Održana XXXII sjednica Općinskog vijeća Ključ

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ na svojoj XXXII sjednici koja je održana 30 oktobra usvojilo je rebalans budžeta općine u iznosu od 5.593.580,00 KM koji je uvećan za 1.176.450.00KM. Razlog povećanja prihoda u budžetu općine je kako je istaknuto prije svega prodaja nekretnina u vlasništvu općine Ključ, na osnovu Odluke Općinskog vijeća.

Također porezni prihodi su veći za  114.930,92 KM od čega je povećanje najviše od poreza na imovinu u iznosu od 40.900,00 KM. Općinski načelnik Nedžad Zukanović  je istakao da ponuđeni rebalans sigurno nije političkog karaktera i da  prije svega zadovoljava potrebe naših sugrađana što je i vidljivo u materijalu jer se najveći  broj povećanja odnosi na sufinansiranje infrastrukturnih projekata, poticaj za projekte u poljoprivredi, pomoć  javnim preduzećima i td. Prema riječima Načelnika Zukanovića preostali dio sredstva od prodaje nekretnina općine u iznosu od 750.000,45 KM će bit isključivo usmjeren u razvoj privrede u našem gradu. Sredstva  se nalaze na podračunu općine i s njima se neće raspolagati bez dogovora sa vijećnicima, odnosno njihove saglasnosti  dodao je Zukanović. Nakon rasprave i diskusije vijećnika rebalans je usvojen uz  tri zaključka. Prvi zaključak usvojen je na prijedlog Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića,a odnosi se na povećanje prihodovne strane budžeta za 10.000 KM od kojih bi se 6.000 KM usmjerilo za pomoć NK „Ključu“, a po 2.000 KM za pomoć NK „Bayer“ i NK „Omladinac“. Drugi zaključak   iznijela je Azra Kujundžić, vijećnica SDP-a u kojem je tražila da se u narednom periodu grant za mlade predviđen budžetom općine koristi samo u svrhu rada članica Vijeća Mladih Ključ, a da nove članice mogu pomenuta sredstva koristiti tek godinu dana nakon pristupanja Vijeću. Na prijedlog Sulejmana Kulenovića, vijećnika SDP-a usvojen je zaključak kojim se kod u rebalansu budžeta pod nazivom „zemljište“ mijenja u naziv „ulaganje u privredu“ i da se sa sredstvima na tom kodu u iznosu od 750.000,45 KM u narednom periodu može raspolagati isključivi na osnovu Odluke OV.