JAVNI OGLAS za imenovanje jednog redovnog člana Općinske izborne komisije općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Broj: 05-02-2363-1/17
Ključ,06.12.2017. godine

Na osnovu člana 2.12, stav (5) Izbornog zakona BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13 ), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br.57/17 I 60/17) i člana 1. Odluke Općinskog vijeća o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije općine Ključ broj: 05-02-2363/17 od 30.11.2017.godine, Općinsko vijeće općine Ključ r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za imenovanje jednog redovnog člana
Općinske izborne komisije općine Ključ

I – RASPISIVANJE JAVNOG OGLASA

(1) Objavljuje se Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana Općinske izborne komisije općine Ključ ( u daljem tekstu: Komisija ).

(2) Redovnog člana Komisije imenuje Općinsko vijeće općine Ključ ( u daljem tekstu: Vijeće ), uz naknadnu saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na mandat u trajanju od sedam godina, računajući od dana dobijanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

II – RAVNOPRAVNA ZASTUPLJENOST

(1) Sastav Komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale na području općine Ključ, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
(2) U sastavu Komisije osigurat će se da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Komisije.

III – OPĆI USLOVI

Kandidati za mjesto redovnog člana Komisije moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1. Član Komisije može biti osoba sa pravom glasa,
2. Član Komisije može biti osoba sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provođenju izbora.

IV – POSEBNI USLOVI ZA KANDIDATE

(1) Pored općih uslova propisanih članom 2.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kandidati na mjesto člana Komisije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

a) da ima prebivalište u općini Ključ
b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS,,
c) da posjeduju iskustvo u provođenju izbora.
(2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji i
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.– 2 –

V – IZUZECI

(1) Izuzetno od uslova iz Poglavlja IV – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka a) ovog Javnog oglasa, član Komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u općini Ključ, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.
(2) Izuzetno od uslova iz Poglavlja IV – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka b) ovog Javnog oglasa, član Komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14. stav (1) Izbornog zakona BiH.
(3) Izuzetno od uslova iz Poglavlja IV – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka c) ovog Javnog oglasa, član Komisije može biti osoba koja ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS.

VI –LICA KOJA NE MOGU BITI IMENOVANA NA POZICIJU ČLANA KOMISIJE

(1) Za člana Komisije ne može biti imenovano lice:
a) koje se ne može kandidirati u smislu odredaba članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
b) koje je član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora ),
c) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12, stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
d) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
e) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
(2) Član Komisije, u smislu odredaba člana 2.12, stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, može biti: predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

VII – DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. kraću biografiju sa ličnim podacima o kandidatu ( ime i prezime, ime oca, JMBG, tačna adresa stanovanja, kontakt telefon, kao i podatke o kretanju u službi ),
2. obrazac PBA-3 (Uvjerenje CIPS) o prebivalištu kandidata ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa,
3. uvjerenje Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o izjašnjenju o nacionalnoj pripadnosti kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva provedenog na državnom nivou. Kandidat koji ne posjeduje uvjerenje Agencije za statistiku BiH dužan je priložiti dokaz da se obratio Agenciji, odnosno priložiti odgovor Agencije, te priložiti svojeručno potpisanu izjavu o nacionalnoj pripadnosti ovjerenu kod nadležnog organa, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošču.
4. dokaz o stručnoj spremi, kao i vrsti stručne spreme. Ukoliko je diploma stečena nakon 06. aprila 1992. godine, u inostranstvu, dostavlja se i dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome, osim u slučaju kada postoje potpisani sporazumi između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja o uzajamnom priznavanju diploma,
5. dokaz o izbornom iskustvu osim u slučaju iz tačke V – Izuzeci stav (3) ovog Javnog oglasa. Dokaz o izbornom iskustvu u smislu tačke IV – Posebni uslovi stav (1) i (2) ovog Javnog oglasa mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost.
– 3 –

6. svojeručno potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji za imenovanje iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH ( da nije član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora ), da nije nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12, stav (4) Izbornog zakona BiH, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da mu nije izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke), ne stariju od tri mjeseca,
7. Uvjerenje o nekažnjavanju ( Uvjerenje MUP-a, Uprave policije ) da nije starije od tri mjeseca od dana izdavanja.
Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalima ili ovjerenim kopijama.

VIII – PODNOŠENJE PRIJAVA

(1) Rok za podnošenje prijava po Javnom oglasu iz člana 1. ove Odluke je osam dana od dana prvog objavljivanja Javnog oglasa u programu „Radia Ključ“.

(2) Prijave na Javni oglas, sa traženom dokumentacijom, podnose se u zatvorenim kovertama lično putem prijemne kancelarije općine Ključ ( šalter sala Općine, šalter broj 3 ) ili poštom na adresu:

Općina Ključ – Konkursna komisija za izbor člana OIK Ključ
Ul. Branilaca BiH broj 78, 79280 Ključ

sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana Općinske izborne komisije općine Ključ – ne otvarati“

Proceduru po ovom Javnom oglasu provest će Konkursna komisija imenovana rješenjem Općinskog vijeća općine Ključ.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon otvaranja prijava Konkursna komisija obavit će intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove,tako što će svakom kandidatu će postaviti po pet istih pitanja u obliku pisanog testa iz oblasti izbora od kojih tačan odgovor na svako postavljeno pitanje nosi po jedan bod. Komisija ne može prihvatiti polovičan odgovor na postavljeno pitanje.Za svaki tačan odgovor kandidatu se dodjeljuje 1 bod. Nakon provedenog intervjua Konkursna komisija će sačiniti rang listu uspješnih kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu, koju će dostaviti svim uspješnim kandidatima i Općinskom vijeću radi daljeg postupanja i konačnog imenovanja članova Komisije.

N A P O M E N A: Prednost kod konačnog imenovanja člana Komisije imat će kandidat iz reda bošnjačkog naroda muškog spola.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Adem Crnalić, ekonomist