II JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Općina Ključ poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Ključ iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  • jačanje demokratskog društva: projekti koji pospješuju omladinski aktivizam, omladinski projekti za razvoj društvenog života u lokalnoj zajednici, suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju.
  • ekologija: informativno – edukativne aktivnosti i kampanje o načinima povećanja svijesti građana o zaštiti životne sredine, uređenje okoliša.
  • turizam: razvoj turizma (promocija turističkih potencijala, uređenje turističkih destinacija, očuvanje historijskog naslijeđa, razvoj turističke infrastrukture, razvoj turističke ponude).

Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosiće maksimalno do 3.000 KM (konvertibilnih maraka).

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 3 do 6 mjeseci. Izabrani projekti  treba da se provedu u periodu od 1. jula  2023. do 31. decembra 2023. godine.

PRAVO UČEŠĆA: Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnosioce projekta u okviru Javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Općinu Ključ može se preuzeti od 9.6.2023. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com, putem web stranice Općine Ključ ili lično preuzimanjem u zgradi Općine Ključ, ul. Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ, kancelarija 24.

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com sa naznakom za Javni poziv. Pitanja se mogu postavljati do 19.6.2023. godine. Odgovori na pitanja biće dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primanja pitanja. Odgovori na pitanja će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnosiocima prijedloga ili javno objavljeni na općinskoj web stranici.

PREDAJA APLIKACIJA: Popunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u jednom orginalnom primjerku u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, ul. Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ, ili u Šalter sali, šalter br.3. Vanjska strana koverte, pored adrese, mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”, a na drugoj strani puno ime i adresu podnosioca projekta.

Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija je 23.6.2023. godine do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Ključ, kao i na oglasnoj tabli Općine.

Broj: 02-11-10-509-1/23                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK  

Ključ, 9.6.2023. godine                                                                               Nedžad Zukanović, prof.