Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 118., stav (3) i člana 136. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Ključ („Službeni glasnik Općine Ključ“, broj: 5/13), a nakon provedene rasprave o Nacrtu Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ, Općinsko vijeće općine Ključ, na svojoj VII redovnoj sjednici održanoj dana _______.2017. godine u Ključu, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

I

1. USVAJA SE Nacrt Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ i u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća općine Ključ, radi prikupljanja mišljenja, prijedloga i sugestija za izradu Prijedloga Odluke STAVLJA SE NA JAVNU RASPRAVU.

2. Prihvaćeni Nacrt Odluke poslužit će kao osnov za provođenje javne rasprave, a ista će trajati 90 (devedeset) dana od dana stavljanja Nacrta za javnu raspravu

3. Za nosioce javne rasprave o Nacrtu Odluke određuju se Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ i Udruženje pčelara “PČELA-KLJUČ” iz Ključa.

4. Zadužuju se nosioci javne rasprave o Nacrtu Odluke da isti objave na zvaničnoj web stranici općine Ključ, te istaknu na oglasnoj table općine Ključ, dostave mjesnim zajednicama općine Ključ, Udruženju poljoprivrednika općine Ključ, Udruženju obrtnika općine Ključ i Udruženju privrednika općine Ključ u printanoj i elektronskoj formi radi pribavljanja mišljenja o navedenom nacrtu Odluke i organizuju centralnu javnu raspravu u sali Općinskog vijeća općine Ključ.

5. Pismene primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ, učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti putem pošte na adresu: Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ sa naznakom “za javnu raspravu“ ili putem e-maila na adresu: slurpriv@gmail.com u periodu trajanja javne rasprave. Troškovi organizacije i provođenja javne rasprave o Nacrtu Odluke padaju na teret budžeta općine Ključ.

7. Nakon provedene javne rasprave o Nacrtu Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ, uzevši u obzir sve primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja pristigle u toku javne rasprave, nosioci javne rasprave će sačiniti Prijedlog Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ i isti sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi uputiti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

II

Sastavni dio ovog Zaključka je Nacrt Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Ključ”.

Broj: 05-02-________/17

Ključ, __________2017. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Adem Crnalić, ekonomist

Nacrt Odluke NACRT ODLUKE – KONAČAN TEKST