JAVNI POZIV Islamic Relief-a BiH

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

za podnošenje prijava za dodjelu poljoprivrednih dobara,
stoke i peradi u okviru inicijative
“Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini”

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva broj: 248-22 (u nastavku teksta javni poziv) za podnošenje prijava je
dodjela plastenika, sjemena, krava, ovaca i peradi, kojeg implementira
Islamic Relief Bosne i 
Hercegovine (u nastavku teksta Donator).
Inicijativom će biti obuhvaćeno više od 250 domaćinstava/fizičkih lica.
Inicijativa nastoji poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju u najmanje
250 domaćinstava kroz obezbjeđivanje 
poljoprivrednih dobara, stoke i peradi.
Korisnicima će angažirani stručnjaci iz oblasti poljoprivrede/veterinarstva i biznisa,
dati potrebna znanja za rad s doniranim dobrima, kako bi se socijalno i ekonomski osnažili,
te doprinijeli većoj proizvodnji i prodaji proizvoda na domaćem tržištu.
Javni poziv se realizira u okviru inicijative
Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini“,
uz podršku Islamic Relief Kanada.
Dodijeljena dobra su bespovratna i namjenska. Primalac donacije će se ugovorom obavezati
da će donirana dobra upotrijebiti isključivo u svrhe koje je Donator namijenio i
obavezuje se da istu neće zloupotrijebiti, iznajmiti, niti prodati nekom trećem licu.
Islamic Relief Bosne i Hercegovine je nosilac aktivnosti i provedbe javnog poziva.
Javni poziv ostaje otvoren do petka, 14.10.2022. godine.

II. UVJETI JAVNOG POZIVA

Aplikanti (isključivo fizička lica) se na javni poziv mogu prijaviti samo ukoliko imaju prebivalište
u sljedećim kantonima ili regijama Bosne i Hercegovine:
• Tuzlanski kanton,
• Unsko-sanski kanton,
• Zeničko-dobojski kanton,
• Srednjobosanski kanton,
• Bosansko-podrinjski kanton,
• Hercegovačko-neretvanski kanton,
• Kanton 10,

• Regija Bijeljina (Bijeljina, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Lopare, Milići, Osmaci,Srebrenica, Ugljevik i Šekovići)
• Regija Istočno Sarajevo (Višegrad, Novo Goražde, Pale, Rogatica, Rudo, Sokolac,Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Han Pijesak i Trnovo).

Jedno domaćinstvo se može prijaviti samo za jedan LOT, tj. jednu vrstu donacije.
Prilikom slanja aplikacije obavezno naznačiti za koji se LOT aplikant prijavljuje.

Komisija Islamic Relief BiH će kroz terenske posjete potencijalnim korisnicima utvrditi ispunjenje uvjeta za
donaciju dobara. Nakon potvrde od strane Komisije o ispunjenosti uvjeta za dodjelu donacije,
s korisnicima će biti potpisani ugovori.
Donator zadržava pravo da ne dodijeli planiranu donaciju u slučaju neispunjenja potrebnih
uvjeta za dodjelu donacije. Donator će obavijestiti samo kandidate koji su prema kriteriju
odabrani za dodjelu donacije od strane Komisije.

III. KATEGORIJE PRIJAVE (LOT-ovi)

LOT 1: Dodjela 40 plastenika veličine 150m2, uz sjemena kultura pogodnih za uzgoj u plasteniku

Za prijavu na ovaj LOT neophodno je posjedovanje vlastitog zemljišta za plasteničku
proizvodnju minimalne površine od 200m2 (širine 8m i dužine 25m) s pristupačnim
izvorima/mrežom za navodnjavanje. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim
posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 2: Dodjela po 36 peradi za 100 korisnika

Korisnik mora posjedovati uvjete za čuvanje 36 peradi. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 3: Dodjela krava za 18 korisnika

Odabranim korisnicima bit će donirana po jedna muzna krava. Potrebno je posjedovati uvjete
za čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 4: Dodjela po pet ovaca za 93 korisnika

Odabranim korisnicima bit će dodijeljeno po pet ovaca. Potrebno je posjedovati uvjete za
čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Doljenavedenu dokumentaciju možete poslati u vidu originala ili ovjerenih kopija originala.

