OGLAS O LICITACIJI

posted in: Arhiva | 0

        Bosna i Hercegovina                                                         Bosnia and Herzegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine                                   Federation of Bosnia and Herzegovina

       Unsko – sanski kanton                                                            Una – Sana canton

            OPĆINA KLJUČ                                                         MUNICIPALITY OF KLJUC

      OPĆINSKI NAČELNIK                                                   MAYOR OF MUNICIPALITY

 

Broj: 03-31-4-1923/16

Datum, 08.07.2016.godine

 

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13) i člana 7.Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/14) i člana 1.stav (3) Odluke o uslovima i načinu prodaje nekretnina u vlasništvu općine Ključ broj 05-02-1920/16 od 04.07.2016.godine, Općinski načelnik općine Ključ objavljuje

 

OGLAS O LICITACIJI

za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ključ

 

I

Predmet javne licitacije je prodaja sljedećih nekretnina u vlasništvu općine Ključ:

 

a) građevinsko zemljište u naselju Luke u Ključu označeno kao k.č.br. 414/10 zv. „Ograda“ u naravi njiva 2 klase, površine 653 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

b) građevinsko zemljište u naselju Luke u Ključu označeno kao k.č.br. 414/11 zv. „Ograda“ u naravi njiva 2 klase, površine 727 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

c) građevinsko zemljište u naselju Luke u Ključu označeno kao k.č.br. 414/12 zv. „Ograda“ u naravi njiva 2 klase, površine 642 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

d) građevinsko zemljište u naselju Luke u Ključu označeno kao k.č.br. 414/13 zv. „Ograda“ u naravi njiva 2 klase, površine 756 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

e) građevinsko zemljište u naselju Egrlići u Ključu označeno kao k.č.br. 129/4 zv. „Ciglana“ u naravi pašnjak 2 klase, površine 275 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

f) građevinsko zemljište u naselju Egrlići u Ključu označeno k.č.br. 129/5 zv. „Ciglana“ u naravi pašnjak 2 klase, površine 65 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

g) građevinsko zemljište u naselju Egrlići u Ključu označeno k.č.br. 145/5 zv. „Ciglana“ u naravi pašnjak 2 klase, površine 780 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

h) građevinsko zemljište u naselju Egrlići u Ključu označeno k.č.br. 145/6 zv. „Ciglana“ u naravi pašnjak 2 klase, površine 725 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

i) građevinsko zemljište u naselju Egrlići u Ključu označeno k.č.br. 145/7 zv. „Ciglana“ u naravi pašnjak 2 klase, površine 200 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

j) građevinsko zemljište u naselju Egrlići u Ključu označeno k.č.br. 145/9 zv. „Ciglana“ u naravi pašnjak 2 klase, površine 220 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

k) građevinsko zemljište u naselju Egrlići u Ključu označeno k.č.br. 145/10 zv. „Ciglana“ u naravi pašnjak 2 klase, površine 230 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

-2-

 

l) građevinsko zemljište u naselju Krasulje, općina Ključ, označeno k.č.br. 14-186 zv. „Mramorje“ livada 3.klase, površine 2500 m2, upisano u PL-121 KO Krasulje, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

lj) građevinsko zemljište u Ključu označeno k.č.br. 617 zv. „Park“ u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 856 m2, upisano u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

m) nedovršeni stambeni objekat sa pripadajućim zemljištem u naselju Stari grad u Ključu izgrađen na gradskom građevinskom zemljištu označenom k.č.br. 10-134/1 zv. „Bašča“ kuća i zgrada, površine 81 m2 i dvorište površine 247 m2, upisanih u PL-106 KO Ključ II, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1.

 

II

Početna prodajna cijena nekretnina iz tačke I. ovog Oglasa iznosi:

-za nekretnine iz stava a) iznosi   10.448,00 KM,

– za nekretnine iz stava b) iznosi  11.632,00 KM,

– za nekretnine iz stava c) iznosi  10.272,00 KM,

– za nekretnine iz stava d) iznosi  12.096,00 KM,

– za nekretnine iz stava e) iznosi    1.650,00 KM,

– za nekretnine iz stava f) iznosi        390,00 KM,

– za nekretnine iz stava g) iznosi    4.680,00 KM,

– za nekretnine iz stava h) iznosi    4.350,00 KM,

– za nekretnine iz stava i) iznosi     1.200,00 KM,

– za nekretnine iz stava j) iznosi     1.320,00 KM,

– za nekretnine iz stava k) iznosi    1.380,00 KM,

– za nekretnine iz stava l) iznosi   20.000,00 KM,

– za nekretnine iz stava lj) iznosi  18.832,00 KM,

– za nekretnine iz stava m) iznosi 30.940,00 KM.

