Javni oglas za prijem pripravnika

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 75. i  84. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12) i člana 47,Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ-Prečišćeni tekst broj: 05-49- 1506/14 od 23.06.2014. godine Općinski načelnik općine Ključ raspisuje : Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos u općinu Ključ

1. Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) IV stepen – gimnazija, upravna škola, ekonomski ili tehnički smjer na period trajanja pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci u Službu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove –  1 (jedan) izvršilac
2. Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) IV stepen–geodetska škola na period trajanja pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci u Službu za geodetske poslove i katatstar nekretnina..- 1 (jedan) izvršilac

Uslovi: Opći uslovi iz člana 77. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), koje kandidat treba ispuniti i dostaviti dokaze (originali ili ovjerene kopije) su:

1. Prijava na Javni oglas sa kraćom biografijom,
2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH ili kopija CIPS-ove lične karte (ne starije od 3 mjeseca),
4. Rodni list,
5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran),
6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude
izabran),
7. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
8. Uvjerenje službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba.
 
Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 8 dana od dana posljednje objave oglasa u dnevnim novinama, na adresu: OPĆINA KLJUČ – SLUŽBA ZA PODRŠKU UPRAVI, Ul. Branilaca BiH 78, 79280 KLJUČ sa naznakom: „Za javni oglas za prijem pripravnika – NE OTVARATI.”
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
 
 
 OPĆINSKI NAČELNIK  
Nedžad Zukanović, prof.