#DijasporazaRazvoj: Usluga Ured za dijasporu dostupna na zvaničnoj web stranici Općine Ključ u 2019. godini

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

Općina Ključ je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo sa dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu sa izraženim potrebama dijaspore.

Konkretne intervencije koje su do sada realizovane sa Općinom Ključ, u saradnji sa dijasporom i privatnim sektorom kroz direktnu grant podršku, rezultirale su uspostavljanjem Ureda za dijasporu, organizacijom Biznis foruma za dijasporu, emitovanjem radio emisija sa sadržajem namijenjenim isključivo predstavnicima dijaspore te otvaranjem 9 radnih mjesta kroz transfer znanja iz dijaspore. U prethodnih 12 mjeseci, općina Ključ je registrovala 9.680 posjeta iz dijaspore na web stranici, gdje je preko modula za dijasporu pruženo 256 komunikacijskih usluga članovima dijaspore, unutar Ureda za dijasporu pruženo je 785 usluga članovima dijaspore, kroz organizaciju Biznis foruma sa dijasporom okupljeno je 27 učesnika iz dijaspore i lokalne zajednice s ciljem iniciranja međusobne poslovne saradnje te je procijenjeno da 10.171 član dijaspore sluša radio emisije namijenjene dijaspori, što potvrđuje nastojanja Općine da poboljša komunikaciju sa svojim građanima i reuspostavi povjerenje u organe jedinice lokalne samouprave.

Realizacija gore navedenih aktivnosti je podržana kroz projekat „Dijaspora za razvoj – D4D“, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti jedinice lokalne samouprave da sa građanima i privrednicima iz dijaspore rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

U prostorijama Općine Ključ, 16. maja 2019. godine, održan je informativni sastanak sa predstavnicima projekta „Dijaspora za razvoj – D4D“ s ciljem identificiranja potencijalnih mogućnosti Općine za uspostavljanje i pružanje javnih usluga za dijasporu. Tokom sastanka, predstavnici općinske administracije iznijeli su konkretne prijedloge za rekonstrukciju općinske web stranice sa relevantnim sadržajem uspostavljenog Ureda za dijasporu kao jednu od javnih usluga koja će biti dostupna svim građanima i građankama Ključa u inostranstvu u narednom periodu.