Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 66. Zakona o obavezama, pravima i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 40/10), člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/10) i člana 40. Statuta Općine Ključ („Službeni glasnik Općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Ključ

 
I
Općinski načelniK općine Ključ raspisuje Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Ključ, a u cilju ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou Općine.
 
II
Zdravstveni savjet općine Ključ:
a)planira i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području općine Ključ, 
b)daje mišljenja na planove i programe zdravstvene zaštite za područje općine Ključ,
c)predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, d)prati povrede prava pacijenata i poduzima mjere za unapređenje tih prava na području općine Ključ,
e)podnosi Općinskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu,
f)obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. 
 
III
Zdravstveni savjet broji jedanaest članova i čine ga:
a)predstavnici Općine (dva člana),
b)predstavnici pacijenata i udruženja za zaštitu prava pacijenata (dva člana), c)predstavnici zdravstvenih sindikata i profesionalnih udruženja (jedan član), 
d)predstavnici zdravstvenih ustanova (dva člana), 
e)predstavnici Crvenog križa i sličnih udruženja (jedan član), 
f)predstavnici zdravstva i socijalne politike (jedan član),
g)predstavnici udruženja mladih (jedan član) i 
h)predstavnici udruženja penzionera (jedan član). 
 
IV
Zdravstveni savjet imenuje Općinski načelnik, na osnovu javnog poziva, na period od četiri godine.
 
 
Adresa: OPĆINA KLJUČ, 79280 KLJUČ, ul. Branilaca BiH 78
Telefon: 00387(0)37 662-054,661-100, Fax: 661-104, e-mail: opckljuc@bih.net.ba
                     
V
Prijedloge za članove Zdravstvenog savjeta na Javni poziv dostavljaju: institucije, ustanove, udruženja, nevladine organizacije i zdravstveni sindikat, čiji predstavnici formiraju Zdravstveni savjet u skladu sa Statutom Općine Ključ.
 
VI
Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove: 
a)da je punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine, 
b)da ima minimalno tri godine iskustva u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili zdravstvenom sindikatu koji ga kandidiraju, 
c)da uživa ugled i ima evidentne rezultate rada u oblasti u kojoj djeluje,
d)da je motiviran, kompetentan i da poštuje moralna načela u radu.
 
VII
Prijava treba da sadrži kraću biografiju o kandidatu, adresu i kontakt telefon kandidata, te dokaze o ispunjavanju uslova: 
a)uvjerenje o državljanstvu, 
b)dokaz o iskustvu u radu u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili zdravstvenom sindikatu koji ga kandidiraju, 
c)dokaz o rezultatima rada u oblasti u kojoj djeluje. 
 
VIII
Općinski načelnik formirat će Komisiju za provođenje Javnog poziva koja će, na osnovu pristiglih prijava, predložiti Općinskom načelniku listu kandidata za imenovanje u Zdravstveni savjet općine Ključ. 
 
IX
Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Ključ dana 07.04.2015. godine, a objavit će se i na web stranici Općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba) i u programu Radia Ključ.
 
X
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Ključ.
 
XI
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Općinski načelnik općine Ključ, Ulica Branilaca BiH broj 78, 79280 Ključ, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta – ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Nedžad Zukanović, prof.