K O N K U R S za dodjelu stipendije redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2020/2021. godinu

posted in: Arhiva | 0

Broj:  02-34-1526/21

Datum: 02.08..2021. godine

Na osnovu Odluke o broju i visini stipendija studenata u školskoj 2020/2021. godini Općinskog vijeća općine Ključ broj: 02-02-859/21 usvojene na III sjednici Općinskog vijeća Općine Ključ održanoj dana, 29 04 2021. godine i Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Ključ broj: 05-02-2539/15 od 30.12.2015.godine, Općinski načelnik Općine Ključ, raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendije redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2020/2021. godinu

Općina Ključ raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa  studija) u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za školsku 2020/2021. godinu, koji nisu korisnici stipendija ili subvencija za troškove smeštaja i ishrane iz sredstava budžeta Vlade USK-a ili drugih davaoca.

Za školsku 2020/2021.godinu iz budžeta općine Ključ dodjeljuje se  25 (dvadest pet) stipendija .Stipendija se isplaćuje za 10 (deset) mjeseci tekuće akademske godine, a mjesečni iznos stipendije je 100,00 KM.

                                                                           II

            Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju kandidati:

 •  redovni studenti fakulteta i visokih škola od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa  studija)  koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu studija
 • koji nisu u statusu apsolventa
 • koji imaju prebivalište na području općine Ključ
 • koji nisu korisnici stipendija ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta Vlade USK-a ili drugih davaoca.

III

            Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ takođe podliježu ponovnom prijavljivanju na Konkurs za dodjelu stipendija.

IV

Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se:

 • studentima bez oba roditelja,
 • studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i
 • studentima I godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni učenikom generacije.

V

Kriteriji za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

 1. Uspjeh u učenju

Studenti  I (prve) godine

Za studente prve godine bodovi će se dodjeljivati na osnovu prosječno ostvarene ocjene u srednjoj školi (od I do IV razreda i maturskog ispita) zaokružena na dvije decimale x 3 boda. 

Učenicima koji su ostvarili prosjek ocjena 4,70 i više dodjelit će se dodatnih 5 bodova.

Studenti starijih godina

 • prosjek ocjena 6,00 – 6,49 …………… 12 bodova
 • prosjek ocjena 6,50 – 6,99 …………… 15 bodova
 • prosjek ocjena 7,00 – 7,49 ……………18 bodova
 • prosjek ocjena 7,50 – 7,99 …………. . 21 bodova
 • prosjek ocjena 8,00 — 8,49 …………. . 24 bodova
 • prosjek ocjena 8,50 – 8,99 …………. . 27 bodova
 • Materijalni i socijalni položaj 

Materijalni i socijalni položaj će se bodovati na osnovu prihoda po članu domaćinstva kako slijedi:

 • prihod od  0 –   49,99 KM po članu domaćinstva ……………….… 30 bodova
 • prihod od  50,00 – 99,99 KM po članu domaćinstva ……………… 25 bodova
 • prihod od  100,00 – 149,99 KM po članu domaćinstva …….…….  20 bodova  
 • prihod od  150,00 – 199,99 KM po članu domaćinstva …….…….. 15 bodova
 • prihod od  200,00 – 249,99 KM po članu domaćinstva ……….……10 bodova
 • prihod od   250,00 – 299,99 KM po članu domaćinstva …………… 7 bodova
 • prihod od  300,00 do 399,99 KM po članu domaćinstva ………….. 5  bodova
 • prihod veći od 400,00 po članu domaćinstva ………………….…. bez bodova

U mjesečna primanja ulaze sva primanja po osnovu plaća iz radnog odnosa, primanja po osnovu penzije, prihod od poljoprivrede, invalidnina (lične i porodične), naknada po osnovu nezaposlenosti, mjesečni novčani dodatak dobitnika ratnog priznanja, prihod od autorskih prava, imovine i imovinskih prava kao i drugi prihodi koji podliježu oporezivanju.

 • Statusne povlastice
 • Djeca iz porodice šehida, poginulih boraca, RVI, djeca dobitnika ratnog priznanja/ odlikovanja i djeca demobilisanih boraca …………………………….……….… 7 bodova                       
 • Djeca iz porodica civilnih žrtava rata i porodica logoraša, korisnici socijalne pomoći i djeca bez roditeljskog staranja……………………………………..…….…………. 4 boda

Kandidati imaju pravo na bodovanje samo za jednu od statusnih povlastica.

 • Godina upisanog studija
 • V i VI godina studija ………….10 bodova
 • IV godina studija ……………… 9 bodova
 • III godina studija ……………… 8 bodova
 • II godina studija …………….… 7 bodova
 • I godina studija ……………….. 6 bodova
 • Ostali kriteriji za bodovanje:

Studentu koji u svom domaćinstvu ima još učenika ili redovnih studenata dodijelit će se dodatni broj bodova i to:

 • za svakog redovnog studenta u domaćinstvu  po 5 bodova
 • za svakog učenika po 3 boda.

Studentima sa utvrđenim  invaliditetom – tjelesnim oštećenjem dodijelit će se dodatnih 10 bodova.

VI

Kandidati za stipendiju podnose molbu za dodjelu stipendija općini Ključ – Službi za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti. Rok za podnošenje prijave – zahtjeva na konkurs je petnaest dana od dana raspisivanja odnosno do 16.08.2021..godine. Konkurs za dodjelu stipendija objavljen je na web stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba, oglasnim pločama u zgradi općine Ključ i mjesnim zajednicama i putem Radio Ključa.

