09. 11. 2017.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA

Javni konkurs

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 34/03 i 65/13), čl. 25. i 47. Zakona o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK-a”, broj 20/04 i 8/17), člana 40. Statuta općine Ključ -Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Ključ”, br.3/10 i 3/11) i Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva (“Službeni glasnik općine Ključ”, broj: 1/98), Općinski načelnik općine Ključ, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA
OPĆINE KLJUČ

Kompletan tekst Javnog konkursa pogledajte u dokumentu ispod:

JAVNI KONKURS

Dokumenti

[carousel-horizontal-posts-content-slider]