Saopćenje za javnost u povodu slijeganja-proloma tla u Sanici

posted in: Arhiva | 0

Općinski štab civilne zaštite Ključ povodom sanacije terana u MZ Sanici nastale pojavom slijeganja- proloma zemljišta, na svojoj II sjednici održanoj dana 28.11.2013.godine sa početkom u 09,00 časova daje sljedeće saopćenje za javnost. Dana 21.11.2013.godine na lice mjesta u MZ-i Sanica izišao je stručni tim Federalnog Zavoda za geologiju Sarajevo u sastavu prof.dr.Hazim Hrvatović, dipl.ing.geologije i mr.sc.Hamid Begić, dipl.ing.geologije, zajedno sa Općinskim načelnikom gospodinom Nedžadom Zukanovićem i njegovim saradnicima. U vezi pojave brzog slijeganja tla zemljišta u MZ-i Sanica stručni tim Federalnog Zavoda za geologiju dao je mišljenje da su mogući uzroci nastanka brzog slijeganja (proloma) ti da se brzo slijeganje najvjerovatnije nalazi u zoni estavele (u pojedinim vremenskim periodima estavele ima ulogu ponora, dok u drugim djeluje kao izvor).

Uslov za nastanak estavele je taj , da u njenom zaleđu postoji hipsometrijski viši teren koji je jako karstifikovan. Slabo zaobljena mehanička drobina od krečnjaka akumulirana je u zoni ,,proloma,, vjerovatno iznad kavernozni dijelova terena ( kraški kanali, pećine, kaverne idr.) Zavod je mišljenja da je usljed slabljenja podine naslaga na dnu estavele ( jezerca) došlo do proloma . Slabljenje podine je vjerovatno prouzrokovano hidrodinamičkim procesima i filtracijom površinskih i podzemnih voda kada je vršeno ispiranje prostora karstnih kanala i kaverni u zoni krečnjaka i pjeskovito glinovitih karbonatnih sedimenata. Na osnovu geoloških karata i obilaska terena ovlašteniih iz Zavoda smatraju da je neophodno učiniti sledeće korake:

  1. Uraditi detaljno označavanje jame i zabraniti pristup neovlaštenim licima na udaljenosti od 50 m. Potrebno je pored signalne trake postaviti i table sa natpisom ,,stroga zabrana prilaska neovlaštenim licima,, radi zaštite ljudskih života idr.
  2. Izraditi obodne kanale u svrhu odvođenja oborinskih voda do recipijenta ,kako bi se sprečio njihov doticaj u jamu jer je vidno ispiranje zidova jame koja je sasatava krečnjaka i zaglinjenog pijeska.
  3. Izvršiti crpljenje vode ukoliko je to moguće.
  4. Angažovati stručnjake građevinske struke radi davanja mišljenja i uputa o tehnološkim mogućnsotima zatvaranja jame.
  5. Voditi računa da se u dno jame postavi krupniji kameni materijal radi normalnog protoka podzemnih voda.
  6. Uvesti stalni monitoring sa povremenim geodetskim snimanjem promjena.
  7. Osmatrati nivo vode sve do zatrpavanja jame.
  8. Izvršiti hemijsko ispitivanje vode iz jame.
  9. Izvesti geofizička istraživanja u cilju prikupljanja podataka o postojanju karstnih kanala i ponora.

Općinski štab Civilne zaštite je povodom gore navedenih prijedloga sačinio Akcioni plan postupanja svih članova Štaba CZaštite te blagovremenog izvršavanja postavljenih zadataka o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Kompletno Mišljenje tima iz Federalnog zavoda za geologiju Sarajevo možete pogledati OVDJE.

                                                                                         Komandant Štaba:  Nedžad Zukanović, prof.