Akcija prikupljanja doborovoljnih priloga za liječenje našeg sugrađanina Muhameda Nukića

posted in: Arhiva | 0

Obavještavamo naše sugrađane, ključane širom svijeta da je Rješenjem općinskog načelnika pokrenuta akcija za prikupljanje dobrovoljnih priloga za liječenje našeg sugrađanina, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Muhameda Nukića. U tekstu ispod se nalazi tekst Rješenja, a u pdf dokumentu ovjereno i potpisano Rješenje te neophodna dokumentacija o toku liječenja. Molimo sve VAS da se ovoj humanoj akciji odazovete u što većem broju kako bi naš Muhamed prikupio dovoljno sredstava za neophodne terapije i eventualni pregled na klinici Acibadem u Turskoj.

Muhamedu se nakon odstranjivanja jednog bubrega pojavila zloćudna novotvorevina bubrega, gdje terapiju zbog toga može samo dobivati u obliku tableta na sedmičnoj bazi, a sama terapija je preskupa da bi sebi istu mogao sedmično obezbijediti. Stoga je i pokrenuta ova akcija.

Broj: 02-03-82/21

Ključ, 19.02.2021. godine

Na osnovu člana 9. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK“, broj: 15/10), a rješavajući po zahtjevu Udruženja veterana odreda policije „BOSNA 5“ iz Ključa od 19.02.2021. godine za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog priloga za liječenje Nukić Muhameda, Općinski načelnik općine Ključ donosi, sljedeće

R J E Š E N J E

  1. ODOBRAVA SE Udruženju veterana odreda policije „BOSNA 5“ da može prikupljati dobrovoljni prilog za liječenje člana Udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca – Nukić Muhameda iz Ključa.
  • Akcija prikupljanja će trajati od 22.02. do 01.09.2021. godine. Dobrovoljni prilog će se prikupljati putem uplata na žiro račun Udruženja.
  • Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiro račun Udruženja veterana odreda policije „BOSNA 5“ broj: 1994400010248338 otvoren kod Sparkasse banke.
  • Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršiti će Upravni odbor Udruženja.

O b r a z l o ž e nj e

Udruženje veterana odreda policije „Bosna 5“ iz Ključa uputilo je zahtjev 19.02.2021. godine za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije „Bosna 5“, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca – Nukić Muhameda iz Ključa, a koji boluje od karcinoma bubrega te nabavka lijekova i terapija iziskuje velike finansijske troškove. U prilogu zahtjeva dostavljena je medicinska dokumentacija – Otpusna pisma Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljim liječenjem.

Akcija prikupljanja će trajati 22.02. do 01.09.2021. godine. Dobrovoljni prilog će se prikupljati putem uplate na žiro račun Udruženja.

U navedenom zahtjevu navode da će praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršiti Upravni odbor Udruženja.

Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, to je na osnovu člana 9. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK“, broj: 15/10) riješeno  kao u dispozitivu ovog rješenja.

Rješenje o pokretanju prikupljanja dobrovoljnih priloga, kao i medicinsku dokumentaciju možete pronaći na linku ispod:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Muhamed-dokumentacija.pdf

ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA INSTRUKCIJA SE NALAZI ISPOD. OBAVEZNO NAVESTI SVRHU UPLATE “ZA LIJEČENJE MUHAMEDA NUKIĆA”