Služba za prostono uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne

Pomoćnik općinskog načelnika za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove:
Nermin Kapetanović, dipl. pravnik
Telefon: +387 (0) 37 661 140
Fax: +387 (0) 37 661 104
 
 
 
 
 
Rođen 28.05.1956. godine u Ključu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Ključu. Nakon završetka srednje škole obrazovanje nastavlja u Sarajevu na Pravnom fakultetu gdje je 1982. godine stekao zvanje diplomiranog pravnika.
Radni staž započinje u Organu uprave općine Ključ 1984. godine u Sekretarijatu za društvene prihode. Od 1989. godine radi u Općinskom sudu za prekršaje Ključ, a u periodu od 1996. do 1997. godine u Službi za boračka pitanja općine Ključ. Svoj rad nastavlja u poreznoj upravi ispostava Ključ, te kao Općinski pravobranilac od 1997. do 2006. godine. 
Od 2006. godine raspoređen na mjesto Pomoćnika općinskog načelnika za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove gdje se i danas nalazi.Oženjen, otac dvoje djece.
 
U Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko – pravne poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:
 
 • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima prostornog uređenja, građenja, korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne oblasti, 
 • sprovođenje utvrđene politike u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje osnovana,
 • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koje je osnovana,
 • vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
 • nadziranje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti korištenja i uređenja građevinskog zemljišta,
 • vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao  i objekta u vlasništvu Općine,
 • vršenje poslova iz oblasti zaštite okoliša u pitanjima iz nadležnosti Općine,
 • vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe, te vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova iz oblasti za koje je osnovana, utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost,
 • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih poslova i stambeno-komunalnih poslova, 
 • vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 • provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u poslovima uzurpacije nekretnina,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • rješavanje pitanja prava preče kupovine nekretnina i pitanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini
 • rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • vršenje povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoje nekretnine koje nisu vraćene,
 • vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao  i objekta u vlasništvu Općine,
 • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individulane i zajedničke komunalne potrošnje,
 • vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti cestovnog prometa i javnih cesta koji su   zakonom dati u nadležnost Općine,
 • vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdjevanja,
 • u stambenoj oblasti vodi evidenciju svih stanova u stambenim zgradama, zaključuje ugovore o  korištenju stana, zaključuje ugovore o održavanju stambenih zgrada prema Zakonu o stambenim odnosima, vrši povrat stanova, vrši prenos stanarskog prava, izradu PS obrazaca, vodi evidenciju privremenih korisnika, alternativnih, nužnih i socijalnih korisnika te korisnika kamp naselja Velagići, priprema ugovore za isplatu naknade iz sredstava KM zdravstva i socijalne politike, vodi evidenciju i donosi rješenja o prinudnoj upravi zgrada te vrši koordinaciju sa Upraviteljem,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
 • pripremanje godišnjih planova obnove i rekonstrukcije koji se finansiraju sredstvima Budžeta Općine,
 • priprema i izrada projektnih prijedloga za više nivoe vlasti, EU i ostale institucije,
 • praćenje realizacije projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz Budžeta Općine, donatora i implementatora,
 • ostvarivanje saradnje sa donatorima i implementatorima projekata obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama u cilju realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i   raseljenih lica,
 • ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
 • vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost.