24. 06. 2013.

Kultura

Kulturna zbivanja u Ključu danas se uglavnom odigravaju u okviru JU “Centar za kulturu i obrazovanje“, Kulturno umjetničkih društava „“Stari grad Ključ“ i „Naša mladost“ , Udruženja likovnih umjetnika „Stari grad“ Ključ i Omladinskog udruženja „Krasuljak“.
JU“ Dom kulture “ osnovano je odlukom Općinskog vijeća 1996.godine kao sljednik bivšeg Radničkog univerziteta. U 1998.godine dolazi do izmjene u organizacionog ustrojstva Ustanove, osniva se JU „Centar za kulturu i obrazovanje i informisanje“ tako da u sastav JU ulazi i „Radio Ključ“. 2000.godine ovi subjekti se ponovo razdvajaju i Općinsko vijeće donosi novu Odluku o organizaciji JU“Centar za kulturu i obrazovanje“ i JP“Radio Ključ koje i danas djeluju kao odvojena pravna lica. 

 

 

   
Aktivnosti Ustanove odvijaju se u okviru Doma kulture, Biblioteke, Muzejske zbirke, Niže muzičke škole i Centra za mlade.
Dom kulture u svom sastavu ima kino dvoranu, koja služi za održavanje različitih manifestacija i koncerta, te prikazivanje kinoprojekcija i pozorišnih predstava. U 2012.godini sala Doma kulture i njena oprema korištena je za organizovanje kulturnih sadržaja preko 70 puta, a ozvučenje I rasvjeta preko 50 puta. 
U Gradskoj biblioteci  ukupni knjižni fond u 2012.godini je 14.701 naslova.U 2012.godini bilo je ukupno 240 članova i pročitano je 1350 knjiga .  U toku prošle godine biblioteka je opremljena računarskom opremom i uveden je internet što je jedan od uslova za okončanje procesa uvođenja gradske biblioteke u sistem „COBBIS“-a . U saradnji sa Kantonalnom i Univerzitetskom bibliotekom iz Bihaća pokrenuto je učlanjenje gradske biblioteke u „COBISS“, bibliotečki svjetski program i uplaćen je prvi ciklus obuke za knjižničara. 
Muzejska zbirka uspostavljena je 2000.godine i smještena je u jednoj prostoriji u Staroj gimnaziji. Zbirka posjeduje značajne eksponate iz skoro svih epoha civilizacije. 
Niža muzička škola osnovana je 1998.godine kao istureno odjeljenje Muzičke škole iz Bihaća. Školu u 2012/2013 akademskoj godini pohađa 29 učenika raspoređenih u 5 razreda na odsjecima klavira i harmonike. U njoj rade dva nastavnika koji svoja prava iz radnog odnosa ostvaruju u okviru umjetničke škole u Bihaću. Odjeljenje djeluje u dva kabineta i koriste prostor, opremu i instrumente ustanove.  
U okviru Ustanove riješene su klupske prostorije za 2 KUD-a i obezbjeđen je prostor za smještaj instrumenata i opreme istih. Njihove sekcije održavaju probe u vježbaonici, kabinetima muzičke škole, podrumskim prostorijama, kao i na pozornici velike dvorane. 
Ukupna korisna površina Ustanove je 2.800 m2, a ukupno su uposlena 3 izvršioca. 
Na području općine djeluju 2 KUD-a: Pri KUD”Stari grad” djeluje horska, mlađa i starija folklorna sekcija, muzička i dramska sekcija , te povremeno recitatorska i plesna sekcija. KUD “Naša mladost ima mlađu i stariju folklornu sekcija, dramsku i plesnu sekcija. Svojim radom KUD-ovi doprinose obogaćivanju kulturnih sadržaja naše općine, te očuvanju kulturne baštine naroda i nariodnosti BiH:
Od kulturnih manifestacija, svake godine se održavaju: Smotra folklora u organizaciji KUD-a „Naša mladost“, Smotra horova u organizaciji KUD-a „Stari grad Ključ“, manifestacija „Ključani svome Ključu“ u organizaciji Udruženja ključana i prijatelja Ključa „Stjepan Tomašević“, Prvi glas Ključa, Dani Komedije i Književno veče u organizaciji JU“Centar za kulturu“, Kulturno-vjerska manifestacija Dovište “Stari grad“ Ključ, „Ljeto na Sani“ , Dani otpora agresoru  i druge.
Što se tiče kulturno-historijskog nasljeđa Općina Ključ na svom području ima Stari grad Ključ, Stari grad Kamičak, Lapidarij u centru grada, dok su Dolina stećaka i Gradina još nesitražena područja.