Javni poziv za podizanje zasada aronije

posted in: Arhiva | 0

Javni poziv za podizanje zasada aronije u ukupnoj površini od 50 dunuma, odnosno 25 korisnika (2 dunuma po korisniku) i to u saradnji s migrantima (dijasporom) koji uključuje sistem za navodnjavanje i analizu tla, te dodjelu sadnica aronije iz sredstava Razvojnog programa UNDP-a, Švicarske Vlade, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Ključ, a u okviru projekta „Razvoj lokalne zajednice u saradnji s migrantima“

Predmet Javnog poziva je dodjela sadnica aronije sa sistemom za navodnjavanje  u cilju uspostavljanja povoljnog okruženja ključkih poljoprivrednika sa dijasporom koja je spremna da podrži razvoj općine Ključ u skladu sa Strategijom razvoja općine u podizanju zasada jagodičastog voća.

II. PRAVO UČEŠĆA 

Pravo podnošenja prijava za podizanje zasada aronije ukupne površine 50 dunuma (2 dunuma po korisniku – 25 korisnika) imaju svi poljoprivredni proizvođači (fizička lica) koji imaju  prebivalište na području Općine Ključ i koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na prostoru Općine Ključ.
 
III. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Uz Zahtjev za prijavu na Javni poziv  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju   općih kriterija iz Javnog poziva kao i dokaze o ispunjavanju   dodatnih kriterija i to originali ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:
 
III.a. OPĆI KRITERIJI
 
Opći kriteriji
Potrebni dokumenti
1. Lični podaci/obrazac prijave
 • Popunjen obrazac prijave na ime nosioca
2. Da je podnositelj/podnositeljka zahtjeva upisan kao nosilac/nositeljka gazdinstava u  RPG ili RK u Općini Ključ
 • Potvrda nadležne općinske službe o upisu ili o podnešenom zahtjevu za upis u RPG i RK; 
3. Da podnositelj/podnositeljka ima prebivalište na teritoriji Općine Ključ
 • Original ili kod nadležnog organa ovjerena kopija uvjerenja o prebivalištu
4. Dokaz o posjedovanju zemljišta za podizanje zasada ili Ugovor o korištenju zemljišta na najmanje 10 godina
 • Posjednovni list/ZK izvadak na nosioca/člana gazdinstva ili Ugovor o zakupu zemljišta 
5. Finansijsko učešće migranata (dijaspore) u projektu
 • Ovjerena izjava o spremnosti sufinansiranja projekta u iznosu od 500,00 KM (IZJ_ARO_01/15)
Ukoliko neki od općih kriterija nije ispunjen, prijavni obrazac se neće uzeti u razmatranje
 
 
III.b. DODATNI KRITERIJI
 
Dodatni kriteriji Potrebni dokumenti
1. Visina mjesečnih primanja domaćinstva
 • Kopija službenog dokumenta/platne liste (penzioni ček) i sl. (ili) 
 • Ovjerena izjava aplikanta  ako nema primanja (IZJ_ARO_02/15)
2. Posjedovanje zemljišta
 • Lista korištenja iz RPG/RK 
3. Broj nezaposlenih članova domaćinstva
 • Potvrda o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje (ili) 
 • Ovjerena izjava ako je osoba nezaposlena,a ne nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
4. Broj članova domaćinstva
 • Kućna lista
5. U porodici postoji (ili je Podnositelj/Podnositeljka) osoba sa invaliditetom i/ili umanjenim radnim sposobnostima
 • Rješenje o invalidnost i/ili umanjenim radnim sposobnostima)
Dokazi iz dodatnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti bodovanje
 
IV. KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA
 
Br. Dodatni kriterij Distribucija bodova Maks.
bodova Prioriteti
1. Visina mjesečnih primanja po članu domaćinstva(*)
 • Ne ostvaruju nikakva primanja = 25
 • Prosječno primanje po članu domaćinstva do 200,00 KM = 15
 • Prosječno primanje po članu domaćinstva od 201,00 KM do 400,00 KM = 10
 • Prosječno primanje po članu domaćinstva preko 400,00 KM =5 25
 
2. Podnositelj/Podnositeljka već posjeduje zasade aronije
 • NE = 25
 • Površina zasada od 1000 m2 do 2000 m2 = 15
 •  Površina zasada od 2000 m2 do 4000 m2 = 10
 • Površina zasada preko  4000 m2 25 2
 
3. Broj nezaposlenih članova domaćinstva
 • Nema nezaposlenih = 0
 • Do 2 člana = 5
 • Do 3-5 članova = 10
 • Preko 5 članova = 15 15 3
4. Broj članova domaćinstva
 • Do 2 člana = 5
 • Od 2 do 4 člana = 10
 • Od 4 do 6 članova = 15
 • Preko 6 članova = 20 20 4
5. U porodici postoji (ili je Podnositelj/Podnositeljka) osoba sa invaliditetom i/ili umanjenim radnim sposobnostima
 • Invalidnost / umanjene sposobnosti od 50% do 80% = 5
 • Invalidnost / umanjene sposobnosti od 81% do 100% = 15 15 6
UKUPNO 100
 
 
V. PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
 
Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste, izvršiće Komisija na osnovu definisanog sistema bodovanja dodatnih kriterija,  a koju imenuje Općinski načelnik.
Komisija će prilikom odabira uzeti u obzir da najmanje 30% odabranih korisnika budu žene. 
Prilikom utvrđivanja konačne rang liste, ukoliko određeni podnositelji/podnositeljke budu imali isti broj bodova prednost će se dati u skladu sa definisanim prioritetima.
Ukoliko Komisija ustanovi da neki od dostavljenih podataka od strane Korisnika nije tačan i ne prikazuje stvarno činjenično stanje, isti će se isključiti iz daljnjeg razmatranja.
 
Nakon odabira korisnika izvršit će se uplata vlastitog učešća (migranata) na izdvojeni račun 
Detaljne upute o načinu uplate sredstava Korisnici će dobiti završetkom odabira Korisnika  
Krajnji rok za uplatu je 7 dana od dana obavještenja odabranog Korisnika,
Ukoliko se ne izvrši uplata sredstava u zadanom roku, odabrani Korisnik će biti elimisan sa rang liste, te će umjesto njega biti odabran sljedeći Korisnik na listi.
 
 
VI. NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE 
Potrebna dokumentacija se može preuzeti OVDJE ili u šalter Sali  Općine, Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ svakim radnim danom u vremenu od 07:30-15:30 sati.
 
VII. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Ispunjena aplikacija (sa svom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 15:30 sati, na sljedeću adresu: Općina Ključ, Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ
Poziv je otvoren od 07.08. 2015. godine  do 21.08. 2015. godine  do 15:30 sati.