Služba za civilnu zaštitu i zaštitu od požara i zajedničke poslove

v.d. Šef službe za civilnu zaštitu i zaštitu od požara i zajedničke poslove:

Armin Čahut, dipl.ing.poljoprivrede
Telefon: +387(0) 37 661-100 (centrala)
Tel/fax +387(0) 661-293 
E-mail: czopcinekljuc@gmail.com 
 
b) kraći opis poslova Službe 
– organiziranje, priprema i provođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine, 
– izrada procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini, 
– priprema programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, 
– predlaganje plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, 
– praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite, 
– organiziranje, izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
– organiziranje i koordiniranje provođenje mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
– predlaganje programa samostalnih vježbi i izrada elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini, 
– stara se o rasporedu namjenskih sredstava civilne zaštite u skladu sa zakonom i godišnjim planom potrošnje tih sredstava, 
– vršenje popune ljudstvom jedinica civilne zaštite i određivanje povjerenika civilne zaštite, te organiziranje, izvođenje i praćenje realizacije njihove obuke,
– obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Općinski štab civilne zaštite, 
– vođenje skladišta kancelarijskog i potrošnog materijala za rad, 
– obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, 
– obavljanje stručnih poslova na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti općine, 
– obavljanje stručnih poslova organizovanja i rada Centra za osmatranje i uzbunjivanje u općini u skladu sa zakonom, 
– priprema projekata iz djelokruga rada Službe, 
– neposredno provodi intervencije gašenja požara i vodi propisane evidencije o požarima, 
– obavlja kontrolno mjerenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži na zahtjev korisnika usluga, 
– vrši kontrolno ispitivanje i servisiranje protupožarnih aparata, 
– obučava zaposlenike pravnih lica iz oblasti zaštite od požara, 
– vrši poslove srodne vatrogasnoj djelatnosti ( doturanje pitke vode građanima, ispumpavanje bunara i prirodnih akumulacija vode, pranje ulica auto-cisternom, pročišćavanje kanalizacije pritiskom vode i sl.),
– investiciono i tekuće održavanje općinske zgrade, instalacija i sl.,
– organizovanje i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Službe, za potrebe svih općinskih službi i odjeljenja za upravu, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, 
– osiguranje imovine i objekta općine, umnožavanje materijala, telekomunikacijsko opsluživanje, fizičko obezbjeđenje zgrade i prostorija i zagrijavanje radnih prostorija),
– vođenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima, 
– pripremanje informacija, izvještaja i statističkih podataka iz djelokruga rada Službe, 
– ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta, 
– pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode, 
– vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost.