JAVNI POZIV za dodjelu sredstava u okviru „Programa podrške privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, certifikacije i recertifikacije standarda kvaliteta i pristupa tržištima“

posted in: Arhiva | 0

Javni poziv

 

Na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korištenja sredstava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima, broj 02-47-151/18 od 14. maja 2018. god.

Privredna komora Unsko sanskog kantona raspisuje:

 

JAVNI  POZIV

za dodjelu sredstava za podršku u okviru Projekta za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima

 

I

Projekat podrške namjenjen je malim i srednjim preduzećima (privrednim društvima), grupi privrednih društava ili organizacijama koje vrše uslugu za privredna društva (npr. centri za obuku, razvojne agencije, i sl.) koja posluju u sektoru drvoprerade, metaloprerade, ili tekstila/obuće za sufinansiranje sljedećih aktivnosti:

 • Obuke radne snage kroz programe dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
 • Uvođenje, sertifikacija ili resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
 • Pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B, i sl.)

Gore navedene aktivnosti trebaju biti implementirane u periodu od 01. juna – 15. novembra 2018. god., kako bi se mogla izvršiti selekcija dodatnih preduzeća planirana za novembar 2018. godine.

II

Sredstva Projekta podrške u ukupnom iznosu od 107.000,00 KM su obezbjeđena kroz ugovore sa USAID Projektom razvoja radne snage i povećanog pristupa tržištima (WHAM), Vladom Unsko sanskog kantona, te sljedećim gradovima i općinama: Grad Bihać, Općina Bosanska Krupa, Općina Bužim, Općina Cazin, Općina Ključ i Općina Sanski Most.

 

 

III

Osnovni kriteriji za dodjelu sredstava iz Projekta podrške, pored opštih kriterija navedenih u Matrici za ocjenjivanje (Prilog III), je ostvarenje sljedećih ciljeva:

 • Zapošljavanje
 • Povećanje prihoda od prodaje
 • Povećanje izvoza

 

IV

Na osnovu realiziranih projektnih aktivnosti, refundira se:

 • Do 50% troškova za aktivnosti obuke radne snage,
 • Do 50% troškova za aktivnosti uvođenja, certifikacije, ili recertifikacije sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
 • Do 50% troškova za aktivnosti pristupa tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje prihoda od prodaje i povećanje izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, odlazak na sajam, B2B susreti, i sl.),
 • Do 50% troškova za programe u privrednim društvima koji su bazirani na kombinaciji gore navedenih aktivnosti,

 

V

Nivo podrške uslovljen je ostvarenim rezultatima koji se odnose na novo zapošljavanje, povećanje prihoda od prodaje i povećanje izvoza, a okvirno se kreće KM 1.300,00/po novom radnom mjestu uz prosječno povećanje prihoda od prodaje 10% na godišnjem nivou, i prosječno povećanje izvoza od 5% na godišnjem nivou.

 

VI

Odbor projekta na osnovu definisanih kriterija (vidi Prilog III – Matrica za ocjenjivanje), vrši odabir korisnika sredstava.

Odbor ima deset članova, koje čini jedan predstavnik Privredne komore Unsko sanskog kantona, predstavnik USAID WHAM projekta, Predstavnik Vlade Unko sanskog kantona, te predstavnici sljedećih gradova i općina: Grad Bihać, Općina Bosanska Krupa, Općina Bužim, Općina Cazin, Općina Ključ i Općina Sanski Most.

 

 

 

VII

Korisnici projekta podrške mogu biti mala i srednja preduzeća (privredna društva) registrovana za obavljanje proizvodnih djelatnosti u Unsko sanskom kantonu koja posluju u sektoru drvoprerade, metaloprerade i tekstila/obuće.

Korisnici projekta podrške mogu biti samo privredna društva koja pristaju na nadgledanje i izvještavanje o korištenju sredstava i postignutim rezultatima.

Pravo na korištenje sredstava iz Projekta podrške ne ostvaruju privredna društva koja su već realizovala aktivnosti navedene u Prijavi (ne mogu se retroaktivno koristiti sredstva za realizovane aktivnosti).

 

VIII

Privredno društvo – korisnik sredstava podnosi Prijavu za korištenje sredstava na propisanom Obrascu za prijavu (Prilog I).

Uz Prijavu za korištenje sredstava iz Projekta podrške, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

 1. Tri ponude davaoca usluga, ukoliko to specifičnost usluge dozvoljava, a ukoliko nije moguće, navodi se obrazloženje, kao i obrazloženje za odabir određene ponude, ukoliko se ne radi o najpovoljnijoj ponudi.
 2. Bilans stanja i uspjeha za posljednji obračunski period (2017. god)
 3. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Uvjerenje ne može biti starije od 3 mjeseca.

 

Prijave se podnose od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

 

Poziv za dostavljanje Prijava ostaće otvoren do 30. maja 2018 god. do 15.00 časova za selekciju i odobravanje prvog kruga privrednih društava.  Objavljivanje javnog poziva za selekciju dodatnih privrednih društava očekuje se u novembru 2018. godine.

 

U zavisnosti od pristiglih prijava i raspoloživih sredstava, Odbor projekta vrši ocjenu prijava u roku od 7 dana od dana zatvaranja javnog poziva, odnosno prema okvirnom rasporedu 31. 05. 2018. godine.

Nakon ocjene pristiglih prijava Odbor projekta podrške, na osnovu definisanih kriterija, vrši odabir korisnika sredstava, a Privredna komora blagovremeno obavještava privredna društva o rezultatima ocjenjivanja.

Privredna društva koja na osnovu Javnog poziva ostvare uslove za korištenje sredstava Projekta podrške potpisuju Memorandum o razumijevanju sa Privrednom komorom Unsko sanskog kantona.

Nakon implementacije projektne aktivnosti privredno društvo dostavlja Privrednoj komori Unsko sanskog kantona Zahtjev za refundiranje sredstava (Prilog II) i dokaze o namjenskom trošenju sredstava i ostvarenim rezultatima.

 

IX

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u Privredu komoru Unsko sanskog kantona, Trg maršala Tita bb, Bihać, sa naznakom: „Prijava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije ili resertifikacije standarda kvaliteta, i pristupa tržištima“. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nadzor nad realizacijom i namjesnkim korištenjem podsticajnih sredstava vršiće Privredna komora Unsko sanskog kantona, USAID WHAM projekat, i članovi Odbora projekta.

Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Projektu podrške, može se preuzeti na internet stranici Privredne komore Unsko sanskog kantona: www.pkusk.com  a sastoji se od:

 

PARTNERI NA PROJEKTU

 partneri-za-web