Služba za geodetske poslove i katastar nekretnina

Šef službe: Admir Šistek, diplomirani inžinjer geodezije
Telefon: +387(0) 37 661-100 (centrala) lokal 204
Tel/fax +387(0) 661-104
E-mail: admirsistek@yahoo.com 
Obrazovanje: Građevinski fakultet Sarajevo, smjer geodezija
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Ključu. 
Radno iskustvo:Općina Ključ od 2007.godine. Na poslovima Pomoćnika Općinskog načelnika od 08.05.2013.godine.
 
U Službi za geodetske poslove i katastar nekretnina obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:
 
 • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Službe, 
 • sprovođenje utvrđene politike u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • priprema projekata iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje osnovana,
 • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, 
 • davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i   Federacije, iz oblasti za koje je osnovana,
 • izdavanje uvjerenja i izvoda, odnosno kopija podataka premjera i katastra nekretnina,
 • provođenje promjena na zemljištu i računarska obrada podataka na provođenju promjena na   katastarskim planovima i operatu,
 • vršenje poslova održavanja premjera, katastra nekretnina i zemljišta i drugih geodetskih poslova,
 • vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija,
 • vršenje poslova vještačenja i drugih poslova iz katastra nekretnina u postupcima  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
 • vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
 • rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • vođenje evidencije nekretnina na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
 • ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
 • vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost.