SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU

Šef službe: Abdulah Šistek, dipl.pravnik
Rođen 11.11.1954.godine u Zgonu, općina Ključ .
Obrazovanje: Pravni fakultet
Radno iskustvo: Šipad Ključ od 1978.godine. U organu uprave općine Ključ od novembra 2001.godine 
 
Tel.037-662-110
Fax.037-661-104
 
 
 
 
 
 

U Službi za društvene djelatnosti i opću upravu obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi kako slijedi:
 
 • pripremanje projektne dokumentacije iz djelokruga rada Službe,
 • obezbjeđivanje slobode pristupa javnim informacijama,
 • pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja i sastavljanje podnesaka   iz djelokruga rada općinske uprave,
 • obezbjeđivanje komunikacije sa subjektima lokalne zajednice,
 • izradu planova i programa za uspostavljanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema općinskog organa uprave,
 • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave i društvenih djelatnosti,  
 • poslovi prijemne kancelarije, kancelarijskog poslovanja i arhive za potrebe svih općinskih službi za upravu, 
 • poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa,
 • poslovi Centra za birački spisak u skladu sa zakonskim propisima,
 • poslovi matičnog ureda koji obuhvataju: vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, upis promjena u matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa Zakonom, a po osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige, izrada i dostava spiskova školskih obveznika za upis u osnovnu školu,  izradu i dostavu odgovarajućih statističkih izvještaja, sastavljanje i dostavljanje nadležnom sudu smrtovnica za provođenje ostavinskog postupka, upis u matične knjige rođenih činjenice oduzimanja, odnosno vraćanja poslovne sposobnosti po osnovu pravosnažnog sudskog rješenja, provođenje postupka zaključenja braka i priznavanja očinstva pred matičarem,  poslove registracije i preregistracije birača, dostavljanje podataka o umrlim licima Centru za birački spisak, brisanje sa Centralnog biračkog spiska imena lica koja su sudskom odlukom lišena poslovne sposobnosti ili su odlukom nadležnog organa lišena državljanstva BiH,   
 • poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz djelokruga opće uprave, te upravnim stvarima za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
 • poslovi osnivanja, statusnih promjena, registracije i vođenja registra mjesnih zajednica,
 • obezbjeđivanje uslova za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih organa i tijela, te         izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata koje ti organi i tijela donose,
 • izrada općih i drugih akata, te priprema i obrada analiza, izvještaja, informacija, programa i planova za potrebe mjesne zajednice, odnosno njenih organa i tijela,
 • vršenje drugih stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe mjesne zajednice, odnosno njenih organa i tijela,
 • poslovi izvršavanja i obezbjeđivanja izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti,
 • priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,
 • predlaganje i provođenje utvrđene politike te stvaranje uslova za unapređenje i razvoj djelatnosti u oblastima brige o djeci, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi , fizičkoj kulturi i sportu, javnom  informisanju, te zdravstvu i socijalnoj i dječijoj zaštiti,
 • statistička istraživanja, praćenje stanja u oblastima iz djelokruga rada, prikupljanje i stručna obrada podataka, te izrada kompleksnih analiza, informacija, izvještaja i programa,
 • praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova i javnih preduzeća iz djelokruga društvenih djelatnosti čiji je osnivač Općina,
 • praćenje stanja i pomaganje u radu udruženja građana i nevladinih organizacija u oblasti kulture,    sporta, humanitarnih i sličnih djelatnosti,
 • upravno rješavanje u prvom stepenu iz djelokruga društvenih djelatnosti,
 • poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu iz oblasti raseljenih lica – prognanika i izbjeglica – povratnika (priznavanje statusa i prava iz statusa: smještaj, obrazovanje djece, i omladine, zdravstvena zaštita, socijalna adaptacija i psihološka podrška, prehrana i nužne životne potrebe), te prestanak statusa,
 • vođenje RADS baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljeh lica – prognanika i izbjeglica – povratnika, te izdavanje uvjerenja,
 • izrada i podnošenje izvještaja i informacija nadležnim kantonalnim i federalnim organima,
 • ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta
 • saradnja i razmjena podataka sa odgovarajućim službama za upravu u Općini, drugim općinama na području Kantona i šire, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • uređivanje, redakcija i izdavanje biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala od   značaja za Općinu,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite potrebe,
 • drugi poslovi koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost Službe.