 

III

1)Ponuđači u postupku po oglasu o licitaciji dužni su uz prijavu za učešće na licitaciji dostaviti dokaz o uplaćenoj kapari za učešće na licitaciji za prodaju nekretnina iz člana 1.ove Odluke koja iznosi:

 

– za nekretnine iz člana I.stav a) ove Odluke iznosi   1.044,80 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav b) ove Odluke iznosi   1.163,20 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav c) ove Odluke iznosi   1.027,20 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav d) ove Odluke iznosi   1.209,60 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav e) ove Odluke iznosi      165,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav f) ove Odluke iznosi         39,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav g) ove Odluke iznosi      468,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav h) ove Odluke iznosi      435,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav i) ove Odluke iznosi        120,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav j) ove Odluke iznosi        132,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav k) ove Odluke iznosi       138,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav l) ove Odluke iznosi     2.000,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav lj) ove Odluke iznosi    1.883,20 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav m) ove Odluke iznosi   3.094,00 KM,

 

(2)Kapara iz prethodnog stava uplaćuje se na depozitni račun općine Ključ, a nadležna služba općine Ključ dužna je prilikom objavljivanja oglasa o licitaciji navesti upute o broju računa, vrsti prihoda i ostalim relevantima činjenicama za uplatu kapare.

 

 

-3-

 

IV

(1)Sa najpovoljnijim ponudjačem kao kupcem, kupoprodajni ugovor će se zaključiti u roku do 30(trideset) dana od datuma održavanja licitacije, uz priloženi dokaz o uplati kupoprodajne cijene iz stava (2) ovog člana i uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobranilaštva općine Ključ.

(2)Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nekretnina iz člana 1.ove Odluke uplatiti u cijelom iznosu na depozitni račun općine Ključ najkasnije u rolu od 7(sedam) dana od datuma kada ga prodavac pismenim putem pozove da to učini, s tim da se iznos uplaćene kapare uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

 

V

Vrijeme i način predaje nekretnina u posjed kupcu će biti regulisano Ugovorom o prodaji nekretnina.

 

VI

Javno otvaranje ponuda i postupak licitacije provest će se dana 05.08.2016.godine u 10,30 sati u prostorijama Općine Ključ, kancelarija broj 25.(sala za sastanke) adresa Branilaca BiH broj 78 Ključ, uz prisustvo ponuđača koji žele da prisustvuju otvaranju i postupku licitacije.

 

VII

Nekretnine koje su predmet prodaje, zemljišnoknjižna i druga dokumentacija koja se odnosi na nekretnine, može se razgledati u prisustvu ovlaštenog lica ispred Općine Ključ svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

 

VIII

(1)Ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZA KOMISIJU ZA PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA-PONUDA ZA KUPOVINU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KLJUČ-NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom putem pošte ili neposredno putem pisarnice općine Ključ.

(2)Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je u pitanju fizičko lice), tačnu adresu ponuđača, te ako je pravno lice ponuđač i naznaku njegovog pečata na koverti.

 

IX

Krajnji rok za prijem ponuda je 29.07.2016.godine do 15,30 sati (bez obzira na način dostavljanja–lično ili poštom).Sve ponude koji pristignu poslije ovog roka neće biti predmet razmatranja.

 

X

Ovaj Oglas će također biti objavljen na Oglasnoj ploči Općine Ključ, u programu Radio Ključa i web stranici www.opcina-kljuc.ba, s tim da jedini mjerodavni datum jeste dan objave u dnevnim novinama Oslobođenje Sarajevo dana 14.07.2016.godine.

 

XI

(1)U slučaju da je ponuđač pravno lice (d.o.o. , d.d, d.n.o. i sl.)njihov predstavnik je dužan na prednje navedeni datum i satnicu otvaranja pristiglih pisanih ponuda predati, odnosno na uvid Komisiji dati sledeće:

a)Pečat pravnog lica,

b)pisano ovlaštenje za zastupanje pravnog lica u postupku prodaje predmetnih nekretnina povodom ovog Oglasa ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog društva, s tim da punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave,

 

 

-4-

 

c)ako pravno lice zastupa u postupku prodaje predmetnih nekretnina njen zakonski zastupnik ili eventualno vlasnik, dužan je pored pečata pravnog lica ponijeti i predati odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo njegovo prednje navedeno svojstvo u originalu ili ovjerenoj kopiji,

d)odgovarajući dokument radi utvrđivanja identiteta zastupnika tj. predstavnika pravnog lica.

(2)U slučaju da je ponuđač fizičko lice potrebno je da na zakazani datum otvaranja pristiglih pisanih ponuda preda na uvid Komisiji dokument koje se utvrđuje identitet tog lica.

(3)Ponuđači mogu biti fizičke i pravne osobe, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju uz svoju ponudu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjenju uslova po osnovu reciprociteta između država pri sticanju prava vlasništva.

