SLUŽBA ZA PODRŠKU UPRAVI

posted in: Služba za podršku upravi | 0

 
Šef Službe, HAMDIJA DUČANOVIĆ, dipl. pravnik, rođen 02.01.1954. godine u Ključu, završio Pravni fakultet u Banja Luci 27.06.1977. godine.      
U Općinskom organu uprave općine Ključ zaposlen od 01.09.1977.godine do danas.
 
Tel: 037-661-124
Fax:037-661-104
 
 
U Službi za podršku upravi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi kako slijedi:
 
o upravljanje ljudskim resursima, personalni poslovi (rad i radni odnosi), poslovi procjene potreba, planiranja i vođenja edukacije osoblja,
o vođenje i ažuriranje personalne evidencije o zaposlenim u organu uprave te izdavanje uvjerenja na temelju evidencija,
o pripremne radnje vezane za oglašavanje upražnjenih radnih mjesta i saradnja sa Agencijom za državnu službu F BiH i drugim institucijama,
o prijave i odjave penzijsko-zdravstvenog osiguranja zaposlenih u organu uprave,
o normativno-pravni poslovi vezani za organizaciju općinske uprave i pripremu prijedloga za unapređenje procesa rada, 
o učestvovanje u izradi prijedloga akata koji se odnose na organizaciju općinske uprave,
o rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
o učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno  priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije,
o obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i njihova radna tijela i komisije,
o priprema sjednica Stručnog kolegija Općinskog načelnika, vođenje zapisnika i izrada zaključaka,
o priprema materijala za Općinsko vijeće i radna tijela Vijeća,
o praćenje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i vođenje i izrada zapisnika sa istih sjednica,
o pripremu izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela koji nisu u nadležnosti službi za upravu,
o vođenje arhive Općinskog vijeća,
o priprema i kompletiranje materijala koji se objavljuju u „Službenom glasniku općine Ključ”,
o prikupljanje, sređivanje, obrada podataka i informisanje javnosti o radu organa uprave i stanju u pojedinim oblastima,
o obezbjeđivanje komunikacije sa subjektima lokalne zajednice,
o ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
o statistička istraživanja iz djelokruga rada Službe,
o priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite potrebe,
o drugi poslovi koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost Službe