Program za Malu privredu 2020-2021. godina.

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federacìji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine , a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV za učeśće u  Programu

“Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu“

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu, broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine.

II  — PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

 • Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, odnosno su osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti:
  • Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro, mala i srednja preduzeća, koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 15 zaposlenika i koja će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.
  • Obrtnici (fizička lica), poslovna udruženja, zadruge i zadružni savezi, registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 10 zaposlenika, i koji će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.
 • Pravo na dodjelu sredstava imaju poslovni subjekti iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na području:
  • Entiteta Republika Srpska,

Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija,  Kladanj, Lukavac, Sapna, Teočak,  Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar,Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

 • Ukoliko podnosilac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje

III  – NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

 • izgradnju, obnovu i rekonstrukciju poslovnih objekata, kupovinu nekretnina potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti, nabavku osnovnih sredstava, nabavku opreme i alata, ulaganje u obrtna sredstva do 20% od ukupnog odobrenog iznosa korisniku od strane Ministarstva;
  • Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom 1. ovog člana smatra se nenamjenskim.

IV   – CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

 • Ekonomska održivost povratnika kroz zasnivanje radnog odnosa
  • Pravna i fizička lica koji budu korisnici Programa, status zaposlenika iz kategorije povratnika će dokazivati sljedećim dokumentima, koje će nakon potpisivanja ugovora i zapošljavanja istih, biti u obavezi dostaviti ministarstvu:
   • Potvrda nadležne općinske službe o statusu povratnika ne starija od 30 dana.
   • lzvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta, ne stariji od 30 dana.
   • Lista osiguranih lica za obveznika izdata od nadležne Poreske uprave.
  • Korisnici pomoći su dužni novouposlene radnike/povratnike zadržati u stalnom radnom odnosu minimalno 36 mjeseci od dana zapošljavanja.

V  — IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU

 • Sredstva za namjene iz tačke 3. ovog Poziva dodjeljivaće se u iznosu koji je srazmjeran broju novozaposlenih povratnika koje će korisnik zaposliti, a maksimalan iznos ne može biti veći od 100.000,00 KM
  • Iznos sredstava po jednom novozaposlenom radniku/ povratniku zavisi od djelatnosti na koju se projekat odnosi  a određivat će se prema sljedećem rasporedu:

a)    proizvodna djelatnost 20.000,00 KM, b) uslužna djelatnost od 12.500 do 18.500,00 KM.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete naći u dokumentima ispod teksta ili direktno na web stranici ministarstva: