Informacija o provedenoj proceduri o ustupanju na korištenje ribolovnog područja broj 7, općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Obzirom na činjenicu velikog broja dezinformacija, neistina i laži iznesenih putem društvenih mreža, a vezanih za provedenu proceduru o ustupanju na korištenje ribolovnog područja broj 7, općine Ključ, javnost obavještavamo o sljedećem.

Provođenje procedure nije u nadležnosti Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ i nismo se htjeli do sada oglašavati po ovom pitanju kako nas se ne bi dovodilo u vezu sa bilo kakvim radnjama iz Konkursa.

Kako je sad i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  rješavajući u drugostepenom postupku, donijelo Rješenje, ovom informacijom želimo pojasniti, prije svega svim građanima općine Ključ, hronologiju aktivnosti u cijeloj proceduri.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva Unsko-sanskog kantona je raspisalo Javni konkurs o ustupanju na korištenje ribolovnog područja/zona na ribolovnim vodama Unsko-sanskog kantona i isti je objavljen u vidu obavještenja broj: 08-24-4607-1/19 u nedjeljnom listu “Krajina” dana 26.04.2019. godine, na medijima: RTV USK-a i web stranici vlade USK-a, sa rokom dostavljanja prijava na Konkurs.

U cilju što transparentnijeg i stručnijeg okončanja ovog postupka, ministar poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva Unsko-sanskog kantona imenuje Komisiju za provođenje postupka o ustupanju na korištenje ribolovnog područja/zona na ribolovnim vodama Unsko-sanskog kantona, uključujući i ribolovno područje broj 7, na teritoriji općine Ključ, Rješenjem broj: 08-05-4607-2/19 od 08.05.2019. godine.

Ministarstvo je donijelo Odluku o utvrđivanju opštih i posebnih uslova (kriterija) te način bodovanja aplikacija u postupku dodjele ribolovnog prava na ribolovnim vodama Unsko-sanskog kantona, broj: 08-24-4607-7/19 od 15.05.2019. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, iste su otvorene u prisustvu učesnika i Komisija je konstatovala da su se za ustupanje ribolovnog prava na ribolovnom području broj 7 prijavila dva učesnika i to: d.o.o. “Kraljevac” Ključ i Sportsko ribolovno društvo “Ključ”, oba iz Ključa.

Razmatrajuću ponuđene aplikacije sa dokazima o ispunjavanju uslova i kriterija u skladu sa Odlukom o utvrđivanju opštih i posebnih uslova (kriterija) te načina bodovanja aplikacija u postupku dodjele ribolovnog prava na ribolovnim vodama Unsko-sanskog kantona, broj: 08-24-4607-7/19 od 15.05.2019. godine, Komisija je u svom konačnom izvještaju pod brojem: 08-24-4607-10/19 od 06.06.2019. godine, predložila da se pobjednikom nadmetanja u postupku dodjele ribolovnog prava na ribolovnom području broj 7, na području općine Ključ, proglasi d.o.o. “Kraljevac” Ključ kao prvorangirani, što je rezultiralo donošenjem Rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, broj: 08-24-4607-15/19 od 4.7.2019. godine

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva, što je Sportsko ribolovno društvo “Ključ” i uradilo.

U obrazloženju Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, po žalbi Sportsko ribolovnog društva “Ključ”,  se, između ostalog, navodi.

U konkretnom slučaju, Zakon o slatkovodnom ribarstvu koji je na snazi sasvim precizno reguliše postupak dodjele ribolovnog prava nad ribolovnim područjem ili zonom, i pri tome kanton, odnosno mjerodavni organ nije niti dužan razmotriti, a kamoli dodijeliti ribolovno pravo svakom udruženju/savezu građana koji se registruje i prijavi na korištenje ribolovnog područja ili zone.

Naprotiv, organ je dužan dodijeliti ribolovno pravo samo fizičkim ili pravnim osobama ili udruženjima ribara koji ispunjavaju sve propisane uslove i pri tome se pridržavaju načela da se ribolovne vode dodjeljuju samo jednoj organizaciji kao cjelina, prema propisanim uslovima iz Zakona i Javnog poziva.

Odluku o davanju ribolovne vode na gazdovanje donosi kanton na određeno vrijeme, ali ne kraće od deset godina i to organizaciji koja nudi najpovoljnije uslove za gazdovanje i promociju ribarstva.

Također, i cijena je važan dio u postupku dodjele ribolovnih voda na korištenje, jer  kantonalna vlada mora prije dodjele ribolovnih voda najboljem ponuđaču, utvrditi  minimalnu visinu naknade za ribolovno područje.

Temeljni kriteriji za dodjelu ribolovnih voda su Program gospodarenja i visina ponuđenog iznosa finansijskih sredstava za ribolovno područje, a koji se implementiraju na temelju bodovne liste koju utvrđuje Komisija, a što je propisano u Javnom konkursu gdje jasno stoji “da će konkursna komisija izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata prema dostavljenom Programu gospodarenja i visini ponuđenog iznosa finansijskih sredstava za svako ribolovno područje, ali sa napomenom da prijave kandidata koji ponude manju cijenu od fiksno utvrđene cijene i u kojima ne bude navedeno ribolovno područje za koje se aplicira, neće se uzimati u razmatranje”.

Prilikom bodovanja, ponuda d.o.o. “Kraljevac” Ključ (77,5 bodova) je dobila više bodova od ponude SRD “Ključ” (64 boda) te je na temelju prijedloga Komisije Ministar donio Rješenje o prihvatanju ponude d.o.o. Kraljevac” Ključ, sa napomenom da će se nakon pravosnažnosti ovog rješenja, zaključiti ugovor sa korisnikom po dobijanju saglasnosti kantonalnog pravobranilaštva na ovaj ugovor.

Napomena, temeljem Ugovora o predaji ribolovnog područja ili zone mora se ugovoriti da se zadržava pravo raskidanja Ugovora i oduzimanje ustupljenog ribolovnog prava, bez obeštećenja, ako isti ne ispunjava uslove određene Zakonom i ovim Ugovorom, ako je potrebno da se ribolovne vode korise u svrhu koja isključuje mogućnost bavljenja ribarstvom te u slučaju ako se Zakonom ili podzakonskim propisima drugačije reguliše.

I na kraju, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva rješavajući u drugostepenom postupku po žalbi Sportsko ribolovnog društva “Ključ”, izjavljenoj protiv Rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, broj: 08-24-4607-15/19 od 4.7.2019. godine, donosi Rješenje kojim se odbija žalba Sportsko ribolovnog društva “Ključ”, izjavljena protiv Rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, broj: 08-24-4607-15/19 od 4.7.2019. godine, kao neutemeljena.

Sigurni smo da će sada svim dobronamjernim biti sve jasno, prije svega da Općina Ključ nije učesnik provedene procedure, a kompletna dokumentacija se nalazi kod mjerodavnog organa – Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.