24. 06. 2013.

Kultura

Kulturna zbivanja u Ključu danas se uglavnom odigravaju u okviru JU “Centar za kulturu i obrazovanje“, Kulturno umjetničkih društava „“Stari grad Ključ“ i „Naša mladost“ , Udruženja likovnih umjetnika „Stari grad“ Ključ i Omladinskog udruženja „Krasuljak“.
JU“ Dom kulture “ osnovana je odlukom Općinskog vijeća 1996. godine kao nasljednik bivšeg Radničkog univerziteta. U 1998. godini dolazi do izmjene u organizacionom ustrojstvu ustanove, osniva se JU „Centar za kulturu i obrazovanje i informisanje“ tako da u sastav JU ulazi i „Radio Ključ“. 2000. godine ovi subjekti se ponovo razdvajaju i Općinsko vijeće donosi novu Odluku o organizaciji JU “Centar za kulturu i obrazovanje“ i JP “Radio Ključ” koje i danas djeluju kao odvojena pravna lica.

 

Aktivnosti ustanove odvijaju se u okviru Doma kulture, biblioteke, muzejske zbirke, Niže muzičke škole i Centra za mlade.
Dom kulture u svom sastavu ima kino dvoranu, koja služi za održavanje različitih manifestacija i koncerta te prikazivanje kino-projekcija i pozorišnih predstava. U 2012. godini sala Doma kulture i njena oprema korištena je za organizovanje kulturnih sadržaja preko 70 puta, a ozvučenje i rasvjeta preko 50 puta.
U Gradskoj biblioteci  ukupni knjižni fond u 2012. godini je 14.701 naslova. U 2012. godini bilo je ukupno 240 članova i pročitano je 1350 knjiga .  U toku prošle godine biblioteka je opremljena računarskom opremom i uveden je internet što je jedan od uslova za okončanje procesa uvođenja gradske biblioteke u sistem „COBBIS“-a . U saradnji sa Kantonalnom i Univerzitetskom bibliotekom iz Bihaća pokrenuto je učlanjenje gradske biblioteke u „COBISS“, bibliotečki svjetski program i uplaćen je prvi ciklus obuke za knjižničara.
Muzejska zbirka uspostavljena je 2000. godine i smještena je u jednoj prostoriji u Staroj gimnaziji. Zbirka posjeduje značajne eksponate iz skoro svih epoha civilizacije.
Niža muzička škola osnovana je 1998. godine kao istureno odjeljenje Muzičke škole iz Bihaća. Školu u 2012/2013. školskoj godini pohađa 29 učenika raspoređenih u 5 razreda na odsjecima klavira i harmonike. U njoj rade dva nastavnika koji svoja prava iz radnog odnosa ostvaruju u okviru umjetničke škole u Bihaću. Odjeljenje djeluje u dva kabineta i koriste prostor, opremu i instrumente ustanove.
U okviru ustanove riješene su klupske prostorije za 2 KUD-a i obezbjeđen je prostor za smještaj instrumenata i opreme istih. Njihove sekcije održavaju probe u vježbaonici, kabinetima muzičke škole, podrumskim prostorijama, kao i na pozornici velike dvorane.
Ukupna korisna površina ustanove je 2.800 m2, a ukupno su uposlena 3 izvršioca.
Na području općine djeluju 2 KUD-a. Pri KUD ”Stari grad” djeluje horska, mlađa i starija folklorna sekcija, muzička i dramska sekcija te povremeno recitatorska i plesna sekcija. KUD “Naša mladost” ima mlađu i stariju folklornu sekcija, dramsku i plesnu sekcija. Svojim radom KUD-ovi doprinose obogaćivanju kulturnih sadržaja naše općine te očuvanju kulturne baštine naroda i nariodnosti BiH.
Od kulturnih manifestacija svake godine se održavaju: Smotra folklora u organizaciji KUD-a „Naša mladost“, Smotra horova u organizaciji KUD-a „Stari grad Ključ“, manifestacija „Ključani svome gradu“ u organizaciji Udruženja Ključana i prijatelja Ključa „Stjepan Tomašević“, Prvi glas Ključa, Dani komedije i Književno veče u organizaciji JU“Centar za kulturu i obrazovanje“, Kulturno-vjerska manifestacija “Dovište” Ključ, „Ljeto na Sani“, Dani otpora agresoru  i druge.
Što se tiče kulturno-historijskog nasljeđa općina Ključ na svom području ima Stari grad Ključ, Stari grad Kamičak, Lapidarij u centru grada, dok su Dolina stećaka i Gradina još neistražena područja.