Osnovna dokumentacija:
• Ispunjen prijavni obrazac — MOŽETE PREUZETI OVDJE
• Kućna lista, ne starija od 6 mjeseci,
• CIPS prijava prebivališta svih članova domaćinstva, ne starije od 6 mjeseci,
• Dokaz o primanjima (posljednja platna lista ili posljednji penzioni ček) ili dokaz o
nezaposlenosti odraslih članova porodice, ne stariji od 6 mjeseci,
• Za maloljetnike iznad 15 godina dostaviti dokaz o školovanju, ne stariji od 6 mjeseci.
Dodatna dokumentacija:
• Dokaz o invaliditetu člana porodice prijavljenog na navedenoj adresi prebivališta,
• Dokaz o smrti supružnika (za samohrane roditelje),
• Uvjerenje/potvrda o ostvarenom povratku s naznakom godine povratka za nosioca
domaćinstva ili roditelja nosioca domaćinstva (izdato od nadležnog organa original ili
ovjerena fotokopija);
• Dokaz o statusu raseljenog lica,
• Potvrda o boračkom statusu,
• Druga relevantna dokumentacija kojom se dokazuje nepovoljan socijalno-ekonomski
status.

V. ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA I KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv otvoren je do petka, 14. 10. 2022. godine. Aplikacije poslane nakon predviđenog
roka neće biti uzete u razmatranje.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem jednog od dva navedena broja
telefona: 033/666-234 ili 062/911-477 (Viber, WhatsApp), ili putem e-maila info@islamic-relief.ba.
Upite o javnom pozivu 248-22 možete uputiti na gorenavedene kontakte, a najkasnije

do  utorka, 11. 10. 2022. godine, svakim radnim danom u periodu od 10.00 do 15.00 sati.

VI. NAČIN PRIJAVE

Dostavljanje aplikacija/prijava na javni poziv se vrši poštom ili lično u zatvorenim kovertama,
na adresu:
Islamic Relief BiH
Jukićeva 75,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: N/R programski odjel (Prijava na javni poziv broj: 248-22, LOT: ) broj LOT-a na koji se prijavljujete.
Na poleđini koverte navesti ime i prezime aplikanta/podnosioca i tačnu adresu.
Aplikacije/prijave zaprimljene na drugi način neće biti uzete u razmatranje. Islamic Relief BiH
neće vršiti povrat zaprimljene dokumentacije.

VII. POSTUPAK ODABIRA APLIKANATA I OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Javni poziv je namijenjen prvenstveno ugroženom stanovništvu i ima za cilj socijalnoekonomski osnažiti domaćinstva, te podstaći domaću proizvodnju i trgovinu. Prednost imaju
osobe nepovoljnog socijalno-ekonomskog položaja: korisnici socijalne pomoći, domaćinstva s
jednim ili više nezaposlenih članova porodice, višečlane porodice sa malim primanjima,
jednoroditeljske porodice, povratničke porodice ili raseljena lica, osobe sa posebnim
potrebama i njihove porodice i druge grupe stanovništva u riziku.
Prednost imaju aplikanti koji ranije nisu dobili pomoć od Islamic Relief-a BiH.
U slučaju izmjene teksta javnog poziva, javni poziv će biti ponovno ažuriran na web stranici
Islamic Relief BiH: https://www.islamic-relief.ba/.
Rezultati javnog poziva će biti javno objavljeni na web stranici Islamic Relief-a BiH, sa šiframa
korisnika, bez navođenja imena i drugih ličnih podataka.

VIII. MONITORING I POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA
Nakon izrade preliminarne liste korisnika po javnom pozivu, tim Islamic Relief-a BiH će
zajedno sa stručnjacima obaviti procjenu stanja kako bi se utvrdilo postojanje svih neophodnih
uvjeta za donaciju planiranih dobara (dovoljna površina obradivog zemljišta, popratni objekti
za domaće životinje itd.). Na osnovu gore navedene procjene utvrdit će se konačna lista
korisnika, nakon čega će uslijediti potpisivanje ugovora i realizacija projektnih aktivnosti
isporuke dobara.