Raspisan Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta

posted in: Arhiva | 0

Općinski načelnik općine Ključ je raspisao Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Ključ za 2014.godinu koji je objavljen dana 23.10.2014.godine na web stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba,  oglasnim pločama općine Ključ i oglasnim pločama Mjesnih zajednica.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Ključ  daje se u zakup fizičkim i pravnim licima upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata općine Ključ u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i to :
– na rok od  pet (5) godina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, korisnik općina Ključ, raniji korisnik ZZ „Centar“ Ključ – u stečaju za ratarsku,   povrtlarsku, stočarsku proizvodnju i pčelarstvo,
– na rok od deset (10) godina za ratarsku, povrtlarsku, stočarsku proizvodnju i pčelarstvo – na odnosno na rok od dvadeset pet (25)  godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uslovom da su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji se vodi u općini Ključ.

Početna cijena na godišnjem nivou za dugogodišnji zakup u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta („Službene novine FBiH“ broj: 78/09) iznosi:

a) 150,00 KM/ha za njive, vrtove, voćnjake
b) 100,00 KM/ha za livade
c) 30,00 KM/ha za zapušteno zemljište, trstici, močvare i neplodno zemljište
Kriteriji za učestvovanje na javnom pozivu, utvrđivanje prava prvenstva,  bodovanje i provođenje postupka po Javnom pozivu sadržani su u tekstu Javnog poziva objavljenog  dana 23.10.2014.godine na web stranici općine Ključ ,  oglasnim pločama općine Ključ i oglasnim pločama Mjesnih zajednica. 
Rok za podnošenje prijava na javni poziv je trideset (30) dana od dana objavljivanja poziva.
Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose putem pošte u zatvorenim kovertama ili lično predajom zatvorene koverte na šalter broj 3. u šalter sali općine Ključ s naznakom:„Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Ključ  – ne otvaraj“  na adresu: Općina Ključ ul. Branilaca BiH, br.78
Komisija za odabir najpovoljnije ponude po javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
 
Tekst Javnog poziva i obrazac prijave svi zainteresirani mogu preuzeti  OVDJE kao i na šalteru broj 1. u šalter sali općine Ključ svakim radnim danom od 8:00 do15:30 h, kao i na web stranici općine Ključ.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Svi zainteresovani za dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se obratiti u Službu za finansije, trezor i privredu, kancelarija broj 8 ili na broj telefona : 037/661-100 lokal 109.
 
            Služba za finansije, trezor i privredu