Usvojen ključni strateško-planski dokument općine Ključ „Strategija razvoja općine Ključ 2021 – 2027.“

posted in: Arhiva | 0

Na V sjednici Općinskog vijeća općine Ključ, održanoj 30.6.2021. godine, između ostalih tačaka, razmatrana je i usvojena Strategija razvoja općine Ključ 2021-2027. godina.

Uvodnu riječ je održao Amir Hadžić, koordinator Općinskog razvojnog tima, koji se na samom početku svog izlaganja zahvalio svim učesnicima procesa izrade Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027. godine, a onda se osvrnuo na hronologiju rada kazavši da je Strategija razvoja općine Ključ 2021-2027. godina nastala kao prilagođeni i revidirani tekst Revidirane strategije za period 2019-2023, da je to ključni strateško-planski dokument koji treba podsticati budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja općine Ključ prema MiPro metodologiji je pripremljena 2014. godine. Evaluacija ove Strategije je izvršena 2018. godine, a revizija 2019. godine. Nakon toga, odlučeno je da se Revidirana strategija ažurira/dopuni i da se period na koji se odnosi Strategija produži do 2027. godine, što je u skladu sa EU ciklusom planiranja i regulativom u BiH. 

Strategija obuhvata ekonomsku, društvenu i sferu zaštite okoliša, a izrađena je kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Kao takva, Strategija je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti.

Strategija informiše sveukupnu javnost i investitore o razvojnom putu općine, predstavlja osnovu za izradu detaljnih intervencija u pojedinim sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka te ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

Bitno je naglasiti da Strategija razvoja općine Ključ 2021-2027. godina obuhvata prioritete i mjere u svakom sektoru koji omogućavaju ostvarenje postavljenih ciljeva putem provođenja intervencija, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, ključni strateški projekti i okvirna područja djelovanja nisu samo osnova za korištenje općinskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava i drugim programima podrške u Bosni i Hercegovini.

Preduslov kvalitetne i pravovremene implementacije Strategije jeste prepoznavanje njenog značaja od strane sveukupne lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, ali i uspostava Strategijom predviđenih mehanizama za njenu implementaciju, izvještavanje, ažuriranje i sveukupnu operacionalizaciju, a što je zadatak koji Općini, ali i svim drugim akterima u lokalnoj zajednici, predstoji u narednom periodu.

U procesu su primjenjivana načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Poglavlja II, član 3. (Ključni prinicipi izrade strateških dokumenata u Federaciji), podnaslov a) Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Proces izrade Strategije razvoja Općine Ključ 2021-2027. je podržan od zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP).