Javni konkurs za izbor Sekretara vijeća općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 24. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), Odluke o poslovima i postupku imenovanja na upražnjenu poziciju državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Općinskom vijeću općine Ključ broj: 05-02-2165/15 od 05.10.2015. godine Komisija za izbor Sekretara Općinskog vijeća općine Ključ raspisuje JAVNI KONKURS za izbor Sekretara Vijeća općine Ključ. Raspisuje se Javni konkurs za izbor Sekretara Vijeća općine Ključ na mandat od pet godina.

 
I –  OPIS POSLOVA
 
Sekretar Vijeća izvršava poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za izvršavanje posebnih zadataka propisanih zakonom, Statutom općine Ključ, Poslovnikom o radu Općinskog vijeća i drugim posebnim propisim te obavlja sljedeće poslove:
1) pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika,
2) učestvuje u obezbjeđivanju adekvatnih uslova za rad klubova vijećnika,
3) prima inicijative i prijedloge upućene Vijeću i dostavlja ih u dalju proceduru nadležnim organima, službama i radnim tijelima Vijeća,
4) odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijelo Vijeće i za dostavljanje zaključaka i vijećničkih pitanja nadležnim organima, službama, radnim tijelima Vijeća i drugim subjektima,
5) prati realizaciju odluka i zaključaka Vijeća i o tome izvještava Vijeće na svakoj sjednici,
6) odgovoran je za rješavanje pošte Vijeća,
7) za potrebe Vijeća organizira prijem i posjete predstavnika domaćih i stranih organizacija, privrednih društava, nevladinih organizacija i građana,
8) radi na pripremi i izradi nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Vijeća i izmjena i dopuna istih,
9) izrađuje nacrte i prijedloge akata čiji su predlagači radna tijela Vijeća,
10) u pismenoj formi daje stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima svih akata koje Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonskim i drugim propisima, kao i Statutom Općine, a prije upućivanja tih akata u proceduru,
11) radi na pripremi analiza, izvještaja, informacija i sličnog za Vijeće, 
12) koordinira izradu i radi na pripremi i izradi Programa rada Vijeća, do kraja tekuće godine za narednu godinu,
13) koordinira rad na izradi i učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o radu  Vijeća,
14) odgovoran je za pripremu i organizaciju sjednica Vijeća i sjednica i njegovih radnih tijela,
15) odgovoran je za kompletiranje  materijala  za sjednice Vijeća i njegovih radnih tijela i njihovu blagovremenu dostavu vijećnicima i drugim relevantnim subjektima, 
16) obrađuje i priprema materijale Vijeća za objavljivanje u “Službenom glasniku Općine”,
17) odgovoran je za objavljivanje “Službenog glasnika Općine” najkasnije 15  dana nakon održavanja sjednice Vijeća,
18) prisustvuje sjednicama Vijeća i pruža stručnu pomoć predsjedavajućem Vijeća u vođenju sjednica, 
19) odgovoran je za uređenje zapisnika sa sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela i uvođenje u knjigu zapisnika Vijeća, 
20) učestvuje u radu radnih tijela Vijeća i daje  stručna mišljenja, kada je to potrebno,
21) na osnovu analiza potreba organizira i prema iskazanim potrebama provodi edukaciju vijećnika,
22) sarađuje sa institucijama  koje organiziraju i provode edukaciju vijećnika,
23) organizira prisustvo medija i građana  sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela,
24) podnosi pismeni izvještaj o svom radu Vijeću,
25) odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli koji se odnose na rad Vijeća,
26) učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Općine,
27) u obavljanju poslova neposredno sarađuje sa predsjedavajućim Vijeća,
28) trebuje i raspoređuje kancelarijski i potrošni materijal za potrebe Vijeća i njegovih radnih tijela,
29) obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta, a po nalogu Vijeća,
30) za svoj rad odgovoran je Vijeću
 
II – USLOVI ZA IZBOR:
 
a) Opći uslovi:
 
1. da je državljanin BiH;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto;
4. da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;
5. da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe;
8. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 27. stav 1. tačka e) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona.
 
b) Posebni uslovi:
 
1. Diploma visokog obrazovanja – VII stepen, pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
2. Najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. Položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit,
4. Poznavanje rada na računaru.
 
III – POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od 3 mjeseca) dokumentaciju:
1. Prijavu sa kraćom biografijom i sa kontakt podacima,
2. Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične karte (ne starije od 6 mjeseci),
3. Diploma o stečenoj školskoj spremi (ovjerena kopija),
4. Uvjerenje o radnom iskustvu,
5. Dokaz o položenom ispitu općeg znanja ili stručnom upravnom ispitu,
6. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
7. Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini;
8. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
9. Ovjerenu izjavu da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 27. stav 1. tačka e) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona.
 
IV- PODNOŠENJE PRIJAVA
 
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, a objaviće se i na zvaničnoj web stranici Općine www.opcina-kljuc.ba i na oglasnim tablama Općine. 
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama sa naznakom:
„Prijava na Javni konkurs za izbor Sekretara Vijeća općine Ključ“ – NE OTVARATI“  
na adresu: Općina Ključ, Ul. Branilaca BiH 78, 79 280 Ključ,
 
V – OSTALE NAPOMENE
Svi kandidati koji budu ispunjavali sve uslove javnog konkursa pozvat će se na intervju.
 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kao i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) kandidat koji bude izabran dostavit će nakon izbora.
 
VI – Nepotpune, neuredne i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
 
   
           
           Komisija za izbor Sekretara Vijeća općine Ključ 
                        Abdulah Šistek, dipl. pravnik