            Uz prijavu – zahtjev za dodjelu stipendije učesnici konkursa su dužni dostaviti:

 1. Uvjerenje o prebivalištu MUP-a USK-a ( CIPS) ne starije od 3 mjeseca ,
 2. Uvjerenje Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i  sporta da podnosilac zahtjeva nije korisnik stipendije ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz Budžeta USK,
 3. Ovjerena izjava podnosioca prijave da nije korisnik stipendije iz drugih izvora,
 4. Potvrda fakulteta o upisu odgovarajućeg semestra u tekućoj akademskoj godini,
 5. Za studente I godine studija svjedočanstvo svih razreda srednje škole i maturskog ispita.

Za studente starijih godina uvjerenje fakulteta o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosjekom ocjena ili ovjerena kopija indeksa,

 • Kućna lista ne starija od 3 mjeseca,
 • Potvrda Biroa za zapošljavanje o privremenoj nezaposlenosti za sve nezaposlene članove domaćinstva sa kućne liste ne starija do 15 dana,
 • Uvjerenje o prihodima ostvarenim u zadnja tri mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti BIZ-a i drugi dokazi o visini mjesečnog primanja lica sa kućne liste, prihod na osnovu privredne, uslužne i druge djelatnosti, dopunskog rada, imovinskih prava ili slično, kao i sva druga primanja koja podliježu oporezivanju) ,
 • Podnosioc molbe za dodjelu stipendija ili član njegovog domaćinstva koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se vodi u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu Općine Ključ, dužni su uz prijavu na Konkurs priložiti i dokaz o ostvarenom prihodu po osnovu poljoprivrede ili izjavu da ne stvaruju prihod po osnovu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
 • Uvjerenje o pripadnosti porodici šehida, poginulog borca, RVI ili demobilisanog borca izdato od strane Kantonalnog ministarstva za pitanje boraca i RVI – Odjeljenja BIZ-a Ključ ili Grupe za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze Ključ,
 • Uvjerenje JU “Centar za socijalni rad” Ključ o priznavanju statusa civilne žrtve rata, korisnika socijalne pomoći ili da su djeca bez roditeljskog staranja,
 • Dokaz o statusu logoraša
 • Dokaz da su članovi sa kućne liste učenici ili studenti,
 • Nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje za studente sa utvrđenim invaliditetom – tjelesnim oštećenjem.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Konkurs dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VII

Komisija za dodjelu stipendija dužna je razmotriti sve prispjele zahtjeve za dodjelu stipendija, utvrditi rang listu te Općinskom načelniku dostaviti prijedlog za dodjelu stipendija kao i Zapisnik o provedenom postupku za dodjelu stipendija.

Nepotpne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VIII

Odluku o izboru stipendista donosi Općinski načelnik i objavljuje se na oglasnoj ploči općine Ključ.

Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti dužna je svim studentima koji su aplicirali na Konkurs dostaviti obavještenje o rezultatima Konkursa.

IX

Protiv Odluke Općinskog načelnika o izboru kandidata kojima se dodjeljuje stipendija, učesnici konkursa imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima Konkursa.

Prigovor se podnosi Komisiji za ljudska prava i izbjeglice Općinskog vijeća općine Ključ.

X

Međusobna prava i obaveze između studenta korisnika stipendije i Općine će se regulisati Ugovorom o stipendiranju.

ZČ/SZ

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                        Nedžad Zukanović, prof. s.r.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA

ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 1. Uvjerenje o prebivalištu MUP-a USK-a ( CIPS) ne starije od 3 mjeseca ,
 2. Uvjerenje Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i  sporta da podnosilac zahtjeva nije korisnik stipendije ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz Budžeta USK,
 3. Ovjerena izjava podnosioca prijave da nije korisnik stipendije iz drugih izvora,
 4. Potvrda fakulteta o upisu odgovarajućeg semestra u tekućoj akademskoj godini,
 5. Za studente I godine studija svjedočanstvo svih razreda srednje škole i maturskog ispita.

Za studente starijih godina uvjerenje fakulteta o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosjekom ocjena ili ovjerena kopija indeksa,

 • Kućna lista ne starija od 3 mjeseca,
 • Potvrda Biroa za zapošljavanje o privremenoj nezaposlenosti za sve nezaposlene članove domaćinstva sa kućne liste ne starija do 15 dana,
 • Uvjerenje o prihodima ostvarenim u zadnja tri mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti BIZ-a i drugi dokazi o visini mjesečnog primanja lica sa kućne liste, prihod na osnovu privredne, uslužne i druge djelatnosti, dopunskog rada, imovinskih prava ili slično, kao i sva druga primanja koja podliježu oporezivanju) ,
 • Podnosioc molbe za dodjelu stipendija ili član njegovog domaćinstva koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se vodi u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu Općine Ključ, dužni su uz prijavu na Konkurs priložiti i dokaz o ostvarenom prihodu po osnovu poljoprivrede ili izjavu da ne stvaruju prihod po osnovu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
 • Uvjerenje o pripadnosti porodici šehida, poginulog borca, RVI ili demobilisanog borca izdato od strane Kantonalnog ministarstva za pitanje boraca i RVI – Odjeljenja BIZ-a Ključ ili Grupe za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze Ključ,
 • Uvjerenje JU “Centar za socijalni rad” Ključ o priznavanju statusa civilne žrtve rata, korisnika socijalne pomoći ili da su djeca bez roditeljskog staranja,
 • Dokaz o statusu logoraša
 • Dokaz da su članovi sa kućne liste učenici ili studenti,
 • Nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje za studente sa utvrđenim invaliditetom – tjelesnim oštećenjem.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Konkurs dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.