Najava za IX sjednicu Općinskog vijeća

posted in: Arhiva | 0
 
27. 6. 2013.godine (ČETVRTAK), održat će se IX  sjednica Općinskog vijeća općine Ključ sa početkom u  9,00. Za sjednicu se predlaže  s lj e d e ć i
 
                                                         Dnevni   red
 
1. Verifikacija Zapisnika sa VII i VIII sjednice Općinskog vijeća općine Ključ,
2. Odgovori na vijećnička pitanja sa VII i VIII sjednice Općinskog vijeća,
3. Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa VII i VIII sjednice Općinskog vijeća,
4. Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2013.godinu,
5. Odluka o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda,
6. Odluka o sakupljanju i tretiranju komunalnog otpada,
7. Odluka o snabdijevanju pitkom vodom,
8. Odluka o djelatnosti javnih parking prostora na području općine Ključ,
9. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prizemlja zgrade“stara Gimnazija“u Ključu,
10. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU“Centar za kulturu i obrazovanje“Ključ,
11. Rješenje   o   imenovanju  privremenog Upravnog odbora JU“Centar za kulturu i obrazovanje“Ključ,
12. Informacija o radu i finansijskom poslovanju MDD“Merhamet“Ključ za 2012.godinu
13. Socio – ekonomska analiza općine Ključ,
14. Informacija o radu ŠPD“USK šume“-Podružnica Šumarija Ključ za 2012.godinu,
15. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ključ za maj 2013.godine,
16. Plan korištenja sredstava od naknade korištenja šuma za 2013.godinu 
17. Vijećnička pitanja.
 
                                                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI
                                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                      Fahrudin Ćemal, dipl.ing.s.r.