 

XII

(1)Ponuda mora sadržavati:

a) pismenu prijavu potpisanu od strane podnosioca (ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica) sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom sjedišta, kontakt broj telefona, oznaka podataka o nekretnini, te broj računa za slučaj vraćanja uplaćene kapare,

b)ovjerenu kopiju lične karte, a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države Bosne i Hercegovine i njegove države,

c)ovjerenu kopiju ili original rješenja o registraciji društva (za pravna lica),

d)dokaz o uplaćenoj kapari,

(2)Pripadajući iznos kapare iz prethodne tačke treba biti uplaćen na transakcijski račun općine Ključ broj:1994400055683041, koji je otvoren kod Sparkasse bank D.D. Sarajevo-Poslovnica Ključ, svrha uplate: kapara za učešće na oglasu o licitaciji za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ključ.

(3)Komisija zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.

 

XIII

Sve poreze, troškove prenosa, uknjižbe, eventualnih zabilježbi i uvođenja u posjed predmetnih nekretnina snosi kupac u cijelosti.

 

XIV

(1)Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može niti u jednom slučaju biti manja od početne prodajne cijene naznačene u ovom oglasu.

(2)Ponuđačima koji ne steknu status kupca-najpovoljnijeg ponuđača uplaćena kapara biti će vraćena u roku od 30 (trideset) dana od datuma okončanja javne prodaje.

(3)Ako se ugovor o prodaji nekretnina iz tačke I ovog Oglasa zaključi sa subjektom koji je ranije bio u zakupu ili drugom pravnom odnosu sa Općinom Ključ u pogledu raspolaganja i korištenja sa navedenim nekretninama, općina Ključ će ispoštovati odredbe ranije zaključenih ugovora o takvim odnosima.

 

XV

(1)Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda predsjednik komisije upoznaje učesnike sa načinom i postupkom licitacije.

(2)Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuje najmanje dva učesnika izuzev ako drugačije ovim oglasom nije određeno.

(3)Učesnici u licitaciji ne mogu ponuditi manju cijenu od one naznačene u svojoj ponudi.

(4)Ako se na licitaciji javi samo jedan učesnik Komisija može pristupiti postupku prodaje pod uslovom da ta cijena ne može biti identična početnoj cijeni objavljenoj u ovom Oglasu.Komisija će tog učesnika pozvati da ponudi veću cijenu od početne, te ukoliko ne

 

-5-

 

ponudi veću cijenu od početne, licitacija za tu nekretninu se smatra neuspjelom, a to lice gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

(5)Ukoliko u postupku licitacije učestvuju dva i više lica, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene davanjem veće ponude.Ukoliko ponuđači ne žele povećati cijenu kroz davanje veće ponude, Komisija će proglasiti ponuđača koji je dao u svojoj ponudi višu cijenu kupcem, a za slučaj da su ponuđene cijene identične, Komisija će ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po vremenu i datumu prijemnog štambilja proglasiti kupcem.

 

XVI

(1)Ukoliko niko od lica (lično ili putem zakonskog zastupnika, punomoćnika) koja su dostavila ponudu nije prisutan na dan licitacije, licitacija će se proglasiti neuspjelom, a lica koja su učinila ponudu gube pravo na povrat uplaćenog iznosa kapare.

(2)Licitacija traje sve dok se daju veće ponude.Učesnicima u licitaciji, na njihov zahtjev, može se dozvoliti kraći rok za razmišljanje o daljim ponudama.

(3)Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od 5 (pet) minuta dana veća ponuda.Prije zaključenja licitacije predsjednik Komisije još jednom ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena.

(4)Poslije zaključenja licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na sprovedeni postupak licitacije, te da poslije zaključenja licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.

(5)O prigovoru odlučuje Komisija.

 

XVII

(1)Ponuđaču koje ne bude proglašen kao najpovoljniji uplaćena kapara će se vratiti u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana provedenog postupka licitacije.

(2)Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti prodavcu najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od datuma kada ga prodavac pismenim putem pozove da to učini, s tim da se iznos uplaćene kapare uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

(3)S najpovoljnijim ponuđačem kao kupcem kupoprodajni ugovor će se zaključiti u roku do 30 (trideset) dana od datuma održavanja licitacije.

(4)Svi ostali detalji kupoprodaje i međusobnim prava i obaveza regulirat će se Ugovorom o kupoprodaji.

(5)Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati preostalu prodajnu cijenu u cijelosti u roku od 7 (sedam) dana od dana kada ga prodavac pozove da to učini, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa kapare i prodaja će se smatrati neuspjelom.

 

XVIII

Lica koja dostave svoju ponudu (jave se u ulozi ponuđača) potvrđuju da su prije dostave ponude upoznati sa svim eventualnim teretima,  manama ili drugim nedostacima koji postoje na istom i da ga kao takvog žele i hoće kupiti, te se odriču bilo kakvih daljnjih prigovora po tom ili sličnom pravnom osnovu i činjeničnom stanju.

 

XIX

Općinski načelnik općine Ključ zadržava pravo poništenja, izmjene i dopune ovog oglasa u bilo kojoj njegovoj fazi čak i tokom postupka licitacije i nisu obavezni prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez obaveze da navode bilo kakvo obrazloženje za takvu svoju odluku.

 

XX

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

                                                                                                  Općinski načelnik

                                                                                              Nedžad Zukanović, prof.