Zaključak – Rok za podnošenje prijava – zahtjeva po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2020/2021. godinu se produžava te umjesto roka 16.08.2021. godine rok za podnošenje prijava-zahtjeva je 14.09.2021. godine.

posted in: Arhiva | 0

Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i

Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti

Broj : 02-34-1526-1 /21

Datum, 07.09.2021. godine

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi USK („Službeni glasnik USK“ broj: 8/11), člana 40., Statuta općine Ključ („Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11)  Općinski načelnik  donosi: 

Z A K LJ U Č A K

I

Rok za podnošenje prijava – zahtjeva po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2020/2021. godinu se produžava te umjesto roka 16.08.2021. godine rok za podnošenje prijava-zahtjeva je 14.09.2021. godine.

II

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i

Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti.

       III      

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i na web stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba, oglasnim pločama u zgradi općine, putem Radio Ključa i društvenih mreža Radio Ključa.

Dostavljeno :                                                                                        OPĆINSKI  NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.s.r.

  1. Služba za stručne poslove Općinskog načelnik

 i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti                 

2. A/A

Tekst Konkursa za dodjelu stipendija možete pronaći na linku ispod: