: Arhiva | 0

Obavijest

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

KLJUČ

 

 

Broj: 35-70/18                                                                         

Datum: 13.04.2018.godina

 

Na osnovu člana 39. Pravila JU „Centar za socijalni rad „ Ključ, člana 43. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ključ za 2018.godinu, broj: 05-02-394-1/18 od 02.02.2018.godine i Odluke o dodjeli novčane pomoći za troškove školovanja studenata za akademsku 2017/2018.godinu, broj: 05-02-1008/18, koju je donijelo Općinsko vijeće općine Ključ na svojoj XV redovnoj sjednici, održanoj dana 30.03.2018.godine, direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, d o n o s i

 

 

O D L U K U

o dodjeli novčane pomoći za troškove školovanja studenata za akademsku 2017/2018.godinu

 

 

Član 1.

            JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, vršit će dodjelu novčane pomoći za troškove školovanja redovnih studenata fakulteta i visokoškolskih ustanova od I do VI godine studija (odnosno prvog i drugog ciklusa studija) u BiH, za akademsku 2017/2018. godinu.

 

Član 2.

            Pravo na novčanu pomoć za troškove školovanja studenata imaju:

 • redovni studenti fakulteta i visokih škola od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa studija), koji su u akademskoj godini prvi put upisali godinu studija za koju podnose zahtjev;
 • studenti koji nisu u statusu apsolventa;
 • studenti koji imaju prebivalište na području općine Ključ;
 • studenti koji studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini i
 • studenti koji nisu korisnici stipendija ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta Vlade USK ili drugih davaoca.

 

Član 3.

            Po podnošenju zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za troškove školovanja studenata, JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, donosi rješenje o dodjeli navedene novčane pomoći.

 

Član 4.

            Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Član 5.

            Uz zahtjev za dodjelu novčane pomoći za troškove školovanja studenata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS);
 • Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da u akademskoj 2017/2018. godini nije bio korisnik stipendije ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta Vlade USK ili drugih izvora;
 • Potvrda sa fakulteta, da je u akademskoj 2017/2018. godini bio redovan student koji je prvi put upisao godinu studija za koju podnosi zahtjev;
 • Tekući račun studenta.

 

Navedena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci, te je istu neophodno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Član 6.

            Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči ovog Centra i općine Ključ, putem Radio Ključa, te web stranice općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba) i Radio Ključa (www.media-kljuc.ba).

 

Član 7.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

            Dostavljeno:

 1. Općina Ključ
 2. Radio Ključ
 3. Oglasna ploča Centra
 4. Predmet
 5. a/a

D I R E K T O R I C A

Maida Đođić, dipl